Aktualno?ci: starsze

28/08/2017
Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu wczorajszym d?ugotrwa?ej chorobie zmar? w wieku 70 lat wieloletni trener MKS-MOS, Znicz Basket i MKS Pruszków Krzysztof ?olik. Cze?? Jego pami?ci.
Pogrzeb odb?dzie si? 30.08 o godz. 14:00 w kosciele ?w.Kazimierza przy ulicy Kraszewsiego 23 w Pruszkowie.
21/08/2017

Po latach heroicznej walki z chorob? nowotworow?, zmar? Karol Gutkowski. Wcze?niej zawodnik dru?yny z Radomia, potem wspania?y trener, ale nade wszystko kochaj?cy M?? i Tata. Mia? zaledwie 36 lat...

Uroczysto?? pogrzebowa odb?dzie si? w radomskiej Katedrze w najbli?sz? ?rod?, o godzinie 13:30.

18/08/2017
WOZKosz WM zaprasza na przedsezonowe turnieje kadetek (15 - 17 wrze?nia w Wo?ominie) oraz kadetów (22 - 24 wrze?nia w Pruszkowie). Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres biuro@wozkosz.pl do 7 wrze?nia. Wpisowe - 100 z? od zespo?u.
17/08/2017
Kujawsko-Pomorski Zwi?zek Koszykówki uprzejmie informuje o rozpocz?ciu naboru na kurs dla kandydatów na trenerów koszykówki licencj? C i B. Kurs organizowany jest na podstawie nadanej licencji przez Polski Zwi?zek Koszykówki, a realizowany we wspó?pracy z Uniwersytetem Miko?aja Kopernika w Toruniu.
03/08/2017
  • Termin zg?osze? dru?yn do sezonu 2017/2018 up?ywa 01.09.2017. Zg?osze? dokonujemy przez system ESOR.
  • Zebranie przedsezonowe i konferencja trenerska odb?dzie si? w sobot? 02.09.2017 w Warszawie przy ulicy Polnej 7A (OSiR Polna).
20/07/2017

Mon-Pol P?ock zaprasza na VI Festiwal Koszykówki Dziewcz?t, który odb?dzie si? w dniach 29.09-01.10.2017r. Kategotie wiekowe: m?odziczka m?odsza 2005/2006 oraz juniorka 2000/2001.

Szczegó?y

09/07/2017
Po minimalnej pora?ce z Estoni? (41:42) Reprezentacja Polski Kobiet w kategorii +45 (górne zdj?cie) w sk?adzie której gra?y trzy nasze dziewczyny (Kasia Dulnik, Agnieszka Pawlak i Ania Figlarz) wygra?y 44:42 z Niemkami i zaj??y 5. miejsce na 23 startuj?ce zespo?y. Ich starsze kole?anki (+55) z Ew? Strejmer, zaj??y 2. miejsce przegrywaj?c w finale z Estoni? 34:55. Gratulacje dla wszystkich dziewczyn.
05/07/2017
W dniach 14-16 lipca w ?yrardowie w hali Aqua kadra juniorek rozegra turniej z udzia?em reprezetacnji U18: Litwy, ?otwy i Belgii.
04/07/2017

Od dzisiaj w dziale WGiD > Archiwum b?d? si? pojawia?y archiwalne weryfikacje cykli pocz?wszy od sezonu 1995/1996.

Je?li kto? posiada stare zdj?cia i protoko?y prosz? o przesy?anie na adres biuro@wozkosz.pl.

26/06/2017
Informujemy, ?e pogrzeb Zdzis?awa Jarosza odb?dzie si? 29.06 w czwartek o godzinie 15:00 na cmentarzu na Wólce W?glowej w kaplicy w Sali A.
24/06/2017
W ?rod? na Walnym Zgromadzeniu odbiera? okoliczno?ciow? plakiet?, w pi?tek by? na XX-leciu MUKS Pivot Piastów, a dzi? ju? Go nie ma i nigdy z nami nie b?dzie. Zmar? w nocy w wieku 63 lat. Cze?? Jego pami?ci.
23/06/2017
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz WM nada?o godno?? Cz?onka Honorowego Zdzis?awowi Jaroszowi, który otrzyma? tak?e pami?tkow? plakiet? z okazji wieloletniej dzia?alno?ci w Zarz?dzie. Ponadto uhonorowane zosta?y kluby, które we wspó?zawodnictwie sportowym w sezonie 2016/17 zaj??y trzy pierwsze miejsca - dziewcz?ta: 1. MPKK Soko?ów Podlaski, 2. UKS LA BASKET Warszawa, 3. MUKS Piaseczno, ch?opcy 1. ROSA SPORT Radom, 2. GIM 92 URSYNÓW Warszawa, 3. MKS OCHOTA Warszawa. Niestety, z uwagi na zbyt nisk? frekwencj? (obecnych 19 delegatów na 87 uprawnionych) nie uda?o si? uchwali? zmian w Statucie zgodnie z uwagami zg?oszonymi przez S?d Rejestrowy. Zarz?d dzi?kuje wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz trenerom i dzia?aczom klubowym za udany sezon ?ycz?c udanego i efektywnego wypoczynku wakacyjnego.
20/06/2017
Zarz?d Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawiadamia, ?e WALNE ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW WARSZAWSKIEGO OKR?GOWEGO ZWI?ZKU KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO odb?dzie si? w dniu 21 czerwca 2017 r (?roda) o godz. 16:15 (I termin) o godz. 16:30 (II termin) w sali konferencyjnej "Aktywna Warszawa" ul. Rozbrat 26.
18/06/2017
Srebrne medale wywalczyli m?odzicy MKS OCHOTA Warszawa, a dziewcz?ta MUKS Piaseczno po wygranej ze ?l?z? Wroc?aw zaj??y 3 miejsce w Mistrzostwach Polski M?odziczek. W m?odziczkach ponadto 5 miejsce wywalczy? MPKK Soko?ów Podlaski, a 6 UKS LA BASKET Warszawa. Gratulujemy wszystkim naszym reprezentantom.
17/06/2017
W dniach 30.06 - 02.07.2017 na terenie OSiR Huragan w Wo?ominie odb?dzie si? VI Mi?dzynarodowy M?odzie?owy Memoria? Ma?gorzaty Dydek, na który serdecznie zapraszamy wszystkich kibicówi sympatyków ?e?skiej koszykówki. W turnieju walczy? b?d? reprezentacje narodowe Kadetek U-16 z Czech, Rumunii, Turcji i Polski.

 

13/06/2017
Od ?rody 14-go do niedzieli 18-go czerwca rozgrywane b?d? ostatnie w tym sezonie fina?y Mistrzostw Polski M?odziczek (U14K) oraz M?odzików (U14M). MUKS Piaseczno jest organizatorem fina?ów dziewcz?t, w których oprócz gospodarzy udzia? bior? jeszcze dwa mazowieckie zespo?y: LA BASKET Warszawa i MPKK Soko?ów Podlaski, a ch?opcy MKS Ochota Warszawa jad? walczy? do Opalenicy. Mecze mo?na ogl?da? na www.tvcom.pl oraz ?ledzi? ich przebieg na stronie PZKosz. Zapraszamy do kibicowania naszym reprezentantom.
12/06/2017
Tym razem podopieczni Paw?a Czosnowskiego wygrali turniej dla rocznika 2007 rozgrywany we W?oc?awku. Ch?opcy nie dali szans mi?dzy innymi 7 Trefl Sopot, Asseco Gdynia czy TKM W?oc?awek i wygrali wszystkie mecze. Gratulujemy.
12/06/2017
Na zako?czonych wczoraj Mistrzostwach Polski Kadetów UKS LA BASKET Warszawa zaj?? czwarte miejsce ust?puj?c tylko WKK Wroc?aw, Zastalowi Zielona Góra i Treflowi Sopot. Gratulujemy.
Stoj? od lewej: II trener Krzysztof Lubaszka, Maciej Adamiak, Damian Skowro?ski, Kuba Sadowski, Marcin Szymczak, Maks Seku?a, Trener Tomasz Wi?nikKl?cz? od lewej Aleksy Bia?ow?s, Kacper Kurowski, Kacper Piechowicz, Olek Gajewski, Eryk Sulima, Bartek Cecot, Filip Stefa?ski.
10/06/2017
Rusza kolejna edycja turniejów koszykówki 3x3 - 3x3 Quest 2017! W tym roku go?cimy w sze?ciu miastach zgodnie z poni?szym harmonogramem:
17-18 czerwca 2017 - KONIN - gramy przed obiektem rekreacyjno-sportowym RONDO
24-25 czerwca 2017 - TORU? - gramy na parkingu hali ARENA TORU?
1-2 lipca 2017 - GORZÓW WIELKOPOLSKI - lokalizacja turnieju zostanie podana w terminie pó?niejszym
8-9 lipca 2017 - KATOWICE - turniej zago?ci na katowickim rynku
15-16 lipca 2017 - OSTRÓW MAZOWIECKA - lokalizacja turnieju zostanie podana w terminie pó?niejszym
22-23 lipca 2017 - POZNA? - dodatkowy turniej kwalifikacyjny oraz fina? rozegrany zostanie na Placu Wolno?ci
07/06/2017
Od zwyci?stwa 94:64 nad Ku?ni? Stalowa Wola rozpocz?li udzia? w Mistrzostwach Polski Kadetów (U16M) zawodnicy UKS LA BASKET Warszawa. Kolejne mecze mo?na ogl?da? na www.tvcom.pl. Zapraszamy do kibicowania naszym kadetom.
04/06/2017

Niew?tpliwym sukcesem m?odych koszykarek UKS LA BASKET Warszawa zako?czy? si? ich udzia? w fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek (U16K) w Tarnowie sk?d wracaj? z br?zowymi medalami. Do pierwszej pi?tki turnieju wybrana zosta?a Emilia Ko?la.

Do fina?ów MP M?odzików awansowa? zespó? MKS Ochota Warszawa. Gratulujemy obu zespo?om.

01/06/2017

UKS Gim 92 Ursynów jako organizator oraz MKS Piotrówka Radom we Wroc?awiu i MKS Ochota Warszawa w Ostrowie Wielkopolskim w najbli?szy pi?tek rozpoczynaj? mecze pó?fina?owe i walcz? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików (U14M)

Tymczasem kadetki LBW ju? awansowa?y do strefy medalowej MP U16K. Przebieg wszystkich spotka? tradycyjnie mo?na ?ledzi? na PZKosz. Trzymamy kciuki.

01/06/2017
Minikoszykarki UKS 4 Ursus (rocznik 2005) zdecydowanie wygra?y X Zambrowski Festiwal Koszykówki Dziewcz?t. W imprezie uczestniczy?o 15 zespo?ów z ca?ej Polski oraz dru?yna z Bia?orusi. Podopieczne trenera Arkadiusza Rozi?skiego wygra?y wszystkie mecze. Nagrody indywidualne otrzyma?y: Agata Jurczy?ska i Kinga K?dracka.
31/05/2017
Od zwyci?stwa 75:54 nad AZS ENEA Gorzów Wielkopolski rozpocz??y udzia? w fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek zawodniczki UKS LA BASKET Warszawa. Mecze mo?na ogl?da? na www.imprezylive.pl i ?ledzi? przebieg na stronie PZKosz. Pierwszy mecz o godz. 10:00 z Gorzowem Wielkopolskim. Zapraszamy do kibicowania.
31/05/2017
Klub MKS Ochota Warszawa og?asza nabór do sekcji koszykówki ch?opców urodzonych w latach 2003 i 2004 i m?odszych oraz do klasy 7 Szko?y Podstawowej nr 152 oraz Gimnazjum Sportowego nr 17 do klasy drugiej.
Zapraszamy rocznik 2004 na treningi: Sala szkolna ul.Powsta?ców Wielkopolskich 4 Poniedzia?ek 18.00-19.30
Wtorek 15.00-16.30
Rocznik 2003 zapraszamy na treningi Sala szkolna ul.Powsta?ców Wielkopolskich 4 Poniedzia?ek 16.30-18.00
Wtorek 16.30-18.00
?roda 16.30-18.00
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zaj?cia lub prosimy o kontakt Zespó? Szkó? nr 83 Ul.Powsta?ców Wielkopolskich 4 Tel.022-822-66-08; MKS Ochota Warszawa, ul.Geodetów 1, tel.022-822-66-07.
28/05/2017
Rosa Sport Radom z?otym medalist? U18M. W finale zako?czonego dzi? Radomiu turnieju, Rosa rozgromi?a ?l?sk Wroc?aw 82:37 i zdoby?a Mistrzostwo Polski Juniorów. Do fina?ów m?odziczek U14K awansowa? MPKK Soko?ów Podlaski i MUKS Piaseczno (z pierwszych miejsc) oraz La Basket Warszawa, który zaj?? w swoim pó?finale drugie miejsce. Gratulujemy mazowieckim dru?ynom.
26/05/2017
MUKS Piaseczno jako organizator oraz UKS Trójka ?yrardów w Toruniu, UKS La Basket Warszawa w Krakowie, a MPKK Soko?ów Podlaski w Kutnie rozpoczynaj? dzi? walk? o awans do Fina?ów Mistrzostw Polski M?odziczek (U14K). Trzymamy kciuki obserwuj?c przebieg meczów na PZKosz.
25/05/2017
KK Warszawa wygra?a decyduj?cy mecz z AZS UMCS Lublin i awansowa?a do 1 ligi m??czyzn w sezonie 2017/18. Wcze?niej miejsce w 1LM zwolni?a LEGIA Warszawa, która po pokonaniu w serii play-off 3 : 0 GTK Gliwice awansowa?a do ekstraklasy m??czyzn. Do 2 ligi m?skiej awansowa? tak?e po wygraniu jednego z turniejów fina?owych MUKS HUTNIK ASZPW WAWER Warszawa, a awans do BLK wywalczy?y m?ode koszykarki SMS PZKosz ?omianki. Gratulujemy i ?yczymy sukcesów w nowym sezonie.
23/05/2017
Od ?rody 24-go do niedzieli 28-go maja osiem najlepszych dru?yn U18M b?dzie rywalizowa? w Radomiu o tytu? Mistrza Polski Juniorów. W?ród nich reprezentant Mazowsza - Rosa Sport Radom. Liczymy na dobr? gr? i korzystne wyniki naszego zespo?u ogl?daj?c bezp?atne transmisje ze wszystkich meczów na stronie Imprezylive.pl.
21/05/2017

To by? dobry weekend mazowieckich dru?yn.

1 - Po wygranej w Gliwicach LEGIA Warszawa znowu w ekstraklasie koszykarzy.

2 - KK Warszawa wraca do gry o 1 LM po wygranej w Lublinie. Decyduj?cy mecz ju? w ?rod? na Dereniowej.

3 - LA BASKET Warszawa po wygraniu grupy w pó?fina?ach MP kadetów.

4 - MPKK Soko?ów Podlaski szóstym zespo?em w kraju w juniorkach U18K.

Gratulujemy wszystkimnaszym reprezentantom.

18/05/2017
Do Zielonej Góry jedzie walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Kadetów (U16M) zespó? MKS Polonia Warszawa, natomiast drugi nasz reprezentant - UKS LA BASKET Warszawa gra? b?dzie w Toruniu. Liczymy na dobre mecze i korzystne wyniki obserwuj?c przebieg meczów na stronie PZKosz. Powodzenia.
17/05/2017
Od pora?ki, rozpocz??y udzia?w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek (U18K) w Gorzowie Wielkopolskim zawodniczki MPKK Soko?ów Podlaski. Turniej ko?czy si? w niedziel? meczami o medale (liczymy na nasze zawodniczki). Wyniki mo?na ?ledzi? na stronie PZKosz, a relacj? na ?ywo prowadzi Imprezy Live.
17/05/2017

Turniej koszykówki dzieci?cej o zasi?gu mi?dzynarodowym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Przewodnicz?cego Rady Miejskiej oraz Mazowieckiego Kuratora O?wiaty skierowanym do najlepszych europejskich dru?yn klubowych oraz dru?yn z Polski w kat. wiekowej U-11; U-12; U-13.

Szczegó?owe informacje o turnieju Radom Basket Cup

14/05/2017
Komplet mazowieckich dru?yn awansowa? do pó?fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików (U14M). MKS Ochota Warszawa (na zdj?ciu) zwyci??y?a w organizowanym u siebie turnieju ?wier?fina?owym, a UKS Gim 92 Ursynów (na zdj?ciu) i MKS Piotrówka Radom zaj??y drugie miejsca. Do fina?ów MP kadetek awansowa? z pierwszego miejsca UKS LA BASKET Warszawa - nie uda?o si? niestety awansowa? dziewcz?tom z Soko?owa (3 miejsce) i SKS 12 Warszawa (4 miejsce).
Do 2 ligi m??czyzn awansowa? z pierwszego miejsca zespó? MUKS HUTNIK Warszawa, MKS Ochota w swojej grupie zaj?? niestety miejsce 3, nie premiowane awansem. Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.
12/05/2017
Oprócz fina?ów 3LM w których gra? b?d? MUKS HUTNIK Warszawa (jako organizator) i MKS Ochota Warszawa (w Pleszewie) do walki o awans do pó?fina?ów przyst?puj? m?odzicy. Mistrz strefy - MKS Ochota Warszawa jest organizatorem turnieju ?wier?fina?owego, UKS Gim 92 Ursynów jedzie do Krakowa, a MKS Piotrówka Radom do Bytomia. O awans do fina?ów MP gra? b?d? tak?e kadetki - MPKK Soko?ów w Olsztynie, La Basket Warszawa w Tarnowie i SKS 12 Warszawa we Wroc?awiu. Trzymamy kciuki i zach?camy do ?ledzenia przebiegu meczów na www.pzkosz.pl.
11/05/2017
Uroczysto?ci pogrzebowe Sp Jerzego Ko?ci?skiego rozpoczn? si? dnia 12 maja (pi?tek) o godz. 12.00 w Ko?ciele Niepokalanego Pocz?cia NMP w Pruszkowie na?? ?bikowie ul. 3 Maja 124.
11/05/2017

Wielka koszykówka wraca na Bielany, gdzie w dniach 12-14 maja odb?dzie si? turniej fina?owy koszykarzy, w którym stawk? b?dzie awans do II ligi!

Pomy?leli?my równie? o tych, którzy ni? b?d? mieli mo?liwo?ci przyj?cia na hal? i dzi?ki telewizji internetowej PTS b?dzie mo?liwo?? ?ledzenia wydarze? boiskowych na bie??co dzi?ki transmisji LIVE na portalu Youtube!

08/05/2017

MUKS Unia Basket rywalizowa?a na V Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcz?t i Ch?opców ??om?a Cup 2017". Zawodniczki z Ostro??ki zaj??y pierwsze miejsce pokonuj?c w finale zespó? gospodarzy GUKS Olimpijczyk ?om?a. Trzecie miejsce dla UKS 4 Ursus.

Osiem czo?owych dru?yn z Polski rywalizowa?o przez trzy dni w Grójcu podczas II PARKIETOWO ROYAL APPLE CUP organizowanym dla ch?opców z rocznka 2006. Puchar pozosta? w Grójcu.

Szczegó?y w rozwini?ciu.

08/05/2017
Bardzo udanie rozpocz??y nasze zespo?y rozgrywki centralne m?odziczek. Do pó?fina?ów z pierwszych miejsc w ?wier?fina?ach awansowa?y MPKK Soko?ów Podlaski i UKS Trójka ?yrardów, a z drugich - UKS La Basket Warszawa i MUKS Piaseczno. Bez awansu wraca UKS Huragan Wo?omin, który zaj?? w swojej grupie 3 miejsce.
Do fina?ów MP juniorów awansowa? tak?e klub Rosa Sport Radom, który w ostatni weekend maja b?dzie organizatorem tej imprezy. Gratulujemy.
08/05/2017
W dniu wczorajszym zmar? w wieku 94 lat Mieczys?aw Klimaj. Absolwent AWF, wieloletni trener koszykówki WKS Gwardia Warszawa, s?dzia mi?dzynarodowy, Honorowy Cz?onek WOZKosz WM. Wspania?y cz?owiek, wychowawca i przyjaciel m?odzie?y. Cze?? Jego pami?ci.
07/05/2017

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu wczorajszym zmar? w wieku 80 lat Jerzy Ko?ci?ski

Z wykszta?cenia prawnik. By? Przewodnicz?cym Kolegium S?dziów oraz w latach 1974 - 1975 Prezesem Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki. S?dzia koszykówki, od 1977 mi?dzynarodowy, a od 2007 S?dzia Honorowy FIBA. W latach 1980-1985 pe?ni? funkcj? Przewodnicz?cego Kolegium S?dziów PZKosz oraz Wiceprezesa PZKosz. W 1992 odznaczony medalem za Zas?ugi dla Polskiej Koszykówki

W zmar?ym tracimy wspania?ego Koleg?, cz?owieka otwartego i pomocnego dla wielu koszykarzy i osób ze ?rodowiska sportowego. Rodzinie i najbli?szym Pana Jerzego sk?adamy wyrazy najg??bszego wspó?czucia. Cze?? Jego pami?ci.

04/05/2017

Ju? jutro kolejne mazowieckie dru?yny rozpoczn? walk? w turniejach MMP. Radom b?dzie gospodarzem turnieju pó?fina?owego juniorów. Dziewcz?ta z Soko?ów b?d? gospodarzem jednego z turniejów ?wier?fina?owych m?odziczek. La Basket jedzie do Wroc?awia, ?yrardów do Bydgoszczy, Piaseczno zagra w Lesznie, a Wo?omin w Krakowie. Trzymamy kciuki za nasze dru?yny i zapraszamy do ?ledzenia przebiegu turniejów na stronie PZKosz.

 

30/04/2017
MPKK Soko?ów Podlaski zaj?? drugie miejsce w organizowanym u siebie pó?finale i awansowa? do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorek. Ostatnie miejsce w Pabianicach zaj??y niestety juniorki z ?yrardowa, których po raz pierwszy od kilku lat zabraknie w fina?ach tych rozgrywek. Do pó?fina?ów kadetów awansowali tak?e z pierwszego miejsca koszykarze warszawskiej Polonii. Sztuka ta nie uda?a si? zawodnikom Rosy Sport Radom, którzy przegrali decyduj?cy mecz z Pi?tk? Lublin i odpadli z dalszej rywalizacji. SPK Bia?ystok te? zagra dalej. W kolejny weekend walczy? b?d? o dalsze awanse juniorzy Rosy w pó?fina?ach oraz cztery zespo?y m?odziczek w ?wier?fina?ach MP.
28/04/2017

Basket Start to najnowszy pomys? Fundacji Kasi Dulnik. Rozgrywki, których pierwsza edycja odb?dzie si? 13. maja 2017 w Hali Ko?o na Obozowej 60 w Warszawie, to szansa sprawdzenia umiej?tno?ci zarówno dla dzieci ju? zrzeszonych w klubach, jak i tych, które po prostu lubi? pogra? w kosza.

Szczegó?y na stronie Fundacja Kasi Dulnik

28/04/2017

Dziewecz?ta z Soko?owa na w?asnym parkiecie b?d? podejmowa?y rywalki, a Trójka ?yrardów jedzie do Pabianic walczy? o awans do fina?ów MP U18K. W turniejach ?wier?fina?owych kadetów U16M, Rosa Radom walczy w Bydgoszczy, sto?eczna Polonia w Toruniu, a trzeci zespó? ze strefy, SPK Bia?ystok we Wroc?awiu. W pó?fina?ach ju? czeka La Basket Warszawa. Trzymamy kciuki za nasze dru?yny. Przebieg turniejów mo?na ?ledzi? na stronie PZKosz.

24/04/2017
Dwie warszawskie dru?yny awansowa?y z pierwszego miejsca do fian?u i maj? szans? na awans do 2 Ligi M?skie: MKS Ochota i MUKS Hutnik (na zdj?ciu). Niestety sztuka ta nie uda?a sie druzynie z Legionowa. Legion na w?asnym parkiecie zaj?? trzecie miejsce. W ?rod? losowanie grup fina?owych w siedzibie PZKosza.
23/04/2017
UKS AK Komorów rocznik 2006 okaza? sie najlepszy na XXIV Turnieju Wielkanocnym rozegranym na obiektach MKS Ochota.Komorów w finale pokona? Ochot? 55:18. Trzecie miejsce dla ch?opaców z Pruszkowa, którzy pokalani Jagiellonk? 36:29.
MVP turnieju zosta? wybrany Adrian Kulpik ze zwyci?skiej dru?yny.

 

20/04/2017
MKS GRÓJEC rocznik 2006 wzi?? udzia? w wielkim mi?dzynarodowym turnieju GLOBASKET, który rozgrywany by? w dniach 8-13.04.2017 w Hiszpanii na Costa Brava. Zaprezentowali?my si? bardzo dobrze. Nasz bilans to cztery zwyci?stwa i dwie pora?ki, co da?o nam pi?te miejsce w turnieju. W pokonanym polu zostawili?my dru?yny z Hiszpanii, Maroka, S?owenii i Litwy. Drog? do pó?fina?u zamkn??a nam francuska dru?yna ABPO Qutreau, z któr? przegrali?my nieznacznie.
19/04/2017
W dniach 3-4.06.2017 odb?dzie si? X Licencyjna Mi?dzynarodowa Konferencja Szkoleniowa ?Bia?ystok 2017" dla trenerów. Udzia? w konferencji uprawnia do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2017/18 dla trenerów prowadz?cych zespo?y m?odzie?owe oraz III ligowe z ca?ego kraju .


Informujemy, i? Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez Polski Zwi?zek Koszykówki (PRO, I, II LIGA) odb?dzie si? w dniach 16-18.06.2017 w CRS Bielany w Warszawie. Mo?liwo?? uczestniczenia w Warsaw Basket Clinic maj? równie? trenerzy pozosta?ych lig w Polsce oraz wszyscy pasjonaci koszykówki po wybraniu i zakupie odpowiedniego pakietu uczestnictwa.

18/04/2017
MKS Pruszków i MUKS Piaseczno zapraszaj? zawodników i zawodniczki z mazowieckich klubów na jednodniowe campy techniki indywidualnej, w ramach cyklu ?Majówka z HoopLifeBasketball'.
18/04/2017

Legion Legionowo jako organizator, Hutnik Basket we Wroc?awiu, a MKS Ochota w Che?mnie w najbli?szy weekend walczy? b?d? w turniejach pó?fina?owych o wej?cie do 2 ligi m??czyzn. Obserwujemy mecze na www.pzkosz.pl i trzymamy kciuki za awans mazowieckich dru?yn do fina?ów. Do 2 ligi jeszcze d?uga droga.
18/04/2017

Wszystkich ch?tnych ch?opców z rocznika 2001/2002 pragn?cych rozwija? swoje umiej?tno?ci sportowe do I klasy liceum o profilu koszykarskim na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkó? Sportowych nr 72 przy ulicy Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów, które odb?dzie si? w naszej szkole w dniu 26.04.17 godz. 18.00.

Szczegó?y

 

 

09/04/2017

Z kompletem zwyci?stw awansowa? do pó?fina?u MP U16K UKS La Basket. Z pierwszego miejsca w grupie awansowa?y te? zawodniczki SKS 12. Niestety bez zwyci?stwa zako?czy? rywalizacj? UKS Huragan Wo?omin.

Wszystkie trzy dru?yny juniorów Polonia, Gim92 Ursynów i Pruszków zako?czy?y rywalizacj? w ?wier?fina?ach MP na trzecich miejscach w swoich grupach bez awansu do nast?pnej fazy.

SKK Polonia Warszawa bez zwyci?stwa na w?asnym parkiecie nie awansowa?a do turnieju fina?owego o wej?cie do 1 Ligi Kobiet.

 

09/04/2017

Szko?a Podstawowa Nr 152 oraz klub MKS Ochota og?asza nabór ch?opców z rocznika 2004-2005 do siódmej klasy sportowej o profilu koszykówka na rok szkolny 2017/18. Zapraszamy na treningi, które odbywaj? si? w poniedzia?ek 18.00-19.30 i wtorek 15.00-16.30 w sali sportowej SP 152 ul. Powsta?ców Wielkopolskich 4.

Dodatkowych informacji udziela trener. Zapraszamy na zaj?cia.

05/04/2017
Rozlosowane zosta?y kolejne cykle rozgrywek centralnych z udzia?em naszych przedstawicieli. W pó?fina?ach 3LM (o wej?cie do 2 ligi) Legion (na zdj?ciu), jako gospodarz go?ci? b?dzie SSK Rzeszów, MKK Pyra Pozna? oraz KS Cracovia 1906 Kraków. MUKS Hutnik Warszawa jedzie do Wroc?awia, a MKS Ochota do Che?mna. Pó?fina? juniorek (U-18K) organizuje MKK Soko?ów Podlaski, a Trójka ?yrardów gra o awans do fina?ów w Pabianicach. Zespo?y kadeckie wyje?d?aj? na ?wier?fina?y - Polonia do Torunia, Rosa Radom do Bydgoszczy, a SPK Bia?ystok do Wroc?awia. Liczymy na kolejne awanse.

 

05/04/2017

Szko?a Podstawowa Nr 220 og?asza nabór ch?opców z rocznika 2004-2005 do siódmej klasy sportowej o profilu koszykówka na rok szkolny 2017/18. Zaj?cia kwalifikacyjne odb?d? si? 20.04.17 lub 25.04.17 na hali sportowej SP 220 ul. Jana Paw?a 26a w godz 15.30-17.00.

Dodatkowych informacji udziela trener Grzegorz Nurowski tel: 608 477 553.

05/04/2017
W niedziel? zako?czy? si? XXI Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t i Ch?opców :Elbasket 2017". Ze zwyci?skim pucharem wracaj? z niego dziewcz?ta z ?yrardowa, które w finale pokona?y Soko?ów Podlaski. W kategorii ch?opców bardzo dobry wyst?p UKS AK Komorów, który w finale przegra? z Toruniem. Nale?y wspomnie?, ?e ch?opcy z Komorowa byli o rok m?odsi od reszty rywali.
Tytu?y MVP " zdoby?a Milena Jarkiewicz - UKS TRÓJKA ?yrardów.
ALL Stars Ch?opcy - UKS AK KOMORÓW 06 - Filip Kowalczyk
ALL Stars Dziewcz?ta - UKS TRÓJKA ?yrardów: Katarzyna Grzywna, Patrycja Depciuch oraz MKK Soko?ów Podlaski - Emilia Jurczak

 

03/04/2017
Z kompletem zwyci?stw do turnieju pó?fina?owego juniorek awansowa?a dru?yna UKS Trójka ?yrardów. Na trzecim miejscu, niestety bez awansu zako?czy?y rywalizacj? dziewcz?ta Z Mon-Pol P?ock, przegrywaj?c decyduj?cy mecz z Jeleni? Gór? 63-67. Bez zwyci?stwa zako?czy?a turniej dru?yna UKS Nowa Wie? i zaj??a czwarte miejsce w grupie.
03/04/2017

7-9 kwietnia SKK Polonia Warszawa ma zaszczyt organizowa? Turniej Pó?fina?owy o awans do I Ligi Kobiet. Jest to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii klubu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich fanów Czarnych Koszul oraz sympatyków ?e?skiego basketu.

Informacja prasowa

31/03/2017
Trzy mazowieckie dru?yny juniorek rozpoczynaj? dzisiaj walk? w ?wier?fina?ach MP. UKS Nowa Wie? w II grupie gra w Gdyni, Mon-Pol P?ock w III grupie walczy w Poznaniu, a w IV grupie UKS Trójka ?yrardów pojecha?a do Ostrowa Wlkp. Trzymamy kciuki za nasze dru?yny i zapraszamy do ?ledzenia przebiegu meczów na stronie PZKosz.
30/03/2017

WOZKosz WM zaprasza w dniach 21 - 23 kwietnia na XXIV Wielkanocny Turniej Ch?opców rocznika 2006 i m?odsi. Na zg?oszenia czekamy do 07.04.

Zaproszenie

Druk zg?oszenia

20/03/2017

Zawody przewidziane s? dla uczennic i uczniów szkó? ponadpodstawowych w Warszawie. Pierwsze spotkanie przewidziane jest na 8.04.2017r. Kolejne odb?d? si? w nast?puj?cych terminach 14.05, 11.06, 24.09, 18.10.

Zg?oszenia mo?na wysy?a? na adres fundacjakasidulnik@gmail.com

Szczegó?y

17/03/2017
W dniu 21.03 o godz. 18:00 SP 303 zaprasza na dzie? otwarty wszystkich ch?tnych do klasy VII o profilu koszykarskim.
14/03/2017

Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na tradycyjne spotkanie Wielkanocne do Centralnej Biblioteki Rolniczej w dniu 1 kwietnia na godz. 12.00.

Szczegó?y

13/03/2017

Dziewcz?ta z MUKS Piaseczno wygra?y wszystkie mecze i zaj??y pierwsze miejsce w XIV Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki r. 2006 i m?. Gratulujemy.

Komunikat ko?cowy

06/03/2017
UKS Trójka ?yrardów oraz Kolegium S?dziów WOZKosz WM zapraszaj? na kurs na s?dziego koszykówki.
05/03/2017
Zapraszamy na XIV Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t r.2006 i m?., który organizujemy wspólnie z MUKS Piaseczno, w sali GOSiR ul. Sikorskiego 20, w dniach 11 i 12 marca.
03/03/2017

Mistrzostwo trudno jest obroni?, ale naszym dziewcz?tom sztuka ta si? uda?a. W turnieju fina?owym OOM reprezentacja Mazowsza wygra?a wszystkie mecze i ponownie pod wodz? Krzysztofa Iwa?skiego i Dominiki Szt?berskiej zdoby?a z?ote medale. Ch?opcom posz?o troch? gorzej, ale obronili 5 miejsce, przegrywaj?c minimalnie mecze ze srebrnymi i br?zowymi medalistami. Gratulacje dla wszystkich którzy przyczynili si? do sukcesów mazowieckich kadr. Sk?ad dru?yn w rozwini?ciu.

27/02/2017
W niedziel? obie nasze reprezentacje wyjecha?y na fina?y OOM, które rozpoczynaj? si? w poniedzia?ek. Ch?opcy w Wieliczce walczy? b?d? o poprawienie ubieg?orocznego wyniku, a dziewcz?ta w Bochni broni? b?d? tytu?u mistrzowskiego. Trzymamy kciuki i zach?camy do ogl?dania meczów na www.imprezylive.pl oraz ?ledzenia ich przebiegu na stronie www.pzkosz.pl

 

27/02/2017
W zako?czonych w Gdyni Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych triumfowa? WKS ?l?sk Wroc?aw, który w wielkim finale zrewan?owa? si? lokalnemu rywalowi WKK Wroc?aw za pora?k? grupow?. Rewelacj? fina?ów by?, sk?adaj?cy si? prawie w ca?o?ci z juniorów, zespó? Rosy Sport Radom, który wygra? grup? i ostatecznie zaj?? bardzo dobre 4 miejsce. Wstydu nie przyniós? tak?e UKS Gim 92 Ursynów, który po wyrównanych meczach z silnymi przeciwnikami zaj?? 6 miejsce. Gratulujem.
21/02/2017
WOZKosz WM zaprasza na XV Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t (2006), który organizujemy wspólnie z MUKS i GOSiR Piaseczno w dniach 10 - 12 marca br. Zg?oszenia na adres biuro@wozkosz.pl przyjmujemy do 28 lutego.
21/02/2017
Na tarczy wróci?y zawodniczki UKS Huragan Wo?omin z fina?ów U-22K rozgrywanych w Gdyni, gdzie przegra?y wszystkie mecze. Od jutra w tej samej hali rozgrywki o Mistrzostwo Polski rozpoczynaj? juniorzy starsi, a w?ród finalistów jest dwóch reprezentantów Mazowsza - UKS Gim 92 Ursynów Warszawa i Rosa Sort Radom. Liczymy na udane mecze i ?yczymy powodzenia. Przebieg meczów mo?na ?ledzi? na stronie PZKosz.
15/02/2017

MKKS "?AK" og?asza nabór dru?yn do udzia?u w "Wielka Przygoda z minikoszykówk? Koszalin 2017". Impreza b?dzie odbywa?a si? w terminie 25.06-06.07.2017. WOZKosz WM tradycyjnie dofinansuje udzia? Mistrzów Mazowsza r. 2005

Szczegó?y na stronie PZKosz.

13/02/2017
Na Gali Mistrzów Sportu w Radomiu rz?dzi?a koszykówka. Imprez? roku zosta?y uznane Mistrzostwa Europy Kadetów U16. Na dodatek Rosa Radom zosta?a dru?yn? roku 2016, jej trener Wojciech Kami?ski znalaz? si? w?ród najlepszych trenerów, a zawodnicy - Kim Adams i Micha? Soko?owski w dziesi?tce wyró?nionych sportowców. Informacja prasowa
10/02/2017
Gmina i GOSiR Stare Babice wspólnie z Warsaw MadBall Classic zapraszaj? w niedziel? 12 lutego do Sali w Borz?cinie na turniej 3x3 "Stare Babice Challenge". Szczegó?y.
08/02/2017
UKS Gim 92 Ursynów i Rosa Sport Radom b?d? w dniach 10 - 12 lutego organizatorami turniejów pó?fina?owych U-20M, a warszawska Legia jedzie walczy? o awans do fina?ów MP do Wroc?awia. Kibiców zapraszamy na sale w Warszawie i Radomiu, a tych co nie mog? - do ?ledzenia przebiegu meczów na stronie PZKosz.
07/02/2017
W dniu wczorajszym podpisana zosta?a umowa o wspó?pracy ze znanym producentem strojów do koszykówki z Warszawy - firm? UFFO. Zach?camy mazowieckie kluby do korzystania z us?ug tej, uznanej na polskim i zagranicznych rynkach firmy. Ikonka na stronie www.wozkosz.pl otwiera, szczegó?y dotycz?ce asortymentu i cenników. Zapraszamy.
05/02/2017
UKS HURAGAN Wo?omin wygra? organizowany przez siebie pó?fina? i awansowa? do fina?ów Mistrzostw Polski U-22K, które rozegrane zostan? w Gdyni w dniach 15-19 lutego. MPKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski zaj?? trzecie, a SKK Polonia Warszawa czwarte miejsce w swoich pó?fina?ach. Gratulujemy wszystkim naszym zespo?om.
05/02/2017

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom serdecznie zaprasza na 6 Radom Basket Cup - mi?dzynarodowy turniej koszykówki ch?opców dla roczników 2004, 2005, 2006 organizowany w terminie od 19-21.05.2017r.

Zg?oszenia prosz? kierowa? na adres: mkspiotrowka@wp.pl. Wszelkich informacji udziela ?ukasz Chrustowicz tel. 696 045 735.

30/01/2017
W dniach 3-5 lutego trzy nasze druzyny b?da walczy?y o awans do fina?ów MP U-22K. Wo?omin jest gospodarzem jednego z turniejów, Polonia jedzie do Gorzowa Wielkopolskiego, a Soko?ów do Gda?ska. Trzymamy kciuki za nasze ekipy i zapraszamy do ?ledzenia wyników na stronie PZKosz.
29/01/2017
UKS Gim 92 Ursynów i Legia Warszawa do??czy?y do Rosy Sport Radom i zagraj? w pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Minimalnie przegran? walk? stoczy? tak?e z Wis?a Kraków warszawski MUKS Basket, który zaj?? ostatecznie trzecie miejsce w swojej grupie ?wier?fina?owej (komplet wyników i tabele na stronie www.pzkosz.pl). Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. Losowanie grup i organizatorów pó?fina?ów ju? w najbli?sz? ?rod? w PZKosz.
27/01/2017
W dniu wczorajszym rozlosowane zosta?y pary ?wier?fina?owe Pucharu Polski M??czyzn, który rozegrany zostanie w hali "ARENA URSYNÓW" w dniach 16 - 19 lutego. Tym samym warszawscy kibice basketu b?d? mieli okazj? obejrze? w akcji osiem najlepszych dru?yn PLK, w której od kilku lat Warszawa nie ma swojego reprezentanta. Mamy nadziej?, ?e od kolejnego sezonu b?dziemy ogl?da? mecze PLK z udzia?em warszawskiej LEGII, a na razie zapraszamy na koszykarsk? uczt? do hali na Ursynowie. Zapraszamy. Szczegó?y w rozwini?ciu.
25/01/2017
Do walki o udzia? w pó?fina?ach Mistrzostw Polski U-20M, gdzie jest ju? Rosa Sport Radom jako mistrz strefy, przyst?puj? w dniach od 27 do 29 stycznia trzy warszawskie dru?yny. MUKS BASKET AZS PW - jako organizator turnieju ?wier?fina?owego (mecze w sali na Króla Maciusia 5 w Wawrze - terminarz na plakacie) oraz Legia Warszawa w Stalowej Woli i UKS Gim 92 Ursynów w Starogardzie Gda?skim. Przebieg meczów mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl. Zapraszamy do kibicowania.
22/01/2017
W zako?czonych dzi? ?wier?fina?ach MP Juniorek Starszych awans do pó?fina?ów wywalczy?y dziewcz?ta MPKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski oraz SKK Polonia Warszawa. Nie uda?a si? ta sztuka dru?ynie UKS 11 Siedlce, która przegra?a oba mecze i odpad?a. W pó?fina?ach jest jeszcze UKS Huragan Wo?omin - awans bez gry. Sk?ady i miejsca grup pó?fina?owych poznamy ju? w najbli?sz? ?rod?. Gratulujemy.
18/01/2017
Od najbli?szego pi?tku do niedzieli (20 - 22 stycznia) UKS Jedenastka Siedlce oraz MKK Soko?ów Podlaski b?d? organizatorami turniejów ?wier?fina?owych U-22K. SKK Polonia Warszawa jedzie do Widzewa ?ód?, a UKS Huragan Wo?omin czeka na przeciwników w pó?fina?ach. Trzymamy kciuki za nasze zespo?y i obserwujemy przebieg meczów na stronie www.pzkosz.pl
10/01/2017
W dniu wczorajszym w ?omiankach odby?o si? uroczyste wr?czenie nominacji trenerom m?odzie?owych Kadr Narodowych na 2017 rok. Oprócz widocznego na zdj?ciu Macieja Gordona nominacje z r?k Prezesa Grzegorza Bacha?skiego otrzymali jeszcze - Roman Skrzecz, Mariusz ?wierk, Dawid Mazur i Wojciech Rogowski. Gratulujemy.
06/01/2017

Podczas nadchodz?cych ferii MKS Pruszków po raz kolejny organizuje sportowe pó?kolonie pod nazw? ?Zima z koszykówk?'. Jedn? z atrakcji tegorocznej edycji jest wyjazd na fina? koszykarskiego Pucharu Polski rozgrywany w Warszawie.

Szczegó?y

 

04/01/2017

Wyniki MKS GRÓJEC w TURNIEJU CHRISTMAS CUP-2016 KOWNO

Mecze w grupie: MKS GRÓJEC-MARUPE SC (?OTWA) 46-41

MKS GRÓJEC-TORNADO KOWNO (LITWA) 59-44

MKS GRÓJEC-TSMOKI MI?SK (BIA?ORU?) 48-38

Pó?fina?: MKS GRÓJEC-A.SABONIO KC (LITWA) 69-37

Fina?: MKS GRÓJEC-TORNADO KOWNO 56-50

W pierwszej pi?tce turnieju: Antoni Jurazewski i Hubert Gaik

21/12/2016
W imieniu Zarz?du WOZKosz WM sk?adamy wszystkim zawodniczkom, zawodnikom, trenerom, s?dziom, rodzicom oraz kibicom najlepsze ?yczenia spokojnych, zdrowych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!
16/12/2016
W dniach 28-30 grudnia w hali sportowej AQUA w ?yrardowie zostanie rozegrany Turniej Nadziei Olimpijskich U16K. Udzia? wezm? reprezentacje Polski, S?owacji, Czech i W?gier. Gor?co zapraszamy.
13/12/2016
W finale rocznika 2006, po bardzo emocjonuj?cym i wyrównanym meczu, MKS Grójec wygra? z UKS Akademia Koszykówki Komorów, a kolejne miejsca zaj??y - UKS "Nenufar" E?k i UKS "Olimpijczyk" Ostrów Wielkopolski. W roczniku 2005 zwyci??y?a MKS Polonia Warszawa (niestrudzony Adam Latos) przed MKS Pruszków, MKS Ochota i MKS "Piotrówka" Radom. Zwyci?zcom gratulujemy. a wszystkim dzi?kujemy za udzia? i wspania?? zabaw?. Komunikat ko?cowy
08/12/2016

Jak co roku WOZKosz zaprasza do udzia?u w rozgrywkach najm?odszych roczników. Czekamy na zg?oszenia dru?yn ch?opców i dziewcz?t do cyklu U11 - 2006 i m?odsi.

Druk zg?oszenia

08/12/2016
WOZKosz W.M. oraz MOS PRUSZKÓW zapraszaj? na XXIV ?WI?TECZNY TURNIEJ MINIKOSZA CH?OPCÓW dla roczników 2005 oraz 2006 r. i m?odszych, który odb?dzie si? w dniach 9-11 grudnia. Terminarz turnieju
06/12/2016
UKS AK Komorów wygra? XXIV Puchar ?om?yczki dla rocznika 2006, który zosta? rozegrany w dniach 25-27.XI.2016 w ?om?y.
05/12/2016
Podopieczni trenera Juraszewskiego nie dali najmniejszych szans i pewnie wygrali mecz fina?owy w turnieju barbórkowym w Ktowicach - MKS Grójec I - Snakes Ostrawa 120 : 45. MVP turnieju zosta? Antoni Juraszewski.
05/12/2016
UKS Huragan Wo?omin na w?asnym terenie wygrywa turniej Miko?ajkowy, który odby? si? w dniach 2-4 grudnia. Komunikat ko?cowy
25/11/2016

Klub MOSiR Bochnia serdecznie zaprosza na Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki dla dziewcz?t, który odb?dzie si? 9-12 lutego 2017.

Kategorie: U17 (2000), U16 (2001), U15 (2002), U13 (2004).

Zaproszenie

24/11/2016
W najbli?szy pi?tek 25 listopada przed meczem z GTK Gliwice, który rozpocznie si? w hali przy Obro?ców Tobruku o godz. 20.00, odb?dzie si? premiera wydawnictwa przygotowanego przez Marka i ?ukasza Cegli?skich oraz Darka Paw?owskiego "Zieloni Kanonierzy". Gratka dla sympatyków zas?u?onego warszawskiego klubu oraz sympatyków koszykówki. W imieniu autorów oraz warszawskiej Legii zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie.
21/11/2016
Jeszcze na przerw? meczu z Wielkopolsk? ch?opcy schodzili z przewag? 43 :38. Jednak w 3 a szczególnie 4 kwarcie (przegranej 10 : 30) przyszed? kryzys i w efekcie pora?ka 66 : 90 w meczu o 1 miejsce w pó?finale OOM Regin Pó?noc. Mimo tej, jedynej w ca?ym turnieju pora?ki, serdecznie gratulujemyzawodnikom i trenerom zaj?cia 2 miejsca i awansu do fina?ów OOM. W rozwini?ciu sk?ad naszej reprezentacji.
19/11/2016
Reprezentacja Mazowsza ch?opców po wygranej z województwem kujawsko-pomorskim 69 : 50, bez wzgl?du na wynik ostatniego meczu z lubuskim, zaj??a pierwsze miejsce w grupie i awansowa?a do fina?ów OOM. Jutro o godz. 14.00 ch?opcy graj? o pierwsze miejsce w pó?finale Regionu Pó?noc. Gratulujemy i zach?camy do dalszego kibicowania.
18/11/2016
Od wygranej 94 : 45 z Podlasiem rozpocz??a reprezentacja Mazowsza ch?opców pó?fina?y OOM Region Pó?noc. Jutro mecze decyduj?ce o kolejno?ci w grupie - o 11-ej gramy z województwem kujawsko-pomorskim, a o 19-ej z lubuskim. Kibicujemy i trzymamy kciuki za naszych ch?opców.
17/11/2016
Trzynastu reprezentantów kadry Mazowsza wraz z trenerami zameldowa?o si? ju? w Cz?uchowie, gdzie od jutra do niedzieli walczy? b?d? w pó?fina?ach regionu pó?noc o awans do Fina?ów Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.

Mecze ?ledzi? b?dzie mo?na na stronie www.pzkosz.pl.

16/11/2016
W dniu dzisiejszym podpisany zosta? list intencyjny pomi?dzy Miastem Sto?ecznym Warszawa a PZKosz i PLK w sprawie organizacji w Stolicy fina?u Pucharu Polski M??czyzn. Turniej z udzia?em o?miu najlepszych zespo?ów PLK po 1 rundzie rozegrany zostanie w dniach 16 - 19 lutego 2017 roku w hali Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 na warszawskim Ursynowie.
14/11/2016

Podopieczni Tomasza Wi?nika wygrywaj? turniej z okazji Dnia Niepodleg?o?ci na Ochocie, a MUKS I Piaseczno tryumfuje na w?asnym terenie.

Kominuikat ko?cowy

12/11/2016

W turnieju dziewcz?t w Piasecznie o pierwsze miejsce gra? b?dzie MUKS I Piaseczno z UKS La Basket Warszawa, a o prymat w?ród ch?opców na Ochocie walczy? b?dzie UKS Bia?o??ka Warszawa z MKS Pruszków.

Wyniki meczów eliminacyjnych

10/11/2016
MKS Pruszków zaprasza na '?wi?to Niepodleg?o?ci z koszykówk?' w pi?tek 11 listopada w hali ZSOiS w Pruszkowie. Informacja prasowa.
07/11/2016
W ostatnim meczu kadra Mazowsza wygra?a z Wielkopolsk? 51 : 39 i zaj??a 1 miejsce w pó?finale Pó?noc OOM dziewcz?t zako?czonym w dniu wczorajszym w Gi?ycku. Gratulujemy zawodniczkom i trenerom i ?yczymy dalszych sukcesów.
05/11/2016
Reprezentacja Mazowsza dziewcz?t po zwyci?stwach: 91 : 8 z województwem podlaskim, 79 : 37 z lubuskim i 64 : 51 z kujawsko-pomorskim awansowa?a ju? do fina?ów OOM, a o 1 miejsce zmierzy si? jutro z Wielkopolsk?. Gratulujemy.
04/11/2016
WOZKosz WM, MUKS Piaseczno, GOSiR Piaseczno i Gmina Piaseczno zaprasza na turniej dziewczynek r. 2004 z okazji Dnia Niepodleg?o?ci.
30/10/2016
Kadra województwa mazowieckiego ch?opców rocznik 2003 przygotowuj?ca si? do pó?fina?ów OOM uczestniczy?a w ostatni weekend w turnieju w Krakowie, gdzie zaj??a 3 miejsce przegrywaj?c 54:73 z dolno?l?skim i 60:88 ze ?l?skim (wygra? turniej) oraz wygrywaj?c 91:48 z ma?opolskim.
27/10/2016

WOZKosz W.M. oraz MOS PRUSZKÓW organizuj? w dniach 09-11.12.2016 XXIV ?WI?TECZNY TURNIEJ MINIKOSZA CH?OPCÓW dla roczników 2005 oraz 2006 r. i m?odszych.

Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres biuro@wozkosz.pl do dnia 18.11.2016.

Zaproszenie

Druk zg?oszenia

26/10/2016
Uczniowski Klub Sportowy Huragan zaprasza na Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcz?t z rocznika 2003. Turniej odb?dzie si? w dniach 02-04.12.2016 r. w Wo?ominie na sali OSiR Huragan ul. Korsaka 4. Zaproszenie

 

18/10/2016
Zwyci?zc? Turnieju Koszykówki dla rocznika 2005 zorganizowanego w dniach 14-16 pa?dziernika zosta? zespó? UKS 27 Katowice, który w finale pokona? gospodarzy - Akademi? Koszykówki z Komorowa. W turnieju wzi??o udzia? 16 dru?yn - najlepsze zespo?y z tego rocznika w Polsce, ponad 200 zawodników z których ka?dy otrzyma? pami?tkowy medal. Rozegrano 44 mecze oraz Mecz Gwiazd i liczne konkursy. Gratulacje dla organizatorów i uczestników Turnieju.
12/10/2016
Przypominamy, ?e w dniach 11 - 13 listopada (wolny dla Rozgrywek) planowane s? turnieje dla U13M (MOS Ochota) oraz U13K (GOSiR Piaseczno), które s? turniejami selekcyjno - naborowymi do KWM na 2017 rok i po??dany jest udzia? jak najwi?kszej liczby dru?yn. Zg?oszenia do 20 pa?dziernika na adres biuro@wozkosz.pl.
04/10/2016
UKS AK Komorów zaprasza na Ogólnopolski Turniej ch?opców rocznik 2005 i m?odsi. W dniach 14-16.10 w Komorowie i Nowej Wsi odb?dzie si? 46 meczy najlepszych dru?yn z ca?ej Polski. Terminarz turnieju.
27/09/2016
W dniu wczorajszym, po d?ugiej i ci??kiej chorobie zmar? w wieku 63 lat Zdzis?aw Raczek, zawodnik Polonii i Legii Warszawa, reprezentant Polski. Cze?? Jego pami?ci.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? 4 pa?dziernika o godz. 11.15 w kaplicy ?w. Ignacego na Wólce W?glowej.
26/09/2016
XIV Memoria? Wac?awa Dziugie?a w koszykówce kadetów wygra? zespó? Rosa Sport Radom, który nieprzegra? ?adnego meczu, a w finale wygra? z UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 66. Trzecie miejsce MUKS Piseczno, który wygra? 81 : 64 z SKK Siedlce. Komunikat ko?cowy
21/09/2016
W dniach 7-9.10 w Bia?ymstoku zostanie rozegrany II memoria? Eugeniusza Ha?aburdy. Wezm? w nim udzia? dwie mazowieckie dru?yny: UKS Huragan Wo?omin i UKS Nowa Wie?. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. W rozwini?ciu terminarz imprezy.
21/09/2016

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Polski Zwi?zek Koszykówki oraz Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej" zapraszaj? na spotkanie po?wi?cone pami?ci Witolda Zagórskiego - wybitnego zawodnika i trenera koszykówki.

Spotkanie odb?dzie si? w poniedzia?ek 26 wrze?nia 2016 r. o godz. 12.00 w Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Wybrze?e Gdy?skie 4, Centrum Olimpijskie im. Jana Paw?a II w Warszawie.

W rozwini?ciu tekst ?ukasza Cegli?skiego

20/09/2016
W dniach 01-02.10.2016 odb?dzie si? konsultacja Kadry Mazowsza rocznik 2003 w hali MOS nr 7 ul. Geodetów 1, w Warszawie. Kadra we?mie udzia? w turnieju towarzyskim, w którym rozegra trzy mecze dwa w sobot? i jeden w niedziel?. Sk?ad w rozwini?ciu.
19/09/2016
W dniach 23 - 25 wrze?nia warszawskie zespo?y trzecioligowe rozegraj? w Wawrze Memoria? po?wi?cony pami?ci Bohdana Przywarskiego, a kadeci w Pruszkowie XIV Memoria? Wac?awa Dziugie?a. Terminarz kadetów w rozwini?ciu. Zapraszamy
18/09/2016
Kadetki UKS La Basket Warszawa okaza?y sie najlepsze w XIV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Kadetek o puchar Burmistrza Wo?omina. W finale pokona?y gospodynie UKS Huragan Wo?omin 42 : 32. Gratulujemy i ?yczymy sukcesów w nadchodz?cym sezonie.
W rozwini?ciu szczegó?y i komunikat ko?cowy.
16/09/2016
Dzi? w Wo?ominie rozpoczyna si? XIV Turniej kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina, w którym przedsezonow? form? sprawdzi sze?? mazowieckich klubów.

13/09/2016

Linki do materia?u z konferencji trenerskiej WOZKosz z dnia 03.09.2016

Aleks Mrozik:

cz??? I: https://www.youtube.com/watch?v=RJfiON1LtnA

cz??? II : https://www.youtube.com/watch?v=--XeSi7mMcg

cz??? III: https://www.youtube.com/watch?v=6ewwRhMjUMk

Kacpa:

cz??? I: https://www.youtube.com/watch?v=WR77c0bA1Mw

cz??? II:  https://www.youtube.com/watch?v=M0BfDCbc3TA

11/09/2016
W zako?czonym dzi? 58 Turnieju "Mazovia Cup 2016" zwyci??y?a warszawska Legia, a 18 Memoria? R i Z Olesiewiczów wygra? MKS Pruszków. Wszystkim zespo?om ?yczymy sukcesów w rozgrywkach mistrzowskich. Statystyki z meczy oraz komunikaty w rozwini?ciu.
11/09/2016
Zgodnie z Komunikatem PZKosz (w za??czeniu) dziewcz?ta zaj??y pierwsze miejsce, a ch?opcy trzecie w rankingu stref, który decyduje o przydziale miejsc w m?odzie?owych rozgrywkach centralnych. Dzi?ki temu w cyklach U-20M, U-18K i M oraz U-16K i M wystawiamy po cztery zespo?y przy czym mistrzowie strefy awansuj? bezpo?rednio do pó?fina?ów MP. Komunikat PZKosz
10/09/2016
GLKS Nadarzyn zaprasza na III Memoria?u Koszykówki im. Daniela Ko?akowskiego i Filipa Wojcieszaka, który zostanie rozegrany w dniach 16-18 wrze?nia w hali sportowej szko?y podstawowej w Nadarzynie przy ulicy Sitarskich 4.
07/09/2016

W dniach 9 - 11 wrze?nia rozegrany zostanie kolejny Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce juniorów i juniorek. Tegoroczny Memoria?, z przyczyn finansowych, rozegrany zostanie w do?? okrojonym zakresie i obsadzie mazowieckich klubów. W za?aczeniu terminarze meczów juniorów i juniorek do ogl?dania, których serdecznie zapraszamy.

Terminarz juniorów

Terminarz juniorek

07/09/2016
Informujemy, ?e tegoroczny Turniej "MAZOVIA CUP 2016" o puchar Prezydenta miasta Siedlce rozegrany zostanie w dniach 10 i 11 wrze?nia w hali sportowej przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach. Tegoroczny Turniej organizujemy wspólnie z SKK Siedlce przy pomocy Urz?du Miasta Siedlce i Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy do ogl?dania. Terminarz.
06/09/2016

MKS Pruszków organizuje w najbli?sz? sobot? 10 wrze?nia ?Dzie? koszykówki'. Finansowana przez Powiat Pruszkowski impreza w Hali MOS jest cz??ci? Europejskiego Tygodnia Sportu.

Szczegó?owy program w rozwini?ciu.

17/08/2016

Zebranie przedsezonowe odb?dzie sie 5-ego wrze?nia (poniedzia?ek) w hali Torwar.

Plan zebrania:

  • 14.00 - zebranie w sprawie rozgrywek ?e?skich
  • 15.00 - system ESOR, istotne kwestie regulaminowe
  • 16.00 - zebranie w sprawie rozgrywek m?skich

 

Szczegó?y w zak?adce WGiD > komunikaty

11/08/2016
Coroczna przedsezonowa konferencja licencyjna dla trenerów i instruktorów zamierzaj?cych prowadzi? zespo?y w rozgrywkach sezonu 2016/2017 odb?dzie si? w dniu 3 wrze?nia (sobota) w sali MOS Ochota przy ul. Geodetów 1 w Warszawie.

 

Szczegó?y w zak?adce WGiD > komunikaty

08/08/2016
Informujemy, ?e od sierpnia w siedzibie Zwi?zku przy ul. Gra?yny 13 lok. 314 mo?na za?atwia? bie??ce sprawy. Dy?ury w poniedzia?ki i czwartki od 9 do 15 oraz wtorki od 12 do 18 pe?ni Sekretarz Biura - Micha? Gbur. Dzia?a te? i obowi?zuje oficjalny adres mailowy do korespondencji - biuro@wozkosz.pl oraz telefon 504 909 531. Zapraszamy.
06/08/2016

WOZKosz W.M. przypomina o planowanych imprezach do organizacji w drugiej po?owie 2016 roku. Zg?oszenia udzia?u do imprez na adres: biuro@wozkosz.pl. Zapraszamy.

Szczegó?y w rozwini?ciu.

05/08/2016
Ju? 12 sierpnia o godz. 18.30 meczem z Turcj? reprezentacja Polski kadetów graj?ca w Dywizji A rozpocznie w Radomiu walk? o Mistrzostwo Europy. Grupa trudna - oprócz Turcji jeszcze Niemcy i Chorwacja, ale wierzymy ?e na mazowieckiej ziemi ch?opcy poka?? dobry basket i osi?gn? sukces. Zapraszamy do ogl?dania meczów na ?ywo i w internecie.
04/08/2016

Z wielkim ?alem zawiadamiamy, ?e w wieku 79 lat odszed? z naszego koszykarskiego grona wieloletni zawodnik CWKS Legia, trener Leszek Arent.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? sie w ?rod? 10 sierpnia o godz. 11.15 na Cmentarzu Bródnowskim (ko?ció? drewniany). Cze?? Jego pami?ci.

30/07/2016
Wy?sza Szko?a Sportowa im. K. Górskiego w ?odzi planuje rozpocz?cie kursów na LICENCJ? A, B i C. Szczególy na stronie PZKosz.
11/07/2016
Z naszego koszykarskiego grona odszed? s?dzia koszykówki, komisarz Janusz Ho?ozubiec. Mia? 75 lat.
Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? sie w pi?tek 15.07.2016r. o godz. 13,00 w Ko?ciele ?w. Faustyny ul. ?uromi?ska 2 w Warszawie.
Cze?? jego pami?ci.
01/07/2016
W dniu wczorajszym zmar? jeden z najlepszych polskich trenerów, jedyny taki w koszykówce, Warszawiak, który z prowadzon? przez siebie Reprezentacj? Polski zdobywa? medale Mistrzostw Europy (srebro i dwa razy br?z), bra? udzia? w Igrzyskach Olimpijskich (trzykrotnie) oraz w Mistrzostwach ?wiata. Odszed? wspania?y cz?owiek, legenda polskiego basketu. Pozostanie w naszych sercach na zawsze. Cze?? jego Pami?ci. W rozwini?ciu wspomnienie autorstwa ?ukasza Cegli?skiego.
23/06/2016
Ze z?otymi medalami wraca z fina?ów Gimnazjady reprezentacja ch?opców z warszawskiego Gimnazjum nr 35 (MKS Polonia - tr. Dariusz Sworst), a srebrne medale w kategorii dziewcz?t wywalczy?o Gimnazjum nr 144 (La Basket - tr. Mariusz ?ukaszewicz). W mistrzostwach szkó? podstawowych (Energa Basket Cup) srebro wywalczy?y dziewcz?ta z SP 4 (UKS 4 Ursus - tr. Ma?gorzata Boniowska), a br?z ch?opcy z SP 152 (MKS Ochota - tr. Tomasz Foder). Wcze?niej, w Licealiadzie, ch?opcy z Zespo?u Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Pruszkowa (MKS Pruszków - tr. Bart?omiej Przelaz?y) tak?e wywalczyli srebrne medale. Gratulujemy zawodnikom, trenerom, szko?om i klubom.
20/06/2016
W dniu dzisiejszym na warszawskim Torwarze odby?o si? Walne Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz W.M., które wybra?o w?adze Zwi?zku na kolejn? kadencj?. Prezesem zosta? ponownie Micha? Lesi?ski, a sk?ad Zarz?du uzupe?niaj? - Janusz Ca?ka, Katarzyna Dulnik, Leszek Kami?ski, Zbigniew Kowalczyk, Piotr ?ukawski, Micha? Proc, Micha? Przybylski, Krzysztof So?ta, Robert Szywalski i Ryszard Zahn. Nadzór nad pracami Zarz?du sprawowa? b?dzie Komisja Rewizyjna w sk?adzie - Grzegorz Bacha?ski, Robert Bartkiewicz i Ignacy Suwa?a. Nowym w?adzom Zwi?zku ?yczymy wytrwa?o?ci w dzia?aniach i samych dobrych decyzji na rzecz mazowieckiej koszykówki.
19/06/2016
UKS ?ak ?ory wygra? z MKS D?browa Górnicza 98 : 48 w derbowym finale Mistrzostw Polski M?odzików (U-14M). M?odzi koszykarze UKS PROBASKET Mi?sk Mazowiecki nie wygrali ?adnego meczu i zaj?li ósme miejsce, ale za sam awans do fina?ów nale?? si? Mistrzom Mazowsza gratulacje.
17/06/2016
WOZKosz W.M. zawiadamia, ?e uroczyste zako?czenie sezonu odb?dzie si? w poniedzia?ek 20 czerwca o godz.14.00 w sali C na warszawskim Torwarze ul.?azienkowska 2. Po zako?czeniu o godz. 16.15 (16.30) odb?dzie si? Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów WOZKosz W.M. Szczegó?y w rozwini?ciu.
17/06/2016
MKS MOS Ochota zaprasza ch?tnych ch?opców z roczników 1999 - 2001 na otwarty trening naborowy do zespo?u koszykówki m??czyzn U-18, który odb?dzie si? w pi?tek, 17 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w hali sportowej przy ul. Powsta?ców Wielkopolskich 4. Szczegó?y w rozwini?ciu.
15/06/2016

Plebiscyt na najlepszego zawodnika oraz najlepsz? zawodniczk? w rozgrywkach WOZKosz WM w sezonie 2015/2016 w kategoriach U-20, U-18, U-16 oraz U-14.

G?osowanie ko?czy si? 18 czerwca o godzinie 20.00.

Plebiscyt 2016 - g?osuj

15/06/2016
Dzi? w Bia?ymstoku rozpocz?? si? ostatni ju? w tym sezonie Fina?owy Turniej Mistrzostw Polski - M?odzików (U-14M), z udzia?em mazowieckiego zespo?u UKS PROBASKET Mi?sk Mazowiecki. Na inauguracj? nasz reprezentant przegra? z gospodarzami (PKK ?ubry Bia?ystok) 73 : 82. Wszystkie mecze mo?na ogl?da? nastronie www.imprezylive.pl oraz ?ledzi? ich przebieg na www.pzkosz.pl
13/06/2016
W zako?czonych wczoraj Mistrzostwach Polski M?odziczek (U-14K) zawodniczki MKK Soko?ów Podlaski przegra?y w finale 30 : 32 ze ?l?z? Wroc?aw i wywalczy?y srebrne medale. Jest to ju? trzeci medal tego klubu w tegorocznych rozgrywkach (wcze?niej - z?oto w juniorkach i srebro w kadetkach). Gratulacje dla zawodniczek, trenerów i w?adz klubu z Soko?owa, który mimo ?e Podlaski le?y na Mazowszu, i w 2016 roku jest stolic? ?e?skiej m?odzie?owej koszykówki.
08/06/2016
Od zwyci?stwa 53 : 44 nad MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz zawodniczki MKK Soko?ów Podlaski rozpocz??y dzi? udzia? w Mistrzostwach Polski M?odziczek (U-14K) w Gorzowie Wielkopolskim. Mecze mo?na ogl?da? na stronie www.imprezylive.pl i sledzi? statystyki na www.pzkosz.pl. Zach?camy doogl?dania i kibicowania mazowieckiej dru?ynie.
06/06/2016
Gimnazjalny O?rodek Szkolenia Sportowego M?odzie?y w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikolaja Kopernika w Soko?owie Podlaskim og?asza nabór do klas I i II na rok szkolny 2016/2017. Szuakmy dziewcz?t urodzonych w latach 2002 i 2003, ktore chc? si? koszykarsko rozwija?. Szczegó?y w rozwini?ciu.
05/06/2016
Bez medalu ko?cz? nasze zespo?y fina?owy turniej MP Kadetów. UKS Jagiellonka w meczu o 3 miejsce z TKM W?oc?awek po bardzo dobrych trzech kwartach, w ci?gu 3 minut od stanu 48 : 41 straci?a 12 punktów i mimo pogoni przegra?a mecz 61 : 68. Rosa Radom zaj??a ostatecznie 6 miejsce. Mimo braku medali dzi?kujemy obu zespo?om za walk? i osi?gni?te wyniki.
31/05/2016
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w turnieju koszykówki ulicznej "Bemowo Streetball Challenge 2016", który odb?dzie si? w dniu 4 czerwca 2016 r. na boisku Szko?y Podstawowej Nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: do lat 18-stu (do rocznika '98) oraz OPEN. Dru?yny graj? w sk?adach 3 + 1 rezerwowy. Zg?oszenia nale?y kierowa? drog? e-mail na adres: amoraczewski@um.warszawa.pl. Zapraszamy!!! Szczegó?y w rozwini?ciu.

 

31/05/2016
Ju? od ?rody 1 czerwca do niedzieli 5 czerwca w Radomiu rozgrywane b?d? kolejne fina?y Mistrzostw Polski - tym razem kadetów (U-16M), w których uczestniczy? b?dzie oprócz gospodarzy (ROSA SPORT Radom) tak?e UKS JAGIELLONKA Warszawa. Czekamy na dobre mecze naszych dru?yn, które b?dzie mo?na ogl?da? na www.imprezylive.pl oraz ?ledzi? ich przebieg na stronie www.pzkosz.pl.
29/05/2016
Niew?tpliwym sukcesem m?odych koszykarzy UKS PROBASKET z Mi?ska Mazowieckiego zako?czy? si? turniej pó?fina?owy MP M?odzików organizowany przez ten Klub. PROBASKET b?dzie jedynym reprezentantem Mazowsza w fina?ach, gdy? drugi nasz pó?finalista MKS Polonia Warszawa nie sprosta? w decyduj?cym meczu klubowi UKS 7 Trefl Sopot. Gratulacje dla obu dru?yn.
29/05/2016
W zako?czonych dzi? fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek (U-16K) dru?yna MKK Soko?ów Podlaski zaj??a drugie miejsce i zdoby?a srebrne medale, a UKS TRÓJKA ?yrardów zaj??a czwarte miejsce. Obu mazowieckim zespo?om, które przegra?y dzisiejsze mecze (niew?tpliwie zm?czone wyczerpuj?cym pó?fina?em z dwoma dogrywkami) gratulujemy bardzo dobrego wyniku.
26/05/2016
W dniach 27 - 29 maja rozgrywane b?d? pó?fina?y Mistrzostw Polski M?odzików (U-14M). Jednym z organizatorów b?dzie UKS PRO-BASKET Mi?sk Mazowiecki, natomiast warszawska POLONIA o awans do fina?ów walczy? b?dzie w Sopocie. Trzymamy kciuki za nasze dru?yny obserwuj?c przebieg meczów na www.pzkosz.pl.
24/05/2016
Ju? w najbli?sz? ?rod?, 25 maja rozpoczynaj? si? w Gnie?nie fina?y Mistrzostw Polski Kadetek (U-16K) z udzia?em dwóch naszych reprezentantów - MKK Soko?ów Podlaski i UKS TRÓJKA ?yrardów. Oprócz ?ledzenia przebiegu meczów na www.pzkosz.pl, ca?y turniej ogl?da? mo?na na stronie www.imprezylive.pl. Zapraszamy do kibicowania.
22/05/2016
Siódme miejsce ROSY SPORT Radom w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów oraz awans MKK Soko?ów Podlaski do fina?ów MP M?odziczek to wyniki mazowieckich dru?yn podczas ostatniego weekendu. M?odziczki MUKS Piaseczno i UKS TRÓJKA ?yrardów przegra?y niestety niedzielne mecze i zaj??y trzecie miejsca w grupach pó?fina?owych. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom dzi?kujemy za ambitn? walk?.
19/05/2016
W cieniu trwaj?cych we Wroc?awiu fina?ów MP Juniorów, do gry w pó?fina?ach przyst?puj? m?odziczki. W dniach 20 - 22 maja organizatorem jednego z turniejów b?dzie MUKS Piaseczno, natomiast UKS TRÓJKA ?yrardów pojedzie do Bydgoszczy, a MKK Soko?ów Podlaski do Sosnowca walczy? o udzia? w fina?ach Mistrzostw Polski M?odziczek. Zach?camy do dopingowania mazowieckich dru?yn i ?ledzenia meczów na www.pzkosz.pl.
17/05/2016
Rosa Sport Radom, jako jedyny nasz reprezentant, b?dzie broni? honoru Mazowsza w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów, które rozgrywane b?d? w dniach 18 - 22 maja we wroc?awskiej "Kosynierce". Zach?camy do ?ledzenia przebiegu meczów na stronie www.pzkosz.pl oraz ogl?dania na Imprezy Live i trzymamy kciuki.
16/05/2016
Jeszcze hala AQUA a ?yrardowie nie dosz?a do siebie po zako?czonych w niedziel? Mistrzostwach Polski Juniorek, a ju? w najbli?szy weekend UKS Trójka organizuje XV Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki "Stasinki 2016" dla dziewcz?t i ch?opców rocznik 2004 i m?. Zapraszamy do ogl?dania.
16/05/2016
PKK "?ubry" Bia?ystok, Athletes in Action, Urz?d Miejski w Bia?ymstoku, Urz?d Marsza?kowski Województwa Podlaskiego, PZKosz, Podlaski Zwi?zek Koszykówki oraz MODN Bia?ystok w dniach 04-05.06.2016 zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w IX Licencyjnej Mi?dzynarodowej Konferencji Szkoleniowej "Bia?ystok 2016". Udzia? w konferencji uprawnia do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2016/17 dla trenerów prowadz?cych zespo?y m?odzie?owe oraz III ligowe z ca?ego kraju. Szczegó?y w rozwini?ciu.

 

15/05/2016
Juniorki MKK Soko?ów Podlaski po wygranej 66 : 64 z MUKS Supravis Bydgoszcz zosta?y Mistrzyniami Polski, a UKS TRÓJKA ?yrardów wygrywaj?c 52 : 48 z AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski zaj??a trzecie miejsce w zako?czonych dzi? w ?yrardowie fina?ach Mistrzostw Polski U-18K. Do fina?ów MP kadetów awansowa?a UKS Jagiellonka Warszawa i Rosa Sport Radom.Gratulujemy wszystkim naszym zespo?om.
11/05/2016
Juniorki ju? graj?, a od pi?tku do niedzieli trzy mazowieckie zespo?y kadetów walczy? b?d? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski U-16M. Rosa Sport Radom jest organizatorem jednego z turniejów, natomiast MKS Polonia jedzie do Szczecina, a UKS Jagiellonka do Poznania. Zapraszamy do ?ledzenia przebiegu meczów na www.pzkosz.pl i dopingowania naszych dru?yn.
10/05/2016
Ju? w ?rod?, 11 maja w ?yrardowie rozpoczynaj? si? fina?y Mistrzostw Polski Juniorek (U-18K) z udzia?em dwóch mazowieckich dru?yn - gospodarzy turnieju UKS TRÓJKA ?yrardów i MKK Soko?ów Podlaski. Mecze mo?na ogl?da? na www.imprezylive.pl oraz ?ledzi? przebieg na www.pzkosz.pl. Zapraszamy do ogl?dania i dopingowania naszych zespo?ów.
08/05/2016

UKS Probasket Mi?sk Mazowiecki wygra? grup? ?wier?fina?ow? i razem z MK SPolonia Warszawa, która zaj??a w swojej grupie drugie miejsce awansowa? do pó?fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików. Losowanie grup ju? jutro w PZKosz.

Nie powi?kszymy natomiast stanu posiadania w 2LM - Hutnik Warszawa przegra? w Tarnowie Podgórnym wszystkie mecze.

06/05/2016
Klub UKS La Basket Warszawa oraz Gimnazjum nr 144 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie serdecznie zapraszaj? wszystkie dziewcz?ta oraz ch?opców urodzonych w roku 2003 i m?odszych do I klasy sportowej o profilu koszykówka. Szczegó?y w za??czniku.
03/05/2016
Powoli finiszuj? rozgrywki na szczeblu PZKosz. W tym tygodniu (6 - 8 maja) czekaj? nas ?wier?fina?y m?odzików (Probasket Mi?sk Mazowiecki, MKS Polonia Warszawa i MKS Pruszków) i fina?y 3LM (Hutnik Warszawa), a ju? od 11-go maja ?yrardów go?ci? b?dzie osiem najlepszych dru?yn juniorek w fina?ach Mistrzostw Polski. Szczegó?y wkrótce.
01/05/2016

UKS Trójka ?yrardów i MKK Soko?ów Podlaski awansowa?y do fina?ów MP kadetek. W juniorach sztuka ta uda?a si? niestety tylko Rosie Radom - Polonia i Gim 92 przegra?y decyduj?ce mecze i zaj??y trzecie miejsca w grupach, a MKS Pruszków nie sprosta? Siarce Tarnobrzeg i zaj?? czwarte miejsce w pó?finale.

Zwyci?zcom gratulujemy, pokonanym dzi?kujemy za walk?.

27/04/2016
Trzy mazowieckie kluby b?d? organizatorami turniejów pó?fina?owych w najbli?szy weekend - UKS Trójka ?yrardów i MKK Soko?ów Podlaski w kadetkach oraz Rosa Sport Radom w juniorach. Pozosta?e zespo?y juniorów wyje?d?aj?: MKS Polonia Warszawa do W?oc?awka, Gim 92 Ursynów do Starogardu Gda?skiego, a MKS Pruszków do Zielonej Góry. Wszystkim zespo?om ?yczymy awansu do fina?ów Mistrzostw Polski, a przebieg gry ?ledzimy na stronie www.pzkosz.pl
25/04/2016

Z dziesi?ciu dru?yn graj?cych w ten weekend - 7 gra dalej. Do fina?ów MP Juniorek, które rozegrane b?d? w po?owie maja w ?yrardowie, awansowa?y z pierwszych miejsc: UKS Trójka ?yrardów oraz MKK Soko?ów Podlaski (odpad? SKS 12).

W kadetach do pó?fina?ów awansowa?y Polonia i Jagiellonka - tak?e z pierwszych miejsc (MKS Pruszków zaj?? 3 miejsce w grupie ró?nic? koszy) a w m?odziczkach nie awansowa? tylko Huragan Wo?omin - dalej graj?: MKK Soko?ów, UKS Trójka i MUKS Piaseczno.

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

22/04/2016
Trener koszykówki, absolwent warszawskiego AWF, by?y reprezentant Polski, Wojska Polskiego i Warszawy, d?ugoletni zawodnik Legii Warszawa Adam Wielgosz potrzebuje wsparcia w zbiórce na terapi? i ?agodzenie objawów choroby Parkinsona. Szczegó?y na stronie PZKosz.
21/04/2016
W dniach 22 - 24 kwietnia w ?yrardowie UKS Trójka, MKK Soko?ów Podlaski w Krakowie, a SKS 12 w Bydgoszczy b?d? gra? o awans do fina?ów MP juniorek. O awans do pó?fina?ów walczy? b?d? tak?e kadeci: MKS Polonia (w ?arach), UKS Jagiellonka (w Ostrowie Wielkopolskim) i MKS Pruszków (w Inowroc?awiu) oraz m?odziczki: MKK Soko?ów Podlaski (organizator), UKS Trójka (we Wroc?awiu), MUKS Piaseczno (w Bydgoszczy) i UKS Huragan Wo?omin (w Konstantynowie). Zapraszamy do?ledzenia przebiegu spotka? na stronie www.pzkosz.pl i dopingowania mazowieckich dru?yn.
21/04/2016
7 maja startuje ogólnopolski turniej koszykówki 3×3 ?Puchar Szko?y Gortata 3x3" w kategorii U18 M?zczyzn. Nagrod? g?ówn? w FINALE Pucharu Szko?y Gortata 3×3 jest wyjazd zwyci?skiej dru?yny do Waszyngtonu na mecz NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem. Szczegó?y na stronie Puchar Szko?y Gortata 3x3. Regulamin i dokumenty w rozwini?ciu.
16/04/2016
MKS Polonia Warszawa og?asza nabór do klas sportowych w ZSS przy ul. Konwiktorskiej. Szczegó?y w za??czniku.
15/04/2016
W ten weekend dru?yny m?odzie?owe odpoczywaj?, ale mecze pó?fina?owe rozgrywaj? zespo?y 3LM. Hutnik Warszawa jest organizatorem turnieju, który przeprowadzony b?dzie w hali przy ul. Kowie?skiej, natomiast UKS Trójka ?yrardów wyje?d?a do Elbl?ga, a MKS Ochota do Rybnika. Mecze mo?na obserwowa? na stronie www.pzkosz.pl. Liczymy na dalsze awanse i uzupe?nienie sk?adu 2LM, któr? po sezonie opu?ci?y KS Rosa Sport Radom i MKS Polonia Warszawa.
10/04/2016
UKS TRÓJKA ?yrardów w kadetkach oraz wszystkie trzy zespo?y (MKS POLONIA, MKS Pruszków i GIM 92 Ursynów) w juniorach awansowa?y do pó?fina?ów Mistrzostw Polski. Nie uda?o si? awansowa? kadetkom LA BASKET i SKS 12, które zaj??y trzecie miejsca w grupach. Bez awansu równie? SKK POLONIA w seniorkach. Zwyci?zcom gratulujemy, a pokonanym dzi?kujemy za walk?. Szczegó?y w rozwini?ciu.
07/04/2016
W najbli?szy weekend równie? kadetki rozpoczynaj? swoj? drog? do fina?ów MP. ?yrardów jedzie do Torunia, La Basket zagra w Gorzowie Wielkopolskim, a SKS 12 b?dzie walczy? we Wroc?awiu. Trzymamy kciuki za nasze dziewcz?ta. Terminarz na stronie PZKosz.
07/04/2016
W dniach 8-10 kwietnia SKK Polonia Warszawa b?dzie walczy?a na bydgoskich parkietach o awans to turnieju fina?owego daj?cego szans? na gr? w 1 centralnej lidze kobiet. Wyniki na PZKosz.
07/04/2016
W najbli?szy weekend 8-10 kwietnia trzy nasze dru?yny b?d? gra?y o awans do pó?fina?ów MP juniorów. MKS Pruszków jedzie do Krakowa, a sto?eczna Polonia zagra w Starogardzie Gda?skim. Zapraszamy do ogl?dania rywalizacji na Ursynowie, gdzie Gim 92 na w?asnym parkiecie b?dzie walczy o jak najlepszy wynik. Wyniki jak zwykle na stronie PZKosz.
05/04/2016
Dyrekcja Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ulicy ?elaznej 71 og?asza nabór dziewcz?t i ch?opców do nowo powstaj?cej KLASY SPORTOWEJ o profilu - KOSZYKÓWKA. Szczegó?y w rozwinieciu.
03/04/2016
UKS TRÓJKA ?yrardów (z 1 miejsca) oraz SKS 12 Warszawa (z 2 miejsca) awansowa?y do pó?fina?ów Mistrzostw Polski juniorek U-18K, gdzie gra? b?dzie tak?e mistrz Mazowsza - MKK Soko?ów Podlaski. Gratulujemy naszym zawodniczkom i czekamy na udane losowanie grup pó?fina?owych, które odb?dzie si? ju? w poniedzia?ek 4 kwietnia w PZKosz.
01/04/2016

W dniach 8 - 10 kwietnia ?yrardów i Grójec organizuj? turnieje dla m?odzie?y. Zapraszamy ch?tnych do ogl?dania ciekawych meczów w obu miastach.

01/04/2016
Swoje pierwsze mecze ?atwo wygra?y SKS 12, który pokona? Stalow? Wol? 87-57 oraz ?yrardów, który nie da? szans Pabianic? 81-50. Wysokiej pora?ki dozna? P?ock, przegrywaj?c z Nowym S?czem 47-85.
01/04/2016
Przez trzy dni trzy nasze dru?yny b?d? walczy? o awans do pó?fina?ów MP w kategorii U18K. Do Ostrowa Wielkopolskiego pojecha? SKS 12, w Nowym S?czu o awans walczy P?ock, a w Poznaiu zagra ?yrardów. Trzymamy kciuki za nasze dziewcz?ta. Szczegó?y w rozwini?ciu.
23/03/2016
Zdrowych, spokojnych i weso?ych ?wi?t Wielkanocnych dla wszystkich mi?o?ników koszykówki ?yczy WOZKosz W.M.
20/03/2016
UKS Komorów pokona? w finale UKS NENUFAR E?k 45 : 34 i zwyci??y? w XXIII Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki ch?opców r. 2005 i m?. Gratulujemy. Pe?ne wyniki w rozwini?ciu.
17/03/2016
MKS Polonia og?asza nabór do I klasy Gimnazjum Sportowego nr 35 przy ul. Konwiktorskiej 5/7. Klasy sportowe o profilu koszykarskim chlopców prawdopodobnie b?d? dzia?a?y w ramach GOSSM PZKosz.
14/03/2016
W dniach 18-20 marca w Radomiu zostanie rozegrany turniej bara?owy U18M. 5 dru?yn, MKS Polonia Warszawa, UKS GIM 92 Ursynów Warszawa, PKK ?ubry Bia?ystok, KS ROSA-Sport Radom oraz MKS Pruszków b?dzie ryalizowa?o o 4 miejsca w Mistrzostwach Polski. Termiarz w rozwini?ciu.
14/03/2016
Gimnazjum Sportowe nr 17 oraz klub MKS Ochota Warszawa og?aszaj? nabór ch?opców rocznik 2003 i m?odsi do klasy I o profilu koszykówka ch?opców. Spotkanie informacyjne odb?dzie si? 12.04.2016 wtorek o godzinie 18.00 ul. Powsta?ców Wielkopolskich 4 (OCHOTA). Szczegó?y w rozwini?ciu.
14/03/2016
Zespó? MUKS I Piaseczno zwyci??y? w XIII Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki Dziewcz?t, który w dniach 11 - 13 marca rozgrywany by? na obiektach GOSiR w Piasecznie. Szczegó?y w rozwini?ciu.
14/03/2016
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki WM i Polskie Towarzystwo Koszykówki organizatorzy Spotkania Wielkanocnego ?rodowiska Koszykarskiego informuj?, ?e w zwiazku z remontem sali termin zosta? przesuniety na 9 kwietnia (sobota) na godzin? 12,00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmie?cie 66. Serdecznie zapraszamy
10/03/2016
W zwi?zku z remontem w Sali Biblioteki Rolniczej  jeste?my zmuszeni do przeniesienia naszego tradycyjnego spotkania Wielkanocnego ?rodowiska Koszykarskiego. Spotkanie odb?dzie si? w dniu 09 kwietnia 2016 (sobota) o godzinie 12.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.
09/03/2016
Zapraszamy do zapisów do kolejnej edycji Ligi - termin mija 31 marca. Szczegó?y w rozwini?ciu.
06/03/2016
Ministerstwo Sportu i Turystyki og?osi?o Program ?KLUB" w ramach którego bezpo?rednio wspierany b?dzie rozwój sportu poprzez wspieranie przedsi?wzi?? z zakresu upowszechniania sportu dzieci i m?odzie?y.
04/03/2016

W finale OOM nasze dziewcz?ta nie da?y szans reprezentacji Dolnego ?l?ska, wygrywaj?c pewnie 61-47. Ogromne brawa !!!

Z?oty sk?ad: Kurach Natalia, Ko?cia?czuk Kamila, Ciecierska Zuzanna, Walkowska Klaudia, Rudenko Zuzanna, Cho?a Roksana, D?browska Patrycja, Wnuk Natalia, Jasi?ska Maja, Kluczy?ska Gabriela, Jele?czak Julia, Owczarek Zofia.

03/03/2016
Po pokonaniu kolejnego przeciwnika - w pó?finale 62: 53 z Ma?opolsk?, mazowieckie dziewcz?ta czeka jutro walka o z?oto. O godzinie 12.15 zmierz? si? Dolnym ?l?skiem, który pokona? Pomorze 69:65.
02/03/2016
Reprezentacja Mazowsza po wygranej 59 : 44 z Dolnym ?l?skiem w dniu jutrzejszym o godz. 16.00 zmierzy si? z Ma?opolsk? w walce o fina? OOM. Spotkanie mo?na ogl?da? na stronie www.imprezylive.pl. Zapraszamy do ogl?dania.
01/03/2016
Po dwóch przekonuj?cych wygranych 86:65 (z kujawsko-pomorskim) oraz 86:38 (ze ?l?skim) nasze dziewcz?ta awansowa?y ju? do czwórki, która walczy? b?dzie o medale. Jutro o 12.15 mecz z dolno?l?skim o pierwsze miejsce w grupie. Gratulujemy i ?yczymy kolejnych zwyci?stw.
29/02/2016
Ju? dzi? o godz. 10.00 meczem z kujawsko-pomorskim nasze dziewcz?ta zaczynaj? walk? w fina?ach Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Zapraszamy do ?ledzenia przebiegu meczów na stronie www.pzkosz.pl i trzymamy kciuki.
23/02/2016

Przegrany pierwszy mecz z województwem kujawsko-pomorskim, a pó?niej pora?ka z bardzo silnym ?l?skiem spowodowa?y, ?e grali?my o miejsca 5-6.

19/02/2016
Reprezentanci Mazowsza odebrali dzi? nominacje do kadry i wyjechali do Ole?nicy, gdzie jutro rozpoczynaj? mecze fina?owe Ogólnopolskiej OlimpiadyM?odzie?y. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.
16/02/2016
Tegoroczne Turnieje Wielkanocne przeprowadzone zostana w dniach: 11 - 13 marca (dziewcz?ta w Piasecznie) i 18 - 20 marca (ch?opcy na Ochocie). Zg?oszenia na za??czonych drukach przyjmujemy do 21 lutego. Zapraszamy.
14/02/2016
Bez wygranej - na ostatnim miejscu w fina?ach Juniorek Starszych zako?czy? udzia? Huragan Wo?omin oraz ?aden z trzech mazowieckich zespo?ów Juniorów Starszych graj?cych w pó?fina?ach nie wywalczy? prawa gry w fina?ach. Dzi?kujemy za walk? i ?yczymy powodzenia w kolejnych cyklach.
11/02/2016
W dniach 12-14 luty trzy nasze zespo?y b?d? walczy?y o awans do fina?ów MP juniorów starszych - KS Rosa Sport Radom, MKS Ochota Warszawa oraz Polonia Warszawa.
11/02/2016

W dniach 10-14 luty w Gdyni 8 ?e?skich ekip b?dzie rywalizowa?o o miano najlepszej w kraju w kategorii U22. Nasz region reprezentuje UKS Huragan Wo?omin. Trzymamy kciuki za podopieczne Ma?gorzaty Zaro? i Kamili Wójcik.

08/02/2016
Informujemy, ?e w bie??cym roku organizowany b?dzie tradycyjny Festiwal Minikoszykówki (r.2004 i m?.) w Koszalinie. Zainteresowanych odsy?amy do za??cznika.
29/01/2016
WOZKosz WM przypomina o planowanych do organizacji po feriach rozgrywkach "Pierwszego Kroku" dziewczat i ch?opców dla roczników 2005 i m?odsi.
Ostateczny termin zg?osze? zostaje przed?u?ony do 6 lutego 2016 r.
27/01/2016

Ju? w najbli?szy weekend od pi?tku do niedzieli sze?? naszych dru?ynrozpoczyna walk? o awans do kolejnej fazy rozgrywek - Juniorzy Starsi dopó?fina?ów MP (MKS Ochota we Wroc?awiu, ROSA SPORT Radom w Wa?brzychu, LEGIA w Kutnie) a Juniorki Starsze do fina?ów (LA Basket w Gorzowie, SKS 12 w Gdyni). Organizatorem jednej z grup pó?fina?owych U-22K jest UKS HURAGAN Wo?omin.

Trzymamy kciuki i zach?camy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl

18/01/2016

W siedzibie PZKosz rozlosowane zosta?y grupyrozgrywek centralnych U-22K i U-20M.
W najbli?sz? ?rod? poznamy organizatorów poszczególnych turniejów.

Podzia? na grupy w rozwini?ciu.

15/01/2016
PZKosz rozpocz?? nabór na kurs trenerski kat. C, B, A.
Szczegó?y w za??czniku
28/12/2015
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowa?o wyniki wspó?zawodnictwa sportowego za 2015r. Mazowsze wygra?o w?ród dziewczat zdobywaj?c - 412,43 pkt. oraz zaj??o drugie miejsce w?ród ch?opców - 425,35 pkt.
W punktacji ??cznej zaj?li?my drugie miejsce (837,78 pkt.) za Pomorzem (878,55 pkt.).
Gratulujemywszystkim mazowieckim klubom, które przyczyni?y si? do uzyskania tych wyników.
Pe?n? punktacj? wojweództw, klubów itp. mo?na znale?? na stronie:
www.sport-mlodziezowy.pl
24/12/2015

Zdrowych, spokojnych i radosnych ?wi?t Bo?ego wszystkim sympatykom koszykówki ?yczy Zarz?d WOZKosz-WM.
22/12/2015
Podczas rozgrywanego w dniach 11 - 13 grudnia Turnieju Kadetów organizowanego przez MKS Polonia Warszawa pierwsze trzy miejsca zaj??y zespo?y zagraniczne. MKS Polonia okaza?a si? najlepsz? z polskich druzyn.
W za??czniku wi?cej informacji
16/12/2015
WOZKosz WM informuje, ?e ostateczny termin wyrobienia licencji trenerskich PZKosz to 31.12.2015r.
Poniewa? posiadanie licencji PZKosz warunkuje wydanie licencji okresowych uprawniaj?cych do prowadzenia dru?yn w rozgrywkach mistrzowskich WOZKosz WM po tym terminie mecze prowadzone przez osoby bez licencji b?d? weryfikowane jako walkower dla przeciwnika
15/12/2015
W finale Turnieju po bardzo emocjonuj?cym meczu  i po dogrywce MKS Polonia Warszawa zwyci??y?a 34 : 31 MKS Grójec, a w meczu o III m. TSK Ro? Pisz pokona? MKS Piotrówk? Radom 45 : 31.
Komplet wyników w za??czniku.
11/12/2015

Od pi?tku 11-go do niedzieli 13-go grudnia na obiektach MOS Ochota i MOS Pruszków rozegrany zostanie kolejny Turniej Minikoszykówki dla ch?opców z rocznika 2004 i m?odszych.
Szczegó?owy terninarz w za??czniku.

Zapraszamy.

10/12/2015
W dniu dzisiejszym odby?a si? ceremonia wr?czenia nominacji trenerskich kadr m?odzie?owych PZKosz. W?ród powo?anych jest kilku trenerów mazowieckich: Roman Skrzecz (U20K), Maciej Gordon (U16K), Mariusz ?wierk (U15K), Dawid Mazur (U20M) oraz Andrzej Kierlewicz i Wojciech Rogowski (U18M). Gratulujemy.

 

08/12/2015
MKS Polonia Warszawa zaprasza do ogl?dania meczów Miedzynarodowego Turnieju Kadetów o  Puchar Prezesa PZKosz, który zostanie rozegrany w dniach 11 - 13 grudnia na sali przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.
Terminarz w za??czniki.
05/12/2015

Ostatnia droga Bohdana Bartosiewicza.
Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? sie w ko?ciele pw ?w. Ignacego Loyoli na Cmentarzu Pó?nocnym (Wólka W?glowa) w dniu 9 grudnia (?roda) o godz. 11,45

03/12/2015
W dniu wczorajszym w wieku 97 lat odszed? Bohdan Bartosiewicz.
Wspania?y zawodnik w wielu dyscyplinach sportowych, d?ugoletni zas?u?ony trener koszykarek KKS Polonia Warszawa.
Informacj? o dniu uroczysto?ci pogrzebowych podamy w innym terminie.
03/12/2015
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego i Polskie Towarzystwo Koszykówki zaprasza na ?wiateczne spotkanie ?rodowiska koszykarskiego w dniu 12 grudnia br. (sobota) o godz. 12,00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmie?ciu 66
23/11/2015
Dziewcz?ta z Mazowsza te? w fina?ach OOM.
Fatalna czwarta kwarta (2 : 11) meczu z Kujawsko -Pomorskim spowodowa?a, ?e zamiast gra? o I miejsce z Pomorskim nasze dziewcz?ta walczy?y w niedziel? o awans do fina?ów OOM z Warmi?sko-Mazurskim. Mecz ten wygra?y wyra?nie (80 : 44) i awansowa?y zajmuj?c trzecie miejsce w grupie pó?nocnej. Gratulujemy.
19/11/2015

Uczniowski Klub Sportowy Huragan zaprasza dziewcz?ta z rocznika 2002 i m?odsze na turniej Miko?ajkowy w dniach 04-06.12.2015. Ch?tni wzi?cia udzia?u w turnieju proszeni o kontakt z organizatorem.

 

19/11/2015
OOM - czy dziewcz?ta pójd? w ?lady ch?opców?
Ju? jutro w Gi?ycku walk? o awans do fina?ów OOM rozpoczyna Kadra Wojewódzka dziewcz?t. Zapraszamy do ?ledzenia meczów na www.pzkosz.pl i trzymania kciuków. Terminarz w za??czniku
16/11/2015
Reprezentacja Mazowsza mimo pechowej pora?ki z Lubuskim (69 : 71) w decyduj?cym meczu pewnie pokona?a Podlasie (86 : 24) i awansowa?a do fina?ów. Gratulujemy.
12/11/2015

Ju? w najbli?szy pi?tek kadra Mazowsza ch?opców R.2002 rozpoczyna W Gi?ycku eliminacje do fina?ów OOM

W za??czeniu szczegó?owy terminarz gier

10/11/2015

WOZKoszWM i UKS TRÓJKA ?yrardów zapraszaj? na XV Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta ?yrardowa

02/11/2015
WOZKosz WM zaprasza na XXIII ?wi?teczny Turniej Minikoszykówki Ch?opców rocznika 2004 i m?odszych, który odb?dzie si? w dniach 11 - 13 grudnia br.
W za??czniku zaproszenie i druk zg?oszenia.
20/10/2015

Kolegium S?dziów Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki W.M zaprasza do udzia?u w kursie na kandydatów na s?dziów koszykówki. Zaczynamy ju? 16 listopada 2015! Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w Warszawie w Zespole Szkó? Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zaj?czka 7 (metro Dworzec Gda?ski).

19/10/2015

Serdecznie zapraszamy dziewcz?ta z Pruszkowa i okolic do udzia?u w organizowanych przez nasz Klub treningach. Prowadzone przez wykwalifikowan? kadr? trenersk? zaj?cia maj? na celu popraw? koordynacji ruchowej, rozwini?cie umiej?tno?ci, zabaw?, wspó?prac? w grupie rówie?ników, integracj? lokalnego ?rodowiska oraz promocj? zdrowego trybu ?ycia.

14/10/2015
Zapraszamy do odwiedzania serwisu dedykowanego rozgrywkom prowadzonym przez WOZKosz-WM. Odno?nik znajduje si? w menu pod has?em ROZGRYWKI
13/10/2015

WOZKosz WM w dn. 13 - 15 listopada br. na hali w Piasecznie organizuje turniej dla m?odzików rocznika 2003.
Zg?oszenia e-mailem na adres Z. Jarosza b?d? przyjmowane do dnia 25 pa?dziernika br.

Turniej traktowany b?dzie jako wst?pna selekcja ch?opców do kadry Mazowsza.
Zdzis?aw Jarosz

09/10/2015

Przed meczem Superpucharu w Radomiu odznakami Pzkosz uhonorowani zostalidzia?acze Piotrówki i Rosy Radom. Z?ot? odznak? otrzyma? Robert Bartkiewiczza?o?yciel w 1993 roku Piotrówki wraz z Krzysztofem So?t? (srebrna),Przemys?aw Saczywko (srebrna) oraz Karol Gutkowski (brazowa). Nieobecny nawr?czeniu Roman Saczywko uhonorowany zosta? z?ot? odznak?. Gratulujemy.

 

02/10/2015
Uczniowski Klub Sportowy ORKAN w Zambrowie zaprasza w dn 4 - 6 grudnia na turniej dla dziewczynek ur. w 2005 roku i m?odszych.
Szczegó?y w za??czeniu.
28/09/2015
MKS Pruszków zwyci??y?y w finale XIII Memoria?u W. Dziugie?a Jagiellonk? Warszawa, a MKS Polonia Warszawa wywalczy?a 3 miejsce po wygraniu z Ros? Sport Radom.
Wszystkie wyniki w za??czeniu.
24/09/2015

20/09/2015 Serdecznie zapraszamy na II Memoria? Koszykówki im. Daniela Ko?akowskiego i Filipa Wojcieszaka, który odb?dzie si? w dniach 25-27 wrze?nia 2015r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej, ul. Sitarskich 4 (obiekt GOS).

22/09/2015
W dniu 26 wrze?nia o godz. 14,00 na hali MOS Pruszków odb?dzie si? przedsezonowa konferencja licencyjna dla trenerów naszega Zwiazku. Udzia? w konferencji warunkuje wydanie licencji okresowych umo?liwiaj?ce prowadzenie zespo?ów w sezonie 2015/2016. Prelegentami b?d? A. Kierlewicz, R. Skrzecz, B. Przelaz?y.
Zapraszamy.
20/09/2015

KS SHMOOLKY Warszawa wygra?y "Praga Cup 2015" 
W pierwszym turnieju dla drugoligowych zespo?ów mazowieckich o Puchar Burmistrza Pragi Pó?noc zwyci??y?zespó? KS SHMOOLKY wygrywaj?c 79 : 71 z SOKO?EM Ostrów Mazowiecka.
Trzecie miejsce zaj?? zespó? KK Warszawa po zwyci?stwie nad MKS POLONIA Warszawa 89 : 46.

Wszystkim naszym zespo?om ?yczymy sukcesów na drugoligowych parkietach.

 

20/09/2015
MKK Soko?ów Podlaski zwyci??y? w XIII Turnieju kadetek rozgrywanym w Wo?ominie wygrywaj?c w finale z UKS Trójk? OSiR ?yrardów 42 : 28.
Komplet wyników w za??czniku
16/09/2015

Rusza drugi sezon zaj?? Koszykówka dla przedszkolaków organizowanych przez MKS Pruszków. M?odzie?owy klub z Pruszkowa zaprasza dzieci od czwartego roku ?ycia na sobotnie treningi.

13/09/2015
W dniu dzisiejszym zako?czy?y si? mecze Memoria?u R. i Z. Olesiewiczów, które wygra?y zespo?y juniorek MKK Soko?owa SA Soko?ów Podlaski przed UKS Trójka OSiR ?yrardów oraz juniorzy UKS Gim 92 Ursynów Warszawa przed MKS pruszków I.
Wszystkie wyniki w za??czniku
12/09/2015
Legia Warszawa po zwyci?stwie nad SKK Siedlce 66 : 58 zmierzy sie jutro w finale o godz. 16,15 z UTH Radom, który wygra? ze Zniczem Pruszków 76 : 54.
Mecz przegranych o III m. o godz. 14,00. Zawody odbywaj? sie na hali w Legionowie.
Przebieg obu meczy mo?na ?ledzi? na ?ywo na stronie: www.pzkosz.pl
Zapraszamy.
12/09/2015
Ostatnie mecze (niedziela) XVII Memoria?u R. i Z. Olesiewiczów zapowiadaj? wiele emocji o zwyci?stwo Memoria?u.
W za??czniku wyniki eliminacji i terminarz fina?ów.
11/09/2015

Na trzech halach (ul. Staffa, ul. Gwia?dzista, ul. Konwiktorska) rozpocz?? sie dzisiaj XVII Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów.
Wyniki - I dnia w za??czeniu.

08/09/2015

WOZKoszWM zaprasza mi?o?ników koszykówki w Warszawie do ogl?dania meczów XVII Memoria?u dla juniorek i juniorów po?wi?conego dwojgu z najbardziej zas?u?onych ludzi basketu w Warszawie. Mecze w salach szkolnych na Konwiktorskiej, Gwia?dzistej i Staffa zgodnie z za??czonym terminarzem.

08/09/2015

Zapraszamy w dniach 12 i 13 wrze?nia do Legionowa na tradycyjny przedsezonowy turniej MAZOVIA CUP 2015 z udzia?em mazowieckich dru?yn z zaplecza ekstraklasy. Szczegó?owy terminarz w za??czeniu.

24/08/2015

Przypominamy ?e tegoroczne zebranie dotycz?ce rozgrywek w sezonie 2015/2016 odb?dzie si? w dniu 3 wrze?nia na warszawskim Torwarze w godzinach:

14,00 - rozgrywki ?e?skie
15,00 - system ESOR (dla wszystkich)
16,30 - rozgrywki m?skie

Jest to ostateczny termin zg?aszania dru?yn do rozgrywek. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich klubów do udzia?u w spotkaniu.

18/08/2015

Pora na wielki fina? ZELMER 3x3 QUEST - Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3! 22 i 23 sierpnia na ulicy Piotrkowskiej w ?odzi najlepsze zespo?y w Polsce powalcz? o awans do turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Lozannie.

W rozwini?ciu regulamin i formularz zg?oszeniowy.

18/08/2015

Kamil Gawrzydek, dos?ownie jeden z najwi?kszych polskich koszykarzy potrzebuje naszej pomocy. Kamil toczy bardzo ci??k? walk? z bia?aczk?. Potrzebuje krwi.  Apelujemy o pomoc. Wszyscy mog? pomóc zawodnikowi, oddaj?c krew dowolnej grupy w ka?dym szpitalu w Polsce. W punkcie pobra? nale?y zostawi? notatk?: "Kamil Gawrzydek - Instytut Hematologii i Transfuzjologi, ul. Indiry Gandhi 14 na Ursynowie".

14/08/2015

Legion zaprasza ch?tnych do gry w 3LM na trening naborowy. Szczegó?y na plakacie:

 

12/08/2015

Na rynku pojawi?y si? nowe publikacje szkoleniowe. Zapraszamy do lektury. Szczegó?y w rozwini?ciu.

 

31/07/2015

Arena Legionowo zaprasza do udzia?u w letnim turnieju koszykówki 3-osobowej, który odb?dzie si? 1 sierpnia na boisku Orlik na Stadionie Miejskim w Legionowie przy ul. Parkowej 27.

Regulamin w za?aczeniu

15/07/2015

W dniach 20-22.07.2015 w ?yrardowie na hali sportowej Aqua przy ulicy Jod?owskiego 25/27 odb?dzie si? Mi?dzynarodowy Turniej Juniorek U-18.

Wyst?pi? dru?yny narodowe Polski, Niemiec, S?owacji i Litwy.

Wst?p wolny, zapraszamy!


04/07/2015

W dniach 9-11 Lipca w Wo?ominie odb?dzie si? IV Mi?dzynarodowy M?odzie?owy Memoria? Ma?gorzaty Dydek. Na hali Osir Huragan przy ulicy Korsaka 4 w Wo?ominie wyst?pi? Kadra Polski U16, Kadra Polski U15, Turcja i Ukraina.

Serdecznie Zapraszamy.

30/06/2015

W najbli?szy pi?tek, 3 lipca o godzinie 17:00, w hali przy ulicy Obro?ców Tobruku 40 na Bemowie, odb?dzie si? nabór do dru?yny rezerw Legii Warszawa (III liga) oraz zespo?u juniorów starszych (U-20, rocznik 1996 i m?odsi). Osoby niepe?noletnie musz? mie? ze sob? pisemn? zgod? rodziców oraz badania lekarskie. Ch?tnych do wzi?cia udzia?u w naborze do obu zespo?ów, prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@legiakosz.com, z podaniem imienia, nazwiska, wzrostu, wieku, ostatniego klubu oraz preferowanej pozycji.

 

20/06/2015

W rozwini?ciu ostateczne klasyfikacje dru?yn, wspó?zawodnictwa oraz wyniki plebiscytu. Zarz?d WOZKoszWM ?yczy wszystkim udanych wakacji i dobrego przygotowania do kolejnego sezonu.

 

17/06/2015

Wdniu dzisiejszym na warszawskim Torwarze odby?o si? zako?czenie sezonu koszykarskiego na Mazowszu. Puchary, dyplomy, medale i statuetki z r?k Prezesa Micha?a Lesi?skiego i Wiceprezes Katarzyny Dulnik odbierali najlepsi w poszczególnych cyklach. Wszystkim uczestnikom rozgrywek gratulujemy udanego sezonu. Wi?cej zdj?? w rozwini?ciu.

13/06/2015

Informujemy ?e podsumowanie mijaj?cego sezonu sportowego odb?dzie si? w dniu 17 czerwca o godz.14,00 na warszawskim Torwarze. Po nim zaplanowane jest Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie delegatów - po raz pierwszy w terminie czerwcowym. Wi?cej informacji w rozwini?ciu.

Zapraszamy

09/06/2015

Od ?rody 10-go do niedzieli 17-go czerwca do walki o ostatnie w tym sezonie medale Mistrzostw Polski przyst?pi? m?odziczki.
Wsród o?miu zespo?ów graj?cych w Gdyni jest dwóch reprezentantów Mazowsza - UKS LA Basket Warszawa i MKK Soko?ów Podlaski.
Trzymamy kciuki za nasze dru?yny ?ledz?c przebieg meczów na stronie www.pzkosz.pl

 

09/06/2015

WOZKosz WM og?asza Plebiscyt na najpopularniejsz? zawodniczk? i zawodnika w cyklu rozgrywkowym. Plebiscyt b?dzie trwa? do godz. 20.00 dnia 14 czerwca 2015 /niedziela/.Ka?dy mo?e g?osowa? raz z jednego adresu IP na dowolnego zawodnika w danej kategorii wiekowej tylko raz (wi?kszej ilo?ci oddanych g?osów system nie przyjmuje). Og?oszenie wyników nast?pi podczas Zako?czenia Sezonu w dniu 17 czerwca 2015 r.

G?OSOWANIE

07/06/2015

Trzeci br?zowy medal dla Mazowsza (po TRÓJCE ?yrardów i POLONII Warszawa) wywalczyli tym razem m?odzicy UKS Jagiellonka Warszawa na zako?czonych w Toruniu fina?ach U-14M. Pi?te miejsce zaj?? zespó? UKS LA Basket Warszawa. Obu zespo?om serdecznie gratulujemy.

03/06/2015

Od ?rody 3-go do niedzieli 7-go maja w Toruniu do walki o tytu? Mistrza Polski U-14M przyst?puje osiem zespo?ów a w?ród nich UKS JAGIELLONKA i UKS LA BASKET z Warszawy. Mecze mo?na ?ledzi? na stronie PZKosz - www.pzkosz.pl

Zapraszamy do kibicowania mazowieckim dru?ynom.


[foto - ZIBI - skm.polskikosz.pl]

31/05/2015

Zawodniczki MKK OSiR SOKO?ÓW SA Soko?ów Podlaski zaj??y pierwsze miejsce i zdoby?y z?ote medale w zako?czonych w Krakowie Mistrzostwach Polski Kadetek (U-16K). Poza pierwszym meczem grupowym, przegranym trzema punktami z Wis?a Kraków, zawodniczki Soko?owa dominowa?y wyra?nie wygrywaj?c wysoko kolejne mecze. W finale zrewan?owa?y si? gospodyniom wygrywaj?c 91:38, ( do przerwy 46 : 20 ). Gratulujemy.

27/05/2015

WOZKosz WM informuje, ?e tegoroczne przedsezonowe turnieje planujemy rozegra? w nast?puj?cych terminach:
- Memoria? R. i Z. Olesiewiczów (juniorki i juniorzy) 11 - 13 wrze?nia
- Puchar Burmistrza Wo?omina (kadetki) 18 - 20 wrze?nia
- Memoria? W. Dziugie?a (kadeci) 25 - 27 wrze?nia

Zg?oszenia prosimy przesy?a? mailem na adres: biuro@wozkosz.pl

Zapraszamy.

 

26/05/2015

Od ?rody 27-go do niedzieli 31-go maja w Krakowie rozgrywane b?d? fina?yMistrzostw Polski Kadetek (U-16K) w których bierze udzia? obro?ca tytu?u z ub. roku - MKK OSiR SOKO?ÓW SA Soko?ów Podlaski. Zach?camy do obserwacji meczów na stronie www.pzkosz.pl

 

25/05/2015

ROSA SPORT Radom wicemistrzem Polski a MKS Pruszków czwartym zespo?em w kraju w kategorii kadetów (U-16M).


foto - ZIBI - skm.polskikosz.pl

Do fina?ów Mistrzostw Polski M?odziczek zakwalifikowa?y si? tak?e oba zespo?y startuj?ce w pó?fina?ach - MKK Soko?ów Podlaski oraz UKS LA BASKET Warszawa. Serdecznie gratulujemy mazowieckim klubom.

22/05/2015
M?odziczki (U - 14K) jako ostatnie przyst?puj? w dniach 22 - 24 maja do walki o fina? Mistrzostw Polski .
Z Mazowsza b?d? gra? dwa zespo?y - UKS LA BASKET Warszawa w Pabianicach oraz MKK SOKO?ÓW SA Soko?ów Podlaski w Gdyni.
Trzymamy kciuki za nasze dru?yny, a przebieg meczów ?ledzimy na www.pzkosz.pl

20/05/2015

W dniach 20 - 24 maja w Radomiu odb?d? si? Fina?y Mistrzostw Polski Kadetów(U-16M) w których oprócz gospodarzy, ROSY SPORT Radom gra? b?dzie tak?e MKSPruszków. Mecze transmitowane b?d? na ?ywo - www.imprezylive.pl a obserwacjestatystyczne ?ledzi? mo?na na stronie www.pzkosz.pl.

Zapraszamy do kibicowania mazowieckim zespo?om.

17/05/2015

W zako?czonych Mistrzostwach Polski Juniorek (U-18K) zawodniczki UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów po pokonaniu BRYZY Kolbudy zaj??y trzecie a ich kole?anki z SKS 12 Warszawa po zwyci?stwie nad ?AKIEM Nowy S?cz pi?te miejsce.

Do fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików awansowali m?odzi koszykarze UKS JAGIELLONKA oraz UKS LA BASKET Warszawa.

Wszystkim naszym zespo?om serdecznie gratulujemy.

15/05/2015

Ju? dzi? trzy mazowieckie dru?yny rozpoczynaj? gr? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików (U-14M). SKK Siedlce jest gospodarzem turnieju natomiast UKS JAGIELLONKA Warszawa gra w Toruniu a LA BASKET we Wroc?awiu.

W MP juniorek UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów awansowa?a do pó?fina?u a SKS 12 gra? b?dzie jutro o 5 miejsce w Polsce. Wszystkie mecze na www.pzkosz.pl

13/05/2015

Od 13go do 17go maja w Kórniku ko?o Poznania rozgrywane b?d? fina?yMistrzostw Polski Juniorek (U-18K) w których wyst?pi? tak?e dwa mazowieckiezespo?y - SKS 12 Warszawa i UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów. Przebieg meczów ?ledzi? b?dzie mo?na na stronie www.pzkosz.pl oraz ogl?da? na tvcom.pl

Zapraszamy do kibicowania naszym dru?ynom.

12/05/2015

AWF Warszawa na mocy podpisanej umowy z PZKosz organizuje kurs dlakandydatów niezb?dny do uzyskania licencji trenerskiej typ "C" (przedderegulacj? - dyplom instruktora koszykówki). Zapraszamy do zapoznania si?ze szczegó?ami kursu.

 

11/05/2015

Wzako?czonych dzi? fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów br?zowe medalewywalczyli zawodnicy MKS POLONIA Warszawa którzy (po raz pierwszy wtegorocznym sezonie) pokonali gospodarza imprezy - KS ROSA SPORT Radom 67 :60. Gratulacje dla obu mazowieckich dru?yn.

Do fina?ów kadetek pewnie awansowa? MKK Soko?ów Podlaski co niestety nieuda?o si? zespo?owi UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów który zaj?? 3 miejsce w swojejgrupie pó?fina?owej.


[foto - Zibi skm.polskikosz.pl]

08/05/2015

JUTRO TJ. 9 MAJA 2015 ROKU W HALI "KO?O" NA OBOZOWEJ ODB?DZIE SI?XVII JU? MEMORIA? MARKA SOBCZY?SKIEGO. JAK CO ROKU ZOSTAN?ROZEGRANE DWA MECZE PRZYJACIÓ? MARKA Z BOISK KOSZYKARSKICH. O15.30 ROZPOCZN? MECZ ZESPO?Y ?E?SKIE - REPREZENTACJA WARSZAWY KONTRARESZTA ?WIATA A OKO?O GODZINY 17.30 PRZEWIDZIANE JEST ROZPOCZ?CIEMECZU CH?OPAKÓW W PODOBNYM CO U PA? PODZIALE . SWÓJ UDZIA?ZAPOWIEDZIELI ZNANI Z PARKIETÓW KOSZYKARSKICH M.IN KATARZYNA DULNIK ,DANUTA KOPE? , IWONA GODULA , MA?GORZATA DOWNAR-ZAPOLSKA , MA?GORZATAKUBIAK , JERZY KO?ODZIEJCZAK , JAROS?AW MARCINKOWSKI , KRZYSZTOFWILANGOWSKI , BOGDAN BA?KA , TOMASZ SZAFRA?SKI , LESZEK JANCZURA IWIELU INNYCH. W ?E?SKIM ZESPOLE WARSZAWY WYST?PI TAK?E ?ONADOROTA ORAZ CÓRKA KATARZYNA TRAGICZNIE ZMAR?EGO NASZEGO PRZYJACIELA.

TEGOROCZNY MEMORIA? ORGANIZUJE AGNIESZKA I PIOTR PAWLAK W WSPÓ?PRACYZ URZ?DEM DZIELNICY WARSZAWA WOLA ORAZ POLSKIM TOWARZYSTWEM KOSZYKÓWKI.

08/05/2015
Od pi?tku do niedzieli dwa mazowieckie zespo?y - MKK Soko?ów Podlaski (u siebie) i UKS TRÓJKA ?yrardów (w Poznaniu) walczy? b?d? o awans do Fina?ów Mistrzostw Polski Kadetek (U-16K). Zapraszamy do ?ledzenia przebiegu meczów na stronie www.pzkosz.pl.
Mecze w Poznaniu mo?na ogl?da? na www.tvcom.pl

 

06/05/2015

Ju? dzi? w Radomiu do walki o tytu? Mistrza Polski Juniorów (U-18M) przyst?pi osiem najlepszych dru?yn, w tym gospodarz ROSA SPORT Radom i MKS POLONIA Warszawa. Przebieg meczów mo?na b?dzie ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl oraz ogl?da? na www.imprezylive.pl. Zapraszamy do ogl?dania i trzymamy kciuki za mazowieckie zespo?y.

03/05/2015

Turnieje pó?fina?owe jeszcze trwaj? a ROSA SPORT Radom z 1 miejsca i MKS Pruszków z drugiego ju? awansowa?y do fina?ów MP U-16M które dniach 20 24 maja rozegrane zostan? w Radomiu. Gratulujemy.


30/04/2015
W najbli?szy weekend o awans do fina?u Mistrzostw Polski U-16M walczy? b?d? kadeci ROSY SPORT Radom (w Krakowie) i MKS Pruszków (w Poznaniu). Ponadto LEGIA Warszawa (w sobot? o 19,45 i niedziel? o 17,00 na Wiertniczej) rozegra kolejne mecze ze Stal? Ostrów o awans do fina?u 1LM a SKK Siedlce w Poznaniu gra? b?dzie z tamtejszym AZS o utrzymanie w tej klasie rozgrywek. Trzymamy kciuki za mazowieckie zespo?y których mecze mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl . Mecze Legii na ?ywo poka?e Telewizja Orange Sport

 

 

30/04/2015

Rusza kolejna edycja Orlik Basketmanii dla dziewczat i ch?opców z roczników 2002-2003 (szko?y podstawowe) oraz 2000-2001 (gimnazja). W za??czeniu zasady turnieju oraz wykaz ?Orlików" na których rozgrywane b?d? mecze. Zapraszamy szko?y, kluby i ?dzikie dru?yny" do udzia?u w zawodach.

27/04/2015

Oba nasze zespo?y graj?ce w ostatni weekend w pó?fina?ach awansowa?y do fina?u MP U-18K którego organizatorem w dniach 13 - 17 maja b?dzie MUKS Pozna?. Do pó?fina?ów m?odzików awansowa?y tak?e wszystkie graj?ce w ?wier?fina?ach zespo?y (Jagiellonka i LA Basket z Warszawy oraz SKK Siedlce) a tak?e MKK Soko?ów Podlaski i LA Basket Warszawa w m?odziczkach (odpad?y niestety Huragan Wo?omin i Trójka ?yrardów). Zwyci?zcom gratulujemy.

 

24/04/2015

Najm?odsi uczestnicy rozgrywek mistrzowskich przyst?puj? do decyduj?cych zmaga?. MKK Soko?ów Podlaski (dziewcz?ta) i UKS Jagiellonka Warszawa (ch?opcy) jako mistrzowie strefy s? organizatorami turniejów ?wier?fina?owych natomiast pozosta?e gra? b?d? na wyjazdach: LA Basket w Rybniku, Trójka ?yrardów w Bochni, Huragan Wo?omin w Pabianicach (dz) oraz La Basket w Stalowej Woli i SKK Siedlce w Krakowie. Przebieg meczów na stronie www.pzkosz.pl

23/04/2015

W najbli?szy weekend juniorki SKS 12 w Polkowicach i UKS TRÓJKA ?yrardów jako organizator gra? b?d? w turniejach pó?fina?owych o awans do fina?ów Mistrzostw Polski U-18K. Zapraszamy do ogl?dania meczów w ?yrardowie (plakat) i ?ledzenia wyników na stronie www.pzkosz.pl

23/04/2015

W dniach od 28 czerwca do 9 lipca w Koszalinie odb?dzie si? kolejny Festiwal Minikoszykówki dla rocznika 2003 i m?. ?CAMP 2015". Wi?cej szczegó?ów w za??czniku.

19/04/2015
Miniony weekend nale?y zaliczy? do udanych gdy?: w 1LM Legia wygra?a ze Spójni? i awansowa?a do pó?fina?ów play-off, PTS LIDER Pruszków awansowa? do 1LK, juniorzy ROSY SPORT Radom i POLONII Warszawa awansowali do fina?ów MP U-18M a UKS TRÓJKA ?yrardów do pó?fina?ów Kadetek (U-16K). Gratulujemy.

19/04/2015
NIED?WIADKI HENSFORT Przemy?l prowadzone przez trenera kadry PZKosz U-15M Daniela Puchalskiego wygra?y tegoroczny Turniej Wielkanocny dla roczników 2004 i m? pokonuj?c w finale 36 : 16 NENUFAR E?k prowadzony przez niestrudzonego Edzia Traskowskiego. Komplet wyników w za??czeniu.
18/04/2015
Zako?czy?y si? rozgrywki grupowe i pó?fina?y. O 1 miejsce zagra NENUFAR E?k z NIED?WIADKAMI Przemy?l. W za??czeniu dotychczasowe wyniki i terminarz fina?ów.
16/04/2015

Ju? w pi?tek 17 kwietnia PTS LIDER Pruszków w G?ownie rozpoczyna turniej fina?owy o gre w 1 lidze kobiet (bezp?atna transmisja video na www.imprezylive.pl) a zespo?y juniorów ROSA SPORT Radom (w O?wi?cimiu),  Polonia Warszawa (Wroc?aw) oraz UKS Gim 92 Ursynów (jako organizator) zaczynaj? walk? o awans do fina?ów MP U-18M. Wszystkie mecze mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl . W za??czeniu terminarz meczów na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do kibicowania.

 

16/04/2015
WOZKoszWM zaprasza w dniach 17 - 19 kwietnia na obiekty MOS Ochota na XXII Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców. W za??czeniu szczegó?owy terminarz.
16/04/2015
Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie wraz z MKS Pruszków zapraszaj? wszystkich szóstoklasistów do klasy z dodatkowym programem koszykówki.
15/04/2015
Ze zmiennym szcz??ciem walczy?y w ostatni weekend mazowieckie zespo?y w rozgrywkach centralnych.
Awans do pó?fina?ów U-16M wywalczy? MKS Pruszków (odpad?a MKS Polonia) oraz w rozgrywkach U-18 K - SKS 12 Warszawa (odpad? UKS Huragan Wo?omin). Do fina?ów 3LM awansowa? zespó? Rosy Sport Radom.
Ju? od pi?tku Rosa Sport Radom i UKS Gim. 92 Ursynów walczy? b?d? o awans do fina?ów U-18M
04/04/2015
Zespó? Szkó? Sportowych nr 72 i MKS Polonia Warszawa zaprasza wszystkich ch?tnych ch?opców z rocznika 1999 pragn?cych rozwija? swoje umiej?tno?ci sportowe do I klasy liceum o profilu koszykarskim na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkó? Sportowych nr 72 przy ulicy Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie. Szczegó?y w za??czniku
04/04/2015


W zako?czonych wczoraj fina?ach Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y reprezentacja Mazowsza ch?opców zaj??a 2 miejsce i zdoby?a srebrne medale. Gratulujemy zawodnikom i trenerom.
03/04/2015
GIMNAZJUM SPORTOWE NR 17 ORAZ KLUB MKS OCHOTA WARSZAWA OG?ASZA NABÓR DO KLASY I O PROFILU KOSZYKÓWKA CH?OPCÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.
Szczegó?y w za??czniku
02/04/2015
Po zwyciestwie 60:47 nad Pomorzem reprezentacja Mazowsza w dniu jutrzejszym zmierzy si? z woj. Dolno?l?skim w meczu fina?owym Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y ch?opców w Gi?ycku.
Poczatek meczu, którego przebieg mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl o godz. 11,15.
Ogl?damy i trzymamy kciuki.
02/04/2015

Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych pe?nych wiary, nadziei, mi?o?ci, smacznego jajka, mokrego Dyngusa zawodniczkom i zawodnikom, trenerom, dzia?aczom i sympatykom koszykówki ?yczy
Zarz?d WOZKosz WM

 

01/04/2015

Dziewcz?ta z Mazowsza w fina?ach OOM dziewcz?t zaj??y 6 miejsce.
Ch?opcy po zwyciestwach nad woj. Ma?opolskim i Kujawska-Pomorskim bliscy s? na awansu do czwórki OOM. Dzi? decyduj?ce spotkanie z woj. ?l?skim.
Wszystkie mecze obserwowa? mo?na na stronie www.pzkosz.pl

 

25/03/2015
25/03/2015

Ju? dzi? o godz. 15,00 meczem z woj. Dolno?l?skim kadra Mazowsza dziewczat rozpoczyna rozgrywki fina?owe Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.
Przebieg meczy mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl

 

16/03/2015

W zako?czonych Fina?ach MP U-20 M zwyci??y? Trefl Sopot przed Asseco Gdynia oraz Basketem Junior Poznz? i Politechnika Gda?sk?.
Druzyna Rosy Sport Radom graj?ca w sk?adzie juniorskim przygotowuj?ca si? do MP U18 M zaj??a ósme miejsce.
Szczegó?owe wyniki na stronie www.pzkosz.pl

 

15/03/2015
Wyniki rozegranego w Piasecznie Turnieju Wielkanocnego Dziewcz?t w za??czniku.
13/03/2015

Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwiazek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na tradycyjne spotkanie Wielkanocne ?rodowiska koszykarskiego.
Spotkanie odb?dzie sie w dniu 29 marca br. (niedziela) o godz. 12,00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.
W zwi?zku ze skromnymi mo?liwo?ciami finansowymi Towarzystwa - koszt udzia?u w spotkaniu ustalono na 25,00 z?. od osoby.

Serdecznie zapraszamy o przybycie na spotkanie.

12/03/2015

W Gdyni rozpocza? sie turniej fina?owy MP U-20 M 
Zmagania udanie rozpocz??y dwa graj?ce w grupie A zespo?y z Trójmiasta, które wygra?y swoje mecze.
Wyniki pierwszego dnia:

Grupa A
Trefl Sopot S.A - MKS Dabrowa Górnicza S.A   91:53  (23:20, 20: 8, 34: 13, 14:12)
Asseko Gdynia - KS Rosa Sport 71:57  (17:11, 14:16, 20:6, 20:24)

Grupa B
Biofarm Basket Junior Pozna?-Politechnika Gda?ska 77:72(24:17, 21:18 13:21, 19:16)
TKM W?oc?awek - WKK Wroc?aw 63:80  (11:15, 14:17, 16:25, 22:23)

Przypominamy, ?e na stronie imprezylive.pl mo?na zobaczyc wszystkie spotkania turnieju fina?owego MP U-20 M.

Transmisje: http://imprezylive.pl/pzkosz1

 

09/03/2015

Rosa Sport Radom potwierdzi?a prymat na Mazowszu i wygrywaj?c turniej bara?owy awansowa?a do pó?fina?ów MP Juniorów U-18 M.
Kolejne miejsca zaj??y MKS Polonia Warszawa i UKS GIM 92 Ursynów, które o awans do pó?fina?ów b?d? gra? w ?wier?finale.
W za??czeniu wyniki i tabela turnieju.

Wyniki

08/03/2015
Informujemy, ?e Gimnazjum Nr 92 mieszcz?ce si? przy ul. Koncertowej 4 (Warszawa - Ursynów) tworzy w roku szkolnym 2015/2016 pierwsz? klas? sportow? o profilu koszykówka + p?ywanie (dyscyplina do wyboru przez ucznia). B?dzie to klasa sportowa z dwoma j?zykami - angielskim i jako drugi j?zyk do wyboru: hiszpa?ski lub niemiecki.

03/03/2015
W dniach 6 - 8 marca w Radomiu pi?? dru?yn walczy? b?dzie o pierwsze miejsce w strefie premiowane awansem do pó?fina?ów oraz dwa kolejne oznaczaj?ce gr? w ?wier?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów (U-18M). W za??czeniu terminarz spotka?.
02/03/2015

Mamy zaszczyt poinformowa?, ?e mazowiecki s?dzia Micha? Proc zda? z pozytywnym wynikiem wyczerpuj?cy egzamin i do??czy? do grona s?dziów mi?dzynarodowych FIBA.

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów na polskich i zagranicznych parkietach.

 

02/03/2015

Po dwóch zwyci?stwach w grupie UKS Huragan Wo?omin przegra? kolejne spotkania i ostatecznie zaj?? czwarte miejsce w zako?czonych w Bydgoszczy fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek Starszych.

Gratulujemy zawodniczkom z Wo?omina, które w ubieg?ym roku by?y szóste w MP U-20

26/02/2015

Po zwyci?stwie nad zespo?em z Aleksandrowa Kujawskiego 73:63 UKS Huragan Wo?omin awansowa? do pierwszej czwórki mistrzostw.
Jutro rozegra mecz o pierwsze miejsce w grupie z MUKS Pozna?.

Zapraszamy do ?ledzenia relacji na stronie: www.pzkosz.pl

 

26/02/2015
Od zwyci?stwa 82 : 52 nad ?l?z? Wroc?aw rozpocz??y koszykarki UKS HURAGAN Wo?omin rozgrywki grupowe odbywaj?cych si? w Bydgoszczy Fina?ów Mistrzostw Polski U-22K. Zapraszamy do ?ledzenia kolejnych meczów na stronie www.pzkosz.pl
25/02/2015
WOZKosz WM zaprasza zespo?y ch?opców rocznik 2004 i m? na kolejny, XXII Wielkanocny Turniej Minikoszykówki który zostanie rozegrany w dniach 17 - 19 kwietnia 2015 r. W za??czeniu Zaproszenie oraz Druk zg?oszenia. Na ch?tnych czekamy do 20 marca.
23/02/2015
Z trzech mazowieckich dru?yn walcz?cych w pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych awans wywalczy?a tylko Rosa Sport Radom. UKS Komorów i MKS Polonia W-wa zaj??y w grupach pó?fina?owych trzecie miejsca.
Komorów po stracie w pierwszym, wygranym meczu Kamila Czosnowskiego, kolejne mecze przegra? wyra?nie, natomiast Polonia odpad?a maj?c gorszy bilans ma?ych pumktów mi?dzy trzema zespo?ami.
Przegranym dzi?kujemy za walk?, a Rosie ?yczymy sukceców w fina?ach.
20/02/2015

Ju? dzisiaj w Bydgoszczy (UKS Komorów), Lublinie (MKS Polonia W-wa) i Gdyni ( KS Rosa Radom) mazowieckie zespo?y rozpoczynaj? gr? o awans do fina?ów MP Juniorów Starszych U-20M.
Trzymamy kciuki i zach?camy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl

 

10/02/2015
Zawiadamiamy, ?e tegoroczny Turniej Minikoszykówki rozegrany zostanie w Piasecznie w dniach 13 - 15 marca. Z uwagi na krótki termin bardzo prosimy o szybkie zg?aszanie zespo?ów. W za??czeniu zaproszenie oraz DRUK zg?oszenia.
09/02/2015

WOZKosz WM informuje, ?e z naszych trzech zespo?ów graj?cych w miniony weekend w turniejach pó?fina?owych juniorek starszych tylko UKS Huragan Wo?omin, mimo pora?ki z Basketem Bydgoszcz, wywalczy? awans do fina?ów, które rozegrane zostan? na prze?omie lutego i marca.

SKK Polonii i SKS -12 dziekujemy za walk?, a UKS Huraganowi Wo?omin ?yczymy sukcesów w fina?ach.

Pe?ne wyniki pó?fina?ów na stronie www.pzkosz.pl

 

 

07/02/2015

Od pora?ekrozpocz??yzespo?y SKK Polonia (45:70 z Wis?? Kraków) i SKS 12 W-wa (60:106 z MUKS Pozna?) turnieje pó?fina?owe.
Dzi? i jutro kolejne mecze ju? z udzia?em UKS Huragan Wo?omin, do ?ledzenia których zach?camy na stronie:  www.pzkosz.pl

 

 

04/02/2015
W wyniku losowania i po przyznaniu organizacji pó?fina?ów mazowieckie zespo?y zagraj? - ROSA Radom w Gda?sku, UKS Komorów w Bydgoszczy a MKS Polonia Warszawa w Lublinie w dniach 20 - 22 lutego o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. A ju? w tym tygodniu o awans do fina?ów Juniorek Starszych gra? b?d? - UKS Huragan Wo?omin (w Bydgoszczy), SKS 12 (w ?odzi) oraz SKK Polonia Warszawa (w Gdyni).
01/02/2015

MKS Polonia Warszawa z I m. i UKS Komorów z II m. awansowa?y do pó?fina?ów MP u-20M i do??czy?y do zwyci?zcy strefy Rosy Sport Radom.
W pó?fina?ach w?zm? udzia? wszystkie mazowieckie zespo?y.  GRATULUJEMY.

Losowanie grup w poniedzia?ek 2 lutego br.

30/01/2015

Od zwyci?stwa 71:43 w Bia?ej Podlaskiej MKS Polonia Warszawa rozpocz??a gr? o awans do pó?fina?ów MP Juniorów Starszych U-20M.
Jutro we W?oc?awku do gry przyst?puje UKS Komorów.

Zapraszamy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl lub  http://live.fibaeurope.com/www/Defalt.aspx?acc=5

Obu naszym zespo?om ?yczymy awansu.

 

14/01/2015

Od 23 do 25 stycznia w Artego Arenie w Bydgoszczy zostanie rozegrany turniej Final Six Pucharu Polski Kobiet, we?mie w nim udzia? dru?yna AZS Uniwersytet Warszawski.

13/01/2015
Przypominamy ?e do ko?ca tygodnia przyjmowane s? zg?oszenia do Pierwszego Kroku dziewcz?t i ch?opców. Prosimy o podanie liczby zespo?ów, roczników (mo?e b?d? oddzielne rozgrywki dla rocznika 2005(6), adresów sal oraz dni i godzin rozgrywania meczów. Pocz?tek rozgrywek - koniec lutego.
11/01/2015
Z ogromnym smutkiem i zaskoczeniem przyj?li?my informacj? o nag?ej ?mierci zas?u?onego dla podlaskiej i polskiej koszykówki trenera Gienia Ha?aburdy. Cze?? Jego pami?c.
03/01/2015

Kacpa Challenge to wielkie koszykarskie wyzwanie, które odb?dzie si? 18 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w hali Torwar w Warszawie. Ka?dy kto kocha koszykówk? b?dzie mia? mo?liwo?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci na specjalnie przygotowanych stacjach.

31/12/2014
Pelnego zwyci?stw i sukcesów Nowego Roku 2015 ?yczy Zarz?d WOZKosz WM.

24/12/2014
W imieniu Zarz?du WOZKosz-WM sk?adamy wszystkim zawodniczkom, zawodnikom, trenerom, s?dziom, rodzicom oraz kibicom najlepsze ?yczenia spokojnych, zdrowych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!
16/12/2014

Ju? w najbli?sz? sobot? 20.12.2014 zapraszamy do ?yrardowa na miedzypa?stwowy mecz koszykówki juniorek U18 Polska - Bialoru?.
Spotkanie rozegrane zostanie o godzinie 17:30 na hali sportowej Aqua przy ulicy Jod?owskiego 25/27.

16/12/2014

W rozgrywanym w dniach 12-14. 12 XXII ?wi?tecznym Turnieju Minikoszykówki ch?opców rocznik 2003i m?odszych zwyci?stwo odnios?a dru?yna warszawskiej Polonii.

11/12/2014
Zapraszamy na organizowany przez Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego tradycyjny, ?wi?teczny Turniej Minikoszykówki Ch?opców, który od jutra do niedzieli rozgrywany b?dzie w Hali MOS, przy Gomuli?skiego 4.
11/12/2014
Zarz?d WOZKoszWM przypomina ?e w dniu 16 grudnia na warszawskim Torwarze o godz. 16,15 (1 termin) oraz 16,30 (2 termin) odb?dzie si? Zwyk?e Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów WOZKoszWM. Materia?y w za?aczeniu.
04/12/2014

Zapraszamy na turniej koszykówki dziewcz?t u12 "SOKÓ?" w dniach 9-11.1.2015 do Soko?owa Podlaskiego.

 

01/12/2014
I Ogólnopolski Turniej M?odzie?y Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata, to turniej, którego celem jest zach?cenie m?odzie?y wiejskiej do uprawiania koszykówki.

01/12/2014
Z g??bokim ?alem informujemy, i? 29 listopada 2014 roku w wieku 80 lat zmar?a Halina Beyer-Gruszczy?ska. Msza ?wi?ta Pogrzebowa odb?dzie si? w czwartek (4 grudnia) o godzinie 12:00 w ko?ciele ?w. Marii Magdaleny (przy Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie). Rodzina i najbli?si prosz? o niesk?adanie kondolencji.
01/12/2014
Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszaj? na spotkanie "op?atkowe", które odb?dzie si? w najbli?sz? sobot? 6 grudnia o godzinie 12,00 tradycyjnie w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66.
Serdecznie zapraszamy bra? koszykarsk?, trenerów, s?dziów koszykówki i sympatyków.
25/11/2014

Ju? w sobot? 29.11 czeka nas turniej Final Four Amatorskiej Szkolnej Ligi Koszykówki Dziewcz?t.

 

25/11/2014

Podczas Walnego Zebrania Zarz?d PZKosz przedstawi? sprawozdanie z dzia?alno?ci z kadencji 2011-2014. Nast?pnieodby?y si? wybory na Prezesa Polskiego Zwi?zku Koszykówki, w których zwyci??y? Grzegorz Bacha?ski. Przemys?aw S?czkowski podczas wyst?pienia kandydatów przekaza? swoje g?osy Maciejowi Zieli?skiemu. Do Zarz?du wybrany zosta? tak?e Prezes WOZKoszWM - Micha? Lesi?ski.

 

17/11/2014

Mazowsze bez pora?ki zwyci??y?o w turnieju pó?fina?owym OOM kadrwojewódzkich w Gi?ycku. MVP turnieju zosta? zawodnik Jagiellonki Warszawa Beniamin Didier Urbaniak. Zawodnikiem wyró?niaj?cym si? w przebiegu ca?egoturnieju by? Tymon Rutkowski (Jagiellonka Warszawa), a MVP meczu fina?owegozosta? tak?e zawodnik Jagiellonki Warszawa - Micha? Ko?aczewski.

Gratulujemy.

13/11/2014

Zapraszamy do krótkiego opisu poczyna? mazowieckich dru?yn w rozgrywkach Centralnych PZKosz.12/11/2014
W zwi?zku z chorob? Zdzis?awa Jarosza prosimy wszystkie sprawy zwi?zane z rozgrywkami (zg?oszenia, wnioski o licencje, Info o prze?o?eniach meczów, wyniki itp.) przesy?a? mailowo na adres: miles22@wp.pl
12/11/2014
Reprezentacja Mazowsza dziewcz?t - rocznik 2001, zaj??a 3 miejsce podczas turnieju kadr wojewódzkich rozgrywanego w dniach 10 - 12 listopada w Gi?ycku, b?d?cego pó?fina?ami Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Po pora?ce w meczu o 1 miejsce w grupie z woj. Kujawsko - Pomorskim 56 : 61, nasze dziewcz?ta wygra?y z Wielkopolsk? 70 : 36.

10/11/2014

W rozgrywanym w dniach 7 - 9 listopada w Piasecznie Turnieju M?odzików r. 2002 z okazji Dnia Niepodleg?o?ci, triumfowa? MKS Polonia Warszawa pokonuj?c w finale MKS Piotrówk? Radom. Komplet wyników w za??czeniu.


[MKS Polonia Warszawa]

07/11/2014

Z ?alem zawiadamiamy, ?e zmar? nasz kolega Jurek Sielanko, by?y zawodnik Legii Warszawa

Nabo?e?stwo ?a?obne odb?dzie si?12 listopada 2014roku o godz. 9.00 w ko?ciele pw. ?w. Karola Boromeusza na Starych Pow?zkach.

05/11/2014

Zapraszamy do krótkiego opisu poczyna? mazowieckich dru?yn w rozgrywkach Centralnych PZKosz.

31/10/2014

Zapraszamy do udzia?u w XIV Ogólnopolskim Andrzejkowym Turnieju Koszykówki Dziewcz?t o Puchar Prezydenta Miasta P?ock w dniach 28-30.XI.2014.

Turniej rozgrywany b?dzie w kategoriach wiekowych 2002 i  2003/04.

Wi?cej informacji w rozwini?ciu.

29/10/2014

Zapraszamy do krótkiego opisu poczyna? mazowieckich dru?yn w rozgrywkach pierwszej ligi PZKosz.

22/10/2014
W dniu 26 pa?dziernika w ?yrardowie PZKosz organizuje szkolenie trenerówSMOK, do udzia?u w którym zach?camy tak?e mazowieckich trenerów grup m?odzie?owych.
22/10/2014
Towarzystwo Sportowe Koszykówki Ro? Pisz oraz Burmistrz Pisza maj? zaszczyt zaprosi? na VII Miko?ajkowy Turniej Koszykówki Ch?opców rocznik 1999 i 2002 o Puchar Burmistrza Pisza w dniach 05-07 grudnia 2014 roku.

 

15/10/2014
Mariusz ?wierk - trener koszykarek MKK Soko?ów Podlaski b?dzie jednym z prelegentów na tegorocznej konwencji "FIBA Mini Basketball i U14 GetTogether" która odb?dzie si? w Warszawie w dniach 17-19 pa?dziernika.
14/10/2014
MKS Pruszków zaprasza uczniów szkó? podstawowych na treningi koszykarskie. Zaj?cia odbywaj? si? w trzech pruszkowskich szko?ach, hali MOS oraz w Podkowie Le?nej.
11/10/2014
WOZKosz WM z g?ebokim ?alem zawiadamia, ?e w dniu 7 pa?dziernika br. odesz?a z naszego koszykarskiego grona by?a zawodniczka KKS Polonia Warszawa, wielokrotna reprezentantka polski Jadwiga Korbasi?ska.
Nabo?e?stwo ?a?obne odb?dzie si? w dniu 13 pa?dziernika (poniedzia?ek) o godz. 10,00 w ko?ciele pw. M.M. Kolbego w Jó?efowie - B?ota przy ul. Ks. Malinowskiego po którym nast?pi wyprowadzenie zw?ok do grobu.
10/10/2014
Ambasada USA w Polsce zaprasza do konkursu:
Uwaga m?odzi koszykarze i koszykarki! Je?li macie mi?dzy 13 a 17 lat, koszykówka jest Wasz? pasj? i umiecie mówi? po angielsku, we?cie udzia? w naszym konkursie! 8 zwyci?zców wyjedzie do USA na "Basketball camps"!
09/10/2014
Uczniowski Klub Sportowy Huragan zaprasza na turniej Miko?ajkowy rocznika 2001, który odb?dzie si? w dniach 05.12. - 07.12.2014 r.
Wi?cej informacji w rozwini?ciu.
30/09/2014
Juz w najbli?szy weekend rozegrany zostanie II Ogólnopolski Turniej Kadetek "SKS 12 Warszawa Cup". W rozwini?ciu terminarz spotka?.
29/09/2014
W dniach 26-28.09 rozegrany zosta? turniej Ursynów Cup 2014, w rozwini?ciu wyniku i tabela imprezy
28/09/2014
Go?ciem specjalnym inauguracyjnego spotkania pierwszej ligi w Pruszkowie by? Prezes PZKosz - Grzegorz Bacha?ski, który specjaln? okoliczno?ciow? pater? wyró?ni? wieloletniego prezydenta miasta Jana Starzy?skiego za wieloletnie zas?ugi na rzecz koszykówki w Pruszkowie. Pater? wr?cza? równie? Micha? Lesi?ski - Cz?onek Zarz?du PZKosz, Prezes Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki.

 

25/09/2014
W imieniu organizatorów zapraszamy na Go?ków Cup 2014 - VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t Rocznika 2001 i m?odsze.
25/09/2014
Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami z tegorocznej konferencji licencyjnej dla trenerów WOZKosz WM.
25/09/2014
Serdecznie zapraszamy na I Memoria? Daniela Ko?akowskiego i Filipa Wojcieszaka w koszykówce m??czyzn, który odb?dzie si? w dniach 26-28 wrze?nia 2014r.Wszystkie spotkania rozgrywane b?d? na hali sportowej przy szkole podstawowej w Nadarzynie ul. Sitarskich 4 (obiekt GOS).
23/09/2014
W poniedzia?ek 22 Wrze?nia wystartowa?a grupa treningowa MKS Pruszków w... Podkowie Le?nej. Jest to efekt wspó?pracy z Zespo?em Szkó? w Podkowie.
23/09/2014
W najbli?szy weekend Gim 92 Ursynów organizuje turniej kadetów "Ursynów CUP2014". Zapraszamy w dniach 25 - 28 wrze?nia do Sali przy u. Koncertowej 4.
22/09/2014
Ju? w najbli?sz? sobot? (27.09) odb?dzie si? 3. kolejka rozgrywek Amatorskiej Szkolnej Ligi Koszykówki Dziewcz?t. Mecze, tak jak w pierwszej i drugiej kolejce, odb?d? si? w hali sportowej "Ko?o" przy ulicy Obozowej w Warszawie.
21/09/2014
Zespó? SKK Siedlce pokonuj?c 53 : 47 ACK UTH ROSA Radom wygra? tegoroczny Turniej ?Mazovia Cup 2014" . Trzecie miejsce zaj?? ZNICZ BASKET Pruszków po zwyci?stwie nad LEGI? Warszawa 87 : 85.

W za??czeniu szczegó?y Turnieju.

 

19/09/2014
SKK Siedlce po zwyci?stwie nad Legi? 87:80 i ACK UTH Rosa Radom po pokonaniu ZNICZA BASKET Pruszków 82 : 80 spotkaj? si? jutro w finale o godz.17.15. Pokonani gra? b?d? o 3 miejsce o godz. 15.00. Zapraszamy do ogl?dania meczów na ?ywo w Hali Arena Legionowo, transmisji internetowej na www.livestream-24.pl oraz ?ledzenia statystyk na www.pzkosz.pl
18/09/2014
Mimo wielu trudno?ci i problemów finansowych 56 Turniej Koszykówki M??czyzn "MAZOVIA CUP 2014", dzi?ki wsparciu w?adz Miasta Legionowo, zostanie w bie??cym roku zorganizowany. W dniach 19 i 20 wrze?nia w Hali ARENA LEGIONOWO swoj? form? przed kolejnym sezonem sprawdzi czterech mazowieckich pierwszoligowców.

Zapraszamy do ogl?dania meczów na stronie www.livestream-24.pl oraz ?ledzenia statystyk na www.pzkosz.pl

16/09/2014
Od nowego sezonu FIBA wprowadzi?a kilka zmian w przepisach gry w koszykówk?.
15/09/2014
Polskie Towarzystwo Koszykówki i WOZKoszWM zapraszaj? na otwarty turniej koszykówki ulicznej 3x3 - Grand Prix Mazowsza o Puchar Burmistrza Woli w dniu 27 wrze?nia na obiektach DOSiR Ko?o ul. Obozowa 60. Szczegó?y w za??czeniu.
14/09/2014
MUKS Bydgoszcz zwyci??y? w Turnieju Kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina a MKS Piotrówka Radom najlepsza w Memoriale Wac?awa Dziugie?a w Pruszkowie. W za??czeniu komplet wyników.
13/09/2014
Po meczach grupowych na turniejach kadetek (w Wo?ominie) i kadetów (w Pruszkowie) w niedziel? rozgrywane b?d? mecze fina?owe, do ogl?dania których zapraszamy.
12/09/2014
WOZKoszWM zaprasza wszystkich ch?tnych do prowadzenia dru?yn w rozgrywkach mistrzowskich do hali ARENA LEGIONOWO w dniu 20 wrze?nia godz. 10:30 na przedsezonow? konferencj? licencyjn?.
11/09/2014

nformujemy ?e w dniu 21.09.2014r od godz 10 00 w Otwocku ul Andiollego (przy Skwerze 7 Pu?ku ??czo?ci) odb?dzie si? TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ na który wraz z organizatorami zapraszamy.

10/09/2014
WOZKoszWM i UKS HURAGAN zapraszaj? w dniach 12 - 14 wrze?nia do Sali OSiRprzy ul. Korsaka 4 w Wo?ominie na Ogólnopolski Turniej Kadetek o PucharBurmistrza Wo?omina.
10/09/2014
Zapraszamy w dniach 12 - 14wrze?nia do Pruszkowa na XI Memoria? Wac?awa Dziugie?a w koszykówce kadetów,pod honorowym patronatem Pani El?biety Smoli?skiej - Starosty PowiatuPruszkowskiego, który rozegrany zostanie w salach MOS i ZSOiT przy ul.Gomuli?skiego.
03/09/2014
WOZKosz WM informuje, ?e w dniu 03.09.2014r. odby?o si? przedsezonowe spotkanie z przedstawicielami klubów mazowieckich na którym zako?czono przyjmowanie dru?yn do rozgrywek w sezonie 2014-2015. Omówiono równie?systemy rozgrywek w poszczególnych cyklach.
W nowym sezonie 70 klubów zg?osi?o do rozgrywek ??cznie 197 dru?yn w tym 81 ?e?skich.
W najbli?szym czsie na naszej stronie opublikujemy terminarze i regulaminy rozgrywek.
WGiD
21/08/2014
Zawiadamiamy ?e przedsezonowe spotkanie dotycz?ce rozgrywek 2014/2015 odb?dzie si? w dniu 3 wrze?nia w siedzibie WOSiR ul. Rozbrat 26. Szczegó?y w za??czniku
20/08/2014
WOZKoszWM zawiadamia, ?e rozpocz?? przyjmowanie zg?osze? do rozgrywek w sezonie 2014/2015. Prosimy o zapoznanie si? z za??czonym pismem i przes?anie wype?nionych druków zg?osze? do 31.08.2014 r.
06/08/2014
WOZKoszWM informuje ?e z uwagi na brak ?e?skich dru?yn z Warszawy oraz ograniczone ?rodki finansowe, tegoroczny Memoria? rozegrany zostanie w dniach 5 - 7 wrze?nia tylko w kategorii juniorów.
01/08/2014
SKK POLONIA Warszawa zaprasza na trening naborowy w dniu 5 sierpnia o godz.18.00 na Konwiktorsk? 6
01/08/2014
WOZKosz-WM wspólnie z UKS HURAGAN Wo?omin organizuj? w dniach 12 - 14 wrze?nia Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina.
16/07/2014
Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e 10 lipca 2014 r. zmar? Zbigniew KURA?, koszykarz, zawodnik AZS AWF Warszawa
02/07/2014

Tegoroczny Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów dla zespo?ów juniorskich dziewcz?t i ch?opców urodzonych w 1997 roku i m?odszych odb?dzie si? w terminie 5 - 7 wrze?nia 2014r.

27/06/2014
Zarz?d WOZKoszWM zawiadamia o zgrupowaniu kadry wojewódzkiej m?odzików w dniach 1 - 9 lipca w Sochocinie. Szczegó?y i lista powo?anych zawodników w za??czeniu.
27/06/2014

Od 30 czerwca do 9 lipca w Soko?owie Podlaskim odb?dzie si? pierwsze zgrupowanie Kadry dziewcz?t rocznika 2001. W za??czeniu szczegó?y i lista powo?anych zawodniczek.

24/06/2014
Jako ostatni przyst?puj? w mijaj?cym sezonie do rywalizacji zawodnicy uczestnicz?cy w fina?ach XX Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Reprezentacja Mazowsza rozpoczyna walk? meczem z Dolno?l?skim ju? dzi? o godzinie 10.00. Zapraszamy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl
23/06/2014
W dniu 25 czerwca (?roda) o godz. 15,00 odb?dzie si? na warszawskiej Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6 zako?czenie tegorocznego, niezwykle udanego sezonu mazowieckiej koszykówki. Zapraszamy.
23/06/2014
Zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji "Marcin Gortat Camp" na warszawskimTorwarze we wtorek 24 czerwca o godz. 16,00. Wst?p wolny.
23/06/2014
Reprezentacja Polski U-20 kobiet w ?yrardowie W dniach 25 i 26 czerwcareprezentacja Polski kobiet przygotowuj?ca si? do Mistrzostw Europy U-20rozegra w ?yrardowie dwa mecze sparingowe z Litw?. Zapraszamy.
22/06/2014

Zwyci?stwem 76:53 nad Pomorzem reprezentacja Mazowsza dziewcz?t oparta na zespole MKK Soko?ów Podlaski, prowadzona przez Mariusza ?wierka i Bartosza Orzechowskiego przypiecz?towa?a zdobycie z?otych medali tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.

18/06/2014

Meczem z województwem dolno?l?skim dzi? (w ?rod?) o godz. 12.15 dziewcz?ta z Mazowsza rozpocz??y zmagania w fina?ach XX Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w Jeleniej Górze.

11/06/2014

WOZKoszWM zaprasza sympatyków koszykówki oraz najlepszej polskiej koszykarki ostatnich lat do Wo?omina na "III M?odzie?owy Memoria? Ma?gorzaty Dydek".

 

11/06/2014

Zapraszamy na II Turniej "Future for Basket CUP" w dniach 20 - 22 czerwca na warszawsk? Prag? (Jagiello?ska, Szanajcy i Kowie?ska).

 

11/06/2014

Ze z?otymi medalami wróci?y z fina?ów Mistrzostw Polski M?odziczek zawodniczki MKK Soko?ów SA OSiR Soko?ów Podlaski, a UKS Trójka OSiR ?yrardów zaj?? szóste miejsce w Polsce.

 

02/06/2014

Ju? od 4 do 8 czerwca m?odziczki UKS Trójka OSiR ?yrardów i MKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski walczy? b?d? w turnieju fina?owym Mistrzostw Polski U-14.

 

 

01/06/2014

MUKS BASKET Warszawa przy wspó?pracy ze Szko?? Podstawow? nr 63 i Zespo?em Szkó? nr 115 w Warszawie og?asza nabór do klasy IV koszykówka.

Zapraszamy na testy:

03.06.2014 - SP 63 ul. P?ocka Warszawa - Wola godz. 15,00
11.06.2014 - ZS 115 ul. Króla Maciusia Warszawa - Wawer godz. 10,00

kontakt
iwona.olesiewicz@basket.waw.pl
tel.  501151223

30/05/2014

Od ?rody w Tarnobrzegu trwa Fina?owy Turniej Mistrzostw Polski Kadetów. Mazowsze reprezentuje UKS Gim 92 Ursynów Warszawa.

25/05/2014

Zwyci?stwo UKS Trójka OSiR ?yrardów w fina?owym meczu z GTK VBW Gdynia da?o temu mazowieckiemu klubowi pierwsze miejsce i z?ote medale Mistrzostw Polski Kadetek.

Ósme miejsce w gronie najlepszych zaj?? graj?cy m?odszymi rocznikami MKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski.

20/05/2014

Kadetki UKS Trójka OSiR ?yrardów i MKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski rozpoczynaj? w ?rod? w ?yrardowie gr? w Fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek.

 

20/05/2014

UKS Komorów zwyci??y? w turnieju fina?owym Pucharu WOZKosz WM rozegranym w minion? niedziel? w Legionowie.

20/05/2014

MKK Soko?ów SA Soko?ów Podlaski pewnie wygra? swoj? grup? pó?fina?ow? i wraz z UKS Trójka OSiR ?yrardów, który by? drugi w Piekarach ?l?skich zagra w Fina?ach Mistrzostw Polski M?odziczek.

MKK Sokolow S.A. OSiR Sokolow Podlaski U14 -polfinal MP 2014

 

17/05/2014

Informujemy o kolejnej edycji turnieju ?Orlik Basketmania" 2014, która w tym roku obejmuje wszystkie województwa.

Na terenie województwa mazowieckiego eliminacje odbywa? si? b?d? na Orlikach w Radomiu, Mi?sku Mazowieckim, Warce i Ciechanowie.

 

16/05/2014

Ju? dzi? kolejne mazowieckie dru?yny - MKK Soko?ów Podlaski jako gospodarz i UKS Trójka OSiR ?yrardów (w Piekarach ?l?skich) rozpoczynaj? mecze o awans do fazy fina?owej Mistrzostw Polski M?odziczek.

MKK Soko?ów Podlaski

 

15/05/2014

Legia Warszawa S.A. i Stowarzyszenie ?Zieloni Kanonierzy" powo?ali spó?k? akcyjn?, która b?dzie zarz?dza? dru?yn? koszykarzy.

?yczymy powrotu do ekstraklasy.

15/05/2014

WOZKosz WM informuje o obowi?zuj?cej dla zawodników, trenerów, s?dziów i dzia?aczy naszego Zwi?zku promocji na posi?ki w restauracji SPHINX w Centrum Handlowym ?Targówek".

W za?aczeniu szczegó?y oraz regulamin PROMOCJI.

 

14/05/2014

Ju? od ?rody, 14 maja, rozpoczynaj? si? we Wroc?awiu Fina?y Mistrzostw Polski Juniorów, w których udzia? we?mie MKS Polonia Warszawa.

 

 

13/05/2014

Kolejny udany weekend mazowieckich dru?yn. W zako?czonych w niedziel? pó?fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek MKK Soko?ów Podlaski jako zwyci?zca grupy oraz UKS Trójka OSiR ?yrardów z drugiego miejsca awansowa?y do fina?ów Mistrzostw Polski Kadetek.

UKS Trójka OSiR ?yrardów

12/05/2014
Zaproszenie na Konferencj? Szkoleniow? w dniach 8 - 10 sierpnia br. w K?ajpedzie, Litwa.
Wiecej w za??czniku.
12/05/2014
Podlaski Klub Koszykówki "?UBRY" Bia?ystok, Urzad Miejski w Augustowie, Atletes in Action, MODM Bia?ustok zapraszaj? na Konferencj? Szkoleniow? w dniach 14 - 15 06.2014r. w Augustowie.
Wiecej danych w za??czniku.
08/05/2014
Jeszcze nie wszyscy doszli do siebie po finale juniorek a ju? w najbli?szy weekend, od pi?tku do niedzieli, UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów (w Nowym Saczu) i MKK Soko?ów Podlaski (w Lesznie) gra? b?d? o awans do Fina?ów Mistrzostw Polski Kadetek. Trzymamy kciuki i zapraszamy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl
06/05/2014
UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów uleg?a w finale Mistrzostw Polski juniorek GTK Gdynia i zdoby?a wicemistrzostwo oraz srebrne medale. UKS HURAGAN Wo?omin czwarty a MUKS UNIA BASKET Ostro??ka szósta. Do fina?ów MP Kadetów awansowa? Gim 92 Ursynów. Gratulujemy.
29/04/2014

Trzy mazowieckie zespo?y wezm? udzia? w rozgrywanym od 30 kwietnia do 4 maja w Hali Zespo?u Sportowego w ?yrardowie Turnieju Fina?owym Mistrzostw Polski Juniorek.

29/04/2014

MKS Polonia Warszawa okaza?a si? najlepsza w swojej grupie pó?fina?owej i z 1. miejsca wywalczy?a awans do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów.

27/04/2014

Osiem zespo?ów we?mie udzia? w Pucharze WOZKosz WM M??czyzn w sezonie 2013/2014.

Pierwszy etap rywalizacji -  mecz i rewan? - odb?dzie si? w dniach 7 i 10 maja.

Fina?, którego organizatorem jest KS Legion Legionowo zosta? zaplanowany na 17 maja 2014 roku.

 

25/04/2014

Athletes In Action i Szko?a Mistrzostwa Sportowego w ?omiankach serdecznie zapraszaj? na otwart? miniklinik? Coach-Mentor-Lider!

Miejsce: ul.Staszica 2, ?omianki (Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe)

Termin: Poniedzia?ek 05.05, godz.18.00-22.00

Wst?p Wolny!

Ch?tnych s?uchaczy prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez sms na numer telefonu 665 800 755 lub poczt? e-mail: and1papi@hotmail.com

25/04/2014

W pi?tek, 25 kwietnia, zainaugurowane zosta?y rozgrywki centralne Mistrzostw Polski M?odzików i M?odziczek.

W turniejach ?wier?fina?owych, które potrwaj? do niedzieli Mazowsze jest reprezentowane przez MKK Soko?ów Podlaski, UKS Trójka OSiR ?yrardów i UKS Huragan Wo?omin w?ród dziewcz?t oraz UKS Jagiellonka Warszawa, UKS Pivot Piastów i MKS Piotrówka Radom w?ród ch?opców.

21/04/2014

Mamy przyjemno?? po raz czwarty w tym roku zaprosi? zawodników i zawodniczki, m?odych adeptów koszykówki oraz dotychczasowych campowiczów na IV Edycj? National Basket Camp, który odb?dzie si? w dniach 04 -13 sierpnia 2014, w Gda?sku.

19/04/2014

Zdrowych, spokojnych i pogodnych ?wi?t Wielkanocnych, pe?nych wiary, nadziei oraz mi?o?ci.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotka? w gronie rodziny i w?ród przyjació? oraz weso?ego Alleluja ?yczy Zarz?d Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki.

15/04/2014

MKS Piotrówka Radom zaprasza na III Radom Basket Cup, który odb?dzie si? od 5 do 8 czerwca 2014 r pod patronatem Prezydenta miasta Radom Andrzeja Kosztowniaka.

Do udzia?u w imprezie organizatorzy zapraszaj? m?skie zespo?y z nast?puj?cych roczników: 1997 i m?odsi, 1999 i m?odsi oraz 2001 i m?odsi.

Zg?oszenia b?d? przyjmowane do 5 maja 2014 roku na adres transport.radom@vp.pl.

Wi?cej informacji o turnieju mo?na znale?? w za??czonym zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy do Radomia!

15/04/2014

Ju? 26 kwietnia 2014 roku ruszaj? rozgrywki Amatorskiej Szkolnej Ligi Koszykówki Dziewcz?t.

Do udzia?u w rozgrywkach zapraszamy uczennice gimnazjów i liceów. Impreza jest finansowana przez Biuro Sportu miasta sto?ecznego Warszawa, wi?c udzia? w lidze jest bezp?atny.

Mecze b?d? rozgrywane w hali "Ko?o" przy ul. Obozowej.

 

 

13/04/2014

Mazowieckie zespo?y okaza?y si? bardzo go?cinne podczas XXII Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców, bo spo?ród czterech pierwszych miejsc, a? trzy pad?y ?upem zespo?ów z poza naszego regionu.

Fina? rozstrzygn?? si? pomi?dzy dru?ynami TKM W?oc?awek i Stal/UKS Pi?tka Ostrów Wielkopolski. Minimalnie lepsi okazali si? zawodnicy z W?oc?awka wygrywaj?c 30:23.

W meczu o  trzecie miejsce bezkonkurencyjna by?a MKS Polonia Warszawa, która niemal ró?nic? dwudziestu punktów pokona?a UKS Nenufar E?k 38:19.

Zapraszamy do zapoznania si? z komunikatem podsumowuj?cym XXII Wielkanocny Turniej Minikoszykówki.

 

 

06/04/2014

Zawodniczki MKK Soko?ów Podlaski okaza?y si? bezkonkurencyny podczas XII Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki, który w dniach 4-6 kwietnia 2014 roku odby? si? w hali GOSiR w Piasecznie.

W finale podopieczne Krzysztofa Iwa?skiego zdecydowanie pokona?y MKS MOS Wroclaw 44:18.

W meczu o trzecie miejsce bydgoski MUKS uleg? UKS 4 Ursus Warszawa 24:30.

Zapraszamy do zapoznania si? z komunikatem podsumowuj?cym XII Turniej Wielkanocny.

06/04/2014

Z pi?ciu zespo?ów graj?cych w turniejach pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek (U-18 K) i ?wier?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów (U-18 M) tylko koszykarki z SKS 12 nie awansowa?y do nast?pnej rundy.

W Finale Mistrzostw Polski Juniorek, który odb?dzie si? od 30.04 do 4.05 zagraj?: UKS Trójka OSiR ?yrardów, UKS Huragan Wo?omin i MUKS Unia Basket Ostro??ka, natomiast w turniejach pó?fina?ówych Mistrzostw Polski Juniorów poza Mistrzem Strefy - MKS Polonia Warszawa, gra? b?dzie tak?e MKS Pruszków.

Gratulujemy!

 

04/04/2014

Cztery mazowieckie zespo?y juniorek - UKS Huragan Wo?omin i MUKS Unia Basket Ostro??ka jako gospodarze, UKS Trójka OSiR ?yrardów w Poznaniu i SKS 12 Warszawa w Bydgoszczy rozpocz??y w pi?tek walk? o awans do Fina?ów Mistrzostw Polski U-18 Kobiet, natomiast MKS Pruszków w Zielonej Górze gra o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów.

Relacje z meczów mo?na ?ledzi? na stronie www.pzkosz.pl.

Zapraszamy do kibicowania a startuj?cym zespo?om ?yczymy sukcesów!

30/03/2014

MKK Siedlce wygrywaj?c po raz drugi z Pozna? City Center AZS, tym razem 68:48, zapewni?o sobie awans do Basket Ligi Kobiet.

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy sukcesów na najwy?szym szczeblu rozgrywek w przysz?ym sezonie.

 

25/03/2014

Polski Zwi?zek Koszykówki oraz MKKS ??AK" Koszalin og?aszaj? nabór dru?yn do udzia?u w XII Ogólnopolskim Festiwalu Minikoszykówki Dziewcz?t i Ch?opców Koszalin ?CAMP 2014". Impreza b?dzie odbywa?a si? w terminie 29.06-10.07.2014 roku. W Festiwalu wezm? udzia? uczestnicy rocznika 2002 i m?odsi.

 

 

24/03/2014

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki serdecznie zaprasza wszystkich kibiców m?odzie?owej koszykówki do hali Gimnazjum 92 przy ul. Koncertowa 4, gdzie w dniach 11 - 13 kwietnia 2014 roku odb?dzie si? XXII Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców.

W zawodach we?mie udzia? 16 zespo?ów. Poza dru?ynami z Mazowsza do Warszawy przyjad? zawodnicy ze Stali/ UKS Pi?tka Ostrów Wielkopolski, TKM W?oc?awek, BSK Kadet Bia?a Podlaska oraz UKS Nenufar E?k.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si? z terminarzem oraz podstawowymi informacjami dot. turnieju,

24/03/2014

W dniach 4-6 kwietnia 2014 roku w piaseczy?skiej hali GOSiR ul. Sikorskiego 20 odb?dzie si? X Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t.

W imprezie organizowanej przez Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki we?mie udzia? 12 zespo?ów.

Zapraszamy do zapoznania si? z terminarzem oraz podstawowymi informacjami dot. turnieju.

24/03/2014

SKK Polonia (na zdj?ciu) i HUTNIK Warszawa zwyci??y?y w swoich grupach pó?fina?owych i wraz z Koron? Kraków i MUKS Pozna? wezm? udzia? w fina?owym turnieju o awans do 1 Ligi Kobiet, który rozegrany zostanie w dniach 11-13 kwietnia.

Gratulujemy!

24/03/2014

MKS Pruszków awansowa? do ?wier?fina?u Mistrzostw Polski Juniorów po zwyci?stwie w ostatnim dniu turnieju nad MKS Piotrówka Radom 74:70.

Pruszkowianie z kompletem zwyci?stw wygrali turniej bara?owy i b?d? rozstawieni w poniedzia?kowym losowaniu grup ?wier?fina?owych jako Mazowsze II. Do ?wier?fina?u awansowa?y tak?e PKK ?ubry Bia?ystok jako Mazowsze III.

Do pó?fina?ów o awans do 2 ligi m??czyzn awansowa? tak?e z 1. miejsca w strefie zespó? Shmoolky Damax wraz z pokonanym w minion? sobot? MGUKS Kozienice, który w rozgrywkach 3 ligi zaj?? 2. miejsce.

20/03/2014
Sekcja koszykówki Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM 92 URSYNÓW og?asza nabór do I klasy Liceum Ogólnokszta?c?cego dla ch?opców z rocznika '98.
20/03/2014

Szanowne Koszykarki i Koszykarze,
Chcia?bym zaproponowa? Wam uczestnictwo w doszkalaj?cych obozach koszykarskich w Serbii pod okiem najlepszych trenerów m.in. serbskich szkol?cych m?odzie?. S? to tzw. obozy doszkalaj?ce, maj?ce na celu podniesienie indywidualnych umiej?tno?ci zawodnika.

19/03/2014
Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszaj? na tradycyjne spotkanie Wielkanocne ?rodowiska koszykarskiego, które odb?dzie sie w dniu 6 kwietnia br. od godz. 12,00  w sali Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66.
Serdecznie zapraszamy trenerów, zawodników, dzia?aczy i przyjació? koszykówki.
18/03/2014
MKS Pruszków, ?UBRY Bia?ystok i PIOTRÓWKA Radom w najbli?szy weekend walczy? b?d? w Pruszkowie o awans do ?wier?fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów w których udzia? zapewni?a ju? sobie POLONIA Warszawa jako Mistrz strefy mazowiecko-podlaskiej. Wyniki mo?na ?ledzi? w zak?adce Juniorów
17/03/2014
KS ROSA SPORT Radom bezapelacyjnie zwyci??y?a w zako?czonych wczoraj w Radomiu fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (U-20M) pokonuj?c w ostatnim meczu ZASTAL Zielona Góra. Zespó? ten nie przegra? ?adnego meczu w eliminacjach strefowych, pó?fina?ach i finale tegorocznych rozgrywek. Gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesów w m?odzie?owej koszykówce.
16/03/2014
Wszystkie trzy zespo?y mazowieckie (UKS HURAGAN Wo?omin, MUKS UNIA BASKET Ostro??ka i SKS 12 Warszawa) wygra?y swoje grupy ?wier?fina?owe i wraz z Mistrzem Mazowsza ? UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów gra? b?d? w pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek. Gratulujemy i ?yczymy kolejnych wygranych.
12/03/2014
W dniu 10 marca zako?czy? si? w Warszawie kurs s?dziowski. Kurs uko?czy?o 26 osób które jeszcze w bie??cym sezonie pojawi? si? w roli arbitrów na mazowieckich parkietach. ?yczymy powodzenia.
11/03/2014
WOZKosz WM zawiadamia ?rodowisko koszykarskie, ?e pogrzeb naszego kolegi Juliusza Sochana odb?dzie sie w dniu 17.03.br. (poniedzia?ek) o godzinie 10,00 w ko?ciele drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim.
10/03/2014
Reprezentacja Mazowsza ch?opców posz?a w ?lady kole?anek i podczas turnieju pó?fina?owego rozgrywanego w Radomiu z kompletem zwyci?stw awansowa?a do fina?ów Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Gratulujemy
10/03/2014
Wszystkie dru?yny juniorek z Mazowsza graj? dalej w rozgrywkach centralnych. Zwyci?zca turnieju bara?owego - UKS TRÓJKA ?yrardów awansowa? bezpo?rednio do pó?fina?ów Mistrzostw Polski U-18K, natomiast pozosta?e walcz? o awans w ?wier?fina?ach - UKS HURAGAN i MUKS UNIA BASKET Ostro??ka jako organizatorzy natomiast SKS 12 Warszawa jedzie walczy? o awans do Gorzowa Wielkopolskiego. Trzymamy kciuki za nasze zespo?y i zapraszamy do obserwacji internetowych na stronie www.pzkosz.pl
10/03/2014

Zespó? ROSY SPORT Radom który wygra? swoj? grup? pó?fina?ow? jest
organizatorem turnieju fina?owego Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w
dniach 12 - 16 marca.
Szczegó?owy terminarz turnieju w za??czeniu. Mecze w przekazie internetowym
mo?na ?ledzi? na www.pzkosz.pl

Transmisja wideo online na stronie link

10/03/2014
Dziewcz?ta z MKK Soko?ów Podlaski zwyci??y?y w fina?owym turnieju Pucharu
Minikoszykówki który rozegrany zosta? 8 marca w ?yrardowie.
03/03/2014

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO MP U-18 M??CZYZN - MAZOWSZE
PRUSZKÓW, ul. Gomuli?skiego 4

UDZIA? BIOR? :
- MKS PRUSZKÓW
- MKS PIOTRÓWKA RADOM
- PKK ?UBRY BIA?YSTOK - posiada ucznia SMS PZKosz W?ADYS?AWOWO

02/03/2014
SKK Polonia po zwyci?stwie 53 : 46 nad Hutnikiem awansowa?a z 1 miejsca do pó?fina?ów o wej?cie do 1 ligi kobiet do których jako drugi awansowa? tak?e Hutnik Warszawa. Obu naszym zespo?om ?yczymy awansu do fina?ów tych rozgrywek a pó?niej do 1 ligi kobiet.
02/03/2014
UKS Trójka ?yrardów wygra?a turniej strefowy juniorek i awansowa?a do pó?fina?ów Mistrzostw Polski U-18K. Do ?wier?fina?ów tych rozgrywek awansowa? HURAGAN Wo?omin (2 miejsce) i SKS 12 Warszawa (3 miejsce) a na "dzik? kart?" czeka MUKS UNIA BASKET Ostro??ka. Decyzja w tej sprawie i podzia? na grupy ?wier?fina?owe zapadn? ju? jutro w PZKosz.
26/02/2014

Z g??bokim ?alem informujemy, ?e w dniu 26 Lutego 2014r. zmar? mieszkajacy w Sztokholmie nasz kolega Juliusz Sochan.
By? wieloletnim kierownikiem zespo?u koszykarzy AZS AWF Warszawa "Czarodziei z Bielan", pe?ni? wiele funkcji w WOZKosz - w tym Prezesa. Sprawowa? równie? funkcj? Dyrektora Biura Sportu i Turystyki Urz?du m. st. Warszawy.
By? bardzo oddanym dzia?aczem koszykówki.

Cze?? jego pami?ci.

23/02/2014
W dniach 28.02 - 2.03.2014 w Wo?ominie rozegrany zostanie turniej bara?owy o awans do rozgrywek centralnych MP U-18K
23/02/2014
Zespó? ROSA SPORT Radom bez problemów awansowa? do fina?ów MP juniorów starszych pokazuj?c ?e b?dzie si? liczy? w walce o medale. POLONIA Warszawa odpad?a niestety z dalszej rywalizacji mimo zwyci?stwa w ostatnim meczu pó?fina?ów z TREFLEM Sopot 62 : 58. Zdecydowa?a dodatkowa tabela w której ?KS by? lepszy od Polonii o 0,01 w stosunku koszy zdobytych do straconych. Wszystkie wyniki na www.pzkosz.pl
19/02/2014
W najbli?szy weekend ROSA SPORT Radom (w Radomiu) i MKS POLONIA Warszawa (w Krakowie) walczy? b?d? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (U-20M). Bie??ca obserwacja przebiegu zmaga? obu mazowieckich dru?yn na stronie www.pzkosz.pl. Zapraszamy do kibicowania.
17/02/2014
Po pierwszym zwyci?stwie UKS HURAGAN Wo?omin przegra? kolejne mecze w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych i ostatecznie zako?czy? rywalizacj? na 6 miejscu. Od strefy medalowej dzieli?y zaledwie 3 punkty w przegranym 62:65 meczu z Aleksandrowem. Nale?y jednak pogratulowa? klubowi osi?gni?tego wyniku i ?yczy? udanego rewan?u w Mistrzostwach Polski U-18K
15/02/2014
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XXII WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH?OPCÓW rocznik 2003 i m?. w dniach 11 kwietnia -13 kwietnia 2014 r. Zg?oszenia do 23.03.2014 r. na adres zdzislawjarosz@o2.pl
15/02/2014
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na X WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ?T rocznik 2003 i m?. w dniach 4 kwietnia -6 kwietnia 2014 r.

Zg?oszenia do 23.03.2014 r. na adres zdzislawjarosz@o2.pl

15/02/2014
Prezydent Miasta Sosnowca serdecznie zaprasza na VIII Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki dziewcz?t dla roczników 1999, 2000/2001, 2002, 2003 - cztery kategorie wiekowe w dniach 12-14 wrze?nia 2014 roku. Za??cznik

 

15/02/2014
Zapraszamy na IV Ogólnopolski Festiwal Koszykówki z okazji Dnia Dziecka 2014, który odb?dzie si? w Bydgoszczy. Impreza odb?dzie si? w dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 roku dla M?odziczek m?odszych (rocznik 2001) i Zuchów (rocznik 2003). Za??cznik
13/02/2014
UKS HURAGAN Wo?omin walczy w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych (U-20K). Zapraszamy do ?ledzenia relacji live na stronie www.pzkosz.pl oraz do ogl?dania telewizji internetowej pod adresem: http://imprezylive.pl/mpu202014/ Pierwszego dnia Mistrzostw HURAGAN pokona? wyra?nie ?L?Z? Wroc?aw. Czekamy na nast?pne zwyci?stwa.
07/02/2014
Zarz?d WOZKosz WM powo?uje nast?puj?ce zawodniczki do reprezentowania barw Mazowsza w turnieju pó?fina?owym OOM w Soko?owie Podlaskim w dniach 14-16.02.2014 Za??cznik
04/02/2014
WOZKosz WM informuje, ?e wzorem roku ubieg?ego planuje organizacj? rozgrywek o Puchar WOZKosz WM dla zespo?ów seniorskich - ?e?skich z naszego województwa.
02/02/2014
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówi Województwa Mazowieckiego informuje ,?e w roku bie??cym planuje organizacj? rozgrywek o Puchar WOZKosz WM dla zespo?ów seniorskich z województwa mazowieckiego.
02/02/2014
MKS Polonia Warszawa i KS Rosa Sport Radom zagraj? w pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych.
21/01/2014
UKS HURAGAN Wo?omin zaprasza do ogl?dania meczów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek Starszych które rozegrane zostan? w dniach 23 - 25 stycznia w Wo?ominie zgodnie z za??czonym terminarzem. Przebieg meczów b?dzie mo?na tak?e ?ledzi? na ?ywo na stronie www.pzkosz.pl
Terminarz (za??cznik)
17/01/2014
UKS Huragan Wo?omin b?dzie w dniach 24 - 26 stycznia organizatorem jednej z grup pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek Starszych (U-20K). W za??czeniu komunikat tych rozgrywek. Szczegó?owy terminarz przeka?emy wkrótce. Zapraszamy.
13/01/2014
WGiD WOZKosz WM informuje ,?e do 31 stycznia przyjmuje zg?oszenia zespo?ów do rozgrywek Pierwszego Kroku Dziewcz?t i Ch?opców ur.2003 r i m?odsi.
02/01/2014
WOZKosz WM podaje w za??czeniu wyniki Turnieju Noworocznego Future for Basket rozgrywanego w dniach 27 - 29 grudnia na warszawskiej Polonii
31/12/2013

Wszystkiego Najlepszego

w Nowym 2014 roku

?yczy

WOZKosz WM
28/12/2013
Trzy najlepsze dru?yny na Mazowszu (Polonia Warszawa, MKS MOS Pruszków i MKS Grójec) zapraszaj? w dniach 28.02 -2.03.2014 r na turniej ch?opców rocz. 2002 i m?odsi do Grójca. Wi?cej informacji w za??czniku.
27/12/2013
MOSiR Bochnia zaprasza na Jubileuszowy V Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcz?t - Bochnia CUP 2014, który odb?dzie si? 4-6.04.2014 w Bochni, dwie kategorie wiekowe: 2000, 2001 i m?odsze. Wi?cej informacji w za??czniku.
27/12/2013
W dniach 27 - 29 grudnia Fundacja ?Future for Basket" organizuje mi?dzynarodowy turniej m?odzików rocznik 2001 na obiekcie WOSiR POLONIA ul. Konwiktorska 6 w Warszawie. Zapraszamy do ogl?dania meczów - w za??czeniu terminarz turnieju.
23/12/2013

Zdrowych , weso?ych i rodzinnych
?wi?t Bo?ego Narodzenia
oraz
samych pogodnych dni w 2014 roku
?yczy
WOZKosz WM


08/12/2013
W imieniu Prezydenta Miasta Gniezna - pierwszej stolicy Polski oraz Towarzystwa Sportowego "Basket" Gniezno witam i uprzejmie zapraszam do udzia?u w XII Mi?dzynarodowym Turnieju Koszykówki Gniezno 2014, który odb?dzie si? w dniach 4-6 lipca 2014 r.
08/12/2013
Miejski Klub Koszykówki oraz O?rodek Sportu i Rekreacji w Soko?owie Podlaskim zapraszaj? na X Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Dziewcz?t ?Sokó? 2014", który odb?dzie sie w dniach 17-19 stycznia 2014 r.

 

08/12/2013
UKS ?apa ?apy zaprasza na Noworoczny Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar Burmistrza ?ap, który odb?dzie si? w dniach 3-5 stycznia 2014 r.
08/12/2013
Ponad sto osób wzi??o udzia? w tradycyjnym, corocznym spotkaniu by?ych zawodniczek i zawodników, trenerów s?dziów i dzia?aczy koszykówki organizowanym wspólnie przez PTKosz i WOZKoszWM z okazji ?wiat Bo?ego Narodzenia. Oprócz sta?ych ?bywalców" pojawi?o si? kilka ?nowych twarzy" - przez kilka godzin trwa?y dyskusje i wspomnienia. Ju? teraz zapraszamy na kolejne spotkanie - wielkanocne w 2014 roku.
04/12/2013
Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwiazek Koszykówki Województwa Mazowieckiego w dniu 7 grudnia br. o godz. 12,00 organizuje tradycyjne spotkanie op?atkowe zawodników, trenerów i dzia?aczy koszykówki . Spotkanie odb?dzie si? w sali Biblioteki Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66.
Serdecznie zapraszamy.
04/12/2013

Komisja Szkoleniowa KS WOZKosz W.M.

serdecznie zaprasza s?dziów

na nowo otwart? stron? szkoleniow?

12/11/2013
Pora?kami zako?czy?y udzia? w turnieju kadr wojewódzkich w Cz?uchowie reprezentacje Mazowsza. Dziewcz?ta przegra?y z Pomorzem i zaj??y 2 miejsce a ch?opcy musieli uzna? wy?szo?? kolegów z lubuskiego i ostatecznie zako?czyli rywalizacj? na czwartym miejscu.
10/11/2013
VI Basket Camp w Wa?czu organizowany b?dzie tak?e podczas tegorocznych ferii zimowych. Baz? noclegowo-treningow? Campu b?dzie O?rodek Przygotowa? Olimpijskich, w którym koszykarze go?ci? b?d? ju? pi?ty raz! Camp kierowany jest dla koszykarzy urodzonych w latach 1993-2000 trenuj?cych w klubach lub szko?ach.
10/11/2013
Wyniki ko?cowe rywalizacji podczas Turnieju Niepodleg?o?ci, który odbywa? si? w dniach 8  - 10 listopada w Piasecznie.
10/11/2013
W dniach 9 - 11 listopada w Cz?uchowie rozgrywane s? turnieje kadr wojewódzkich z pó?nocnej cz??ci kraju w których udzia? bior? Reprezentacje Mazowsza. Relacja live
05/11/2013

Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 31.10 br zmar? Grzegorz Lechowski. Zawodnik, trener AZS AWF Warszawa.
Msza ?a?obna odb?dzie sie w dniu 8.11.2013r. o  godzinie 10,00 w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Karola Boromeusza w Warszawie.  (Pow?zki).

Cze?? Jego Pami?ci.

30/10/2013
MUKS 21 P?ock zaprasza na XIII Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej Koszykówki Dziewcz?t o Puchar Prezydenta Miasta P?ock, który odb?dzie si? w dniach 22 - 24 listopada.

 

30/10/2013
UKS Huragan Wo?omin zaprasza na XII Turniej Kadetek "Miko?ajki z Koszykówk?" który odb?dzie sie w dniach 6 - 8 grudnia 2013r.
22/10/2013

Warszawska koszykówka dozna?a kolejnej straty. Odszed? Bohdan Przywarski zawodnik, trener, wieloletni dzia?acz koszykówki. Olimpijczyk, uczestnik ME.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie si? w dniu 25.10.2013r. o godz. 15,00 w Kaplicy ?w. Ignacego na Cmentarzu Pó?nocnym w Warszawie.

Cze?? Jego Pami?ci.

16/10/2013
Terminarz Turnieju M?odzików 2000 o okazji Dnia Niepodleg?o?ci, który odb?dzie si? w dniach 8 - 10 listopada br. w Piasecznie.
16/10/2013
MKS ?PIVOT" Piastów potwierdza prymat w roczniku 2000 i m?. (U-14) na Mazowszu. Po zwyci?stwie w ubieg?ym tygodniu w ?Praga Cup" triumfowa? tak?e w Mi?dzynarodowym Turnieju ?Piastów Basket Cup" wygrywaj?c w finale z UKS ?Jagiellonka" Warszawa 78:64
15/10/2013

Kolegium S?dziów WOZKosz W.M. zaprasza do udzia?u w kursie s?dziowskim. Zg?oszenie nale?y wys?a? drog? mail-ow? na adres:kursnasedziego@gmail.com

Przewidywany termin rozpocz?cia kursu:druga po?owa listopada 2013 roku.

Koszt kursu: 350 z?

14/10/2013
W dniach 12-14 pa?dziernika odb?dzie si? I Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki Piastów Basket Cup.
10/10/2013
Ju? w najbli?szy weekend odb?dzie si? IX Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP Legionowo 2013 - prawdziwe ?wi?to m?odzie?owego sportu. Na sportowych obiektach Legionowa i Jab?onny w dniach 10-13.10 sportow? walk? stocz? 44 zespo?y podzielone na cztery kategorie wiekowe (dziewcz?t roczniki 2000 i 2002/3 oraz ch?opców roczniki 2000 i 2002/3). Rywalizacja toczy? si? b?dzie o miano najlepszych zespo?ów turnieju oraz cenne nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo?ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek, upominki dla trenerów).
03/10/2013
8 pa?dziernika 2013 roku CII LO, Athletes In Action i UKS LA BASKET Warszawa zapraszaja na zaj?cia z trenerem DICK HELM
01/10/2013
Organizatorzy III Mi?dzynarodowego Turnieju Koszykówki MTB Katowice 2013, zapraszaj? zespo?y ch?opców roczników 2000 i m?. oraz 2002 i m?. do wzi?cia udzia?u w turnieju. Termin 29.XI-1.XII.2013r.
28/09/2013
Wideo z przedsezonowej konferencji licencyjnej WOZKosz WM dla trenerów i instruktorów koszykówki w rozgrywkach sezonu 2013/2014.
22/09/2013
W zako?czonym turnieju W. Dziugie?a zwyci??y?a dru?yna MKS Pruszków, która w finale wygra?a z Kadr? Mazowsza rocznik 99.
19/09/2013
Gimnazjum Sportowe 57 w Warszawie informuje, ?e s? jeszcze wolne miejsca w klasach koszykarskich. Osoby ch?tne aby ucz?szcza? do naszego Gimnazjum prosimy o kontakt z sekretariatem szko?y pod numerem telefonu 22 619 14 68 lub z trenerem Tomaszem Wakulskim 508 327 399. Szko?a wspó?pracuje z UKS Jagiellonka
17/09/2013
Powo?ania na Kadr? Mazowsza (1999) podczas Turnieju Dziugie?a 20 - 22.09.2013, Piaseczno, ul. Sikorskiego 20. Szczegó?y w za??czniku
17/09/2013
UKS 4 Ursus zaprasza na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t rocznik 2000 i m?odsze w dniach 8 - 11 listopada br. Szczegó?owe informacje w za??czniku
17/09/2013
WOZKosz WM w dniu 22 wrze?nia w godz. 15,00 - 18,00 w Pruszkowie przy ul. Gomuli?skiego 4 organizuje coroczn? konferencj? licencyjn? dla trenerów i instruktorów koszykówki prowadz?cch zespo?y w rozgrywkach.
Tematyka konferencji w za??czeniu.
16/09/2013
Terminarz Memoria?u im. Wac?awa Dziugie?a, który odb?dzie si? w dniach 20 - 22 wrze?nia br. WOZKosz WM serdecznie zaprasza do kibicowania.
15/09/2013
W hali "ARENA" w Legionowie zako?czy? sie turniej m?odzików.
Wyniki
15/09/2013
W Wo?ominie zako?czy? sie XI Turniej Kadetek.
Zobacz wyniki.
15/09/2013
WOZKosz WM przekazuje wyniki zako?czonego turnieju m??czyzn "53 MAZOVIA CUP 2013"
13/09/2013
Organizatorzy IX Mi?dzynarodowego Festiwalu Koszykówki PIVOT CUP Legionowo 2013 maj? przyjemno?? zaprosi? do wzi?cia udzia?u w imprezie, która po raz pierwszy zawita w dniach 10-13 pa?dziernika do Legionowa.
11/09/2013
W dniach 13-15 wrze?nia br. w Legionowie (Hala Arena Legionowo) odb?dzie si? 55 Turniej Koszykówki M??czyz? "Mazovia Cup 2013". Zapraszamy do kibicowania.
11/09/2013
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawiadamia, ?e w dniach 13, 14 i 15 wrze?nia br. podczas Turnieju "MAZOVIA CUP 2013" w hali ?ARENA LEGIONOWO" Legionowie ul. B. Chrobrego 50B, organizuje tradycyjny VIII Turniej M?odzików im. Marka Sobczy?skiego dla zespo?ów w roczniku 2001 i m?.
10/09/2013

Rola wspó?czesnego trenera (nauczyciela) w kontek?cie wychowawczego wp?ywu na m?odzie?.

Cel szkolenia: Podniesienie efektywno?ci i skuteczno?ci pracy z uczniami, zawodnikami.

Miejsce: obiekty sportowe Gimnazjum nr 144 Warszawa ul. Turmoncka 2

06/09/2013
WOZKosz WM przekazuje wyniki rozegranych meczy juniorek i juniorów w tegorocznym Memoriale Romy i Zygmunta Olesiewiczów.
Zobacz wyniki
04/09/2013
W meczu preeliminacyjnym do turnieju g?ównego w którym zmierzy?y sie zespo?y NOSiR Nowy Dwór Maz. i UKS LA Basket Warszawa pad? wynik 58 : 65.
W Memoriale b?dzie uczestniczy? zespó? UKS LA Basket Warszawa.
04/09/2013

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w wieku 66 lat zmar? Krzysztof Galas by?y zawodnik klubu RKS SKRA Warszawa.

Cze?? Jego pami?ci.

02/09/2013
WOZKosz WM Informuje, ?e w dniach 13 -14 wrzesnia UKS Huragan Wo?omin organizuje XI Ogólnopolski Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina.
Terminarz w za??czeniu.
02/09/2013
W dniach 6 - 8 wrze?nia br. WOZKosz WM organizuje XV Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów - Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Juniorek i Juniorów.
Serdecznie zapraszamy na mecze b?d?ce sprawdzianem przed rozpoczeciem Ligi.
Zobacz terminarz.
01/09/2013

Wydzia? Gier i Dyscypliny WOZKosz WM informuje, ?e przedsezonowe spotkania odb?d? si? na obiektach MKS Polonia Warszawa ul. Konwiktorska 6 w dniach:
rozgrywki zespo?ów m?skich - 03.09 /wtorek/  godz. 15,00 - 17,00
rozgrywki zespo?ów ?e?skich - 05.09 /czwartek/ godz. 15,00 - 18,00

Zebrania prowadzi? b?dzie Przewodnicz?cy WGiD WOZKosz WM Zdzis?aw Jarosz.
Wszystkie zg?oszenia prosz? kierowa? na adres mailowy Przewodniczacego do dnia 1.09.2013r.

Informujemy ?e, adres poczty oraz Biuro Zwi?zku na ul. Grazyny 13/15 nie funkcjonuj?.

Jednocze?nie przypominamy ?e, 31.08.br. mija termin regulowania zaleg?o?ci wszelkich zad?u?e? klubów wobec WOZKosz WM.
Kluby, które tego nie uczyni? zostan? niedopuszczone do rozgrywek sezonu 2013/2014.

28/08/2013
Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e po d?ugiej i ci??kiej chorobie w wieku 80 lat zmar?a Alicja Migu?a Jakubowska Waliszewska.
By?a zawodniczk? AZS AWF Warszawa z którym czterokrotnie zdobywa?a MP.
Reprezentowa?a barwy Polski na ME w Pradze - 1956r., Sofi - 1960r., Miluzie - 1955r, i w M? Moskwie - 1961r. oraz na Uniwersjadzie w 1961r.
Cze?? Jej pami?ci.
21/08/2013

Warszawska koszykówka ponios?a kolejn? strat?. W wieku 78 lat odesz?a od nas by?a zawodniczka AZS AWF Warszawa  Barbara Sitkowska ? Napora.

Mia?a swój udzia? w mistrzostwach Polski zdobytych przez AZS w latach 1956 , 1958 pod panie?skim nazwiskiem  Majewska oraz w roku 1960  -jako Barbara Sitkowska,  ?ona Marka Sitkowskiego jednego ze s?ynnych  ? Czarodziejów z Bielan.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? 22 sierpnia o godz. 13ej  w Micha?owicach przy ul. Szkolnej 11.

13/08/2013
Z okazji 60-lecia Mi?dzyszkolnego Klubu Sportowego w Pruszkowie oraz 80-lecia koszykówki na terenie Pruszkowa, Zarz?d Klubu i Komitet Organizacyjny zaprasza na zjazd kole?e?ski, który odb?dzie si? w dniu 19.10.2013 roku na hali ?ZNICZ" w Pruszkowie przy ul.Boh. Warszawy 4
12/07/2013
Zarz?d WOZKosz WM przypomina wszystkim mazowieckim klubom, ?e up?yn?? termin uiszczania zaleg?o?ci finansowych za poprzednie sezony.
Zgodnie z Uchwa?? Zarz?du kluby maj?ce zaleg?o?ci nie zostan? dopuszczone do rozgrywek sezonu 2013/2014.
12/07/2013
WOZKosz WM i UKS Huragan Wo?omin zaprasza dziewcz?ta urodzone w 1998 r. i m?odsze na XI Turniej Kadetek, który odb?dzie si? tradycyjnie w Wo?ominie w dniach 13 - 15 wrzesnia br.
10/07/2013

Fina?y Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y zako?czy?y d?ugi i m?cz?cy ale bardzo udany sezon mazowieckich zawodniczek i zawodników. Nie uda?o si? co prawda wzbogaci? konta medalowego ale miejsca tu? za podium - dziewcz?ta czwarte a ch?opcy pi?te, tak?e zas?uguj? na pochwa??. Dzi?kuj?c wszystkim za tegoroczny wk?ad pracy i uzyskane wyniki sportowe ?yczymy udanych wakacji, aktywnego wypoczynku i powrotu na koszykarskie parkiety we wrze?niu z ?na?adowanymi akumulatorami".

Zarz?d WOZKoszWM

01/07/2013
Dzi? w Pabianicach (dziewcz?ta) i w Kutnie (ch?opcy) reprezentacje Mazowsza rozpocz??y mecze fina?owe OOM. Czy Mazowsze wzbogaci si? o kolejne medale-zapraszamy do ?ledzenia zmaga? naszych reprezentacji na stronie www.pzkosz.pl
23/06/2013
W czwartek 20 czerwca w Sali Gimnazjum nr 92 na warszawskim Ursynowie odby?o si? uroczyste zako?czenie sezonu sportowego 2012/2013, niezwykle udanego dla mazowieckich klubów które w fina?ach M?odzie?owych Mistrzostw Polski wywalczy?y 5 medali, w tym trzy z?ote.
16/06/2013
W finale rozgrywanego w Soko?owie Podlaskim ostatniego cyklu rozgrywek ( Pierwszego Kroku Dziewcz?t ) zwyci??y?y gospodynie - MKK Soko?ów Podlaski SA przed UKS Trójka OSiR ?yrardów i UKS Huragan Wo?omin. Zako?czony zosta? sezon d?ugi, ci??ki ale bardzo udany dla mazowieckich zespo?ów. Zapraszamy na uroczyste jego podsumowanie od godz. 15,00 dnia 20 czerwca w Sali Gimnazjum nr 92 na warszawskim Ursynowie
16/06/2013
Na Walnym Zje?dzie PZKosz w dniu 14 czerwca Prezes M. Lesi?ski otrzyma? pami?tkow? pater? za zaj?cie przez WOZKoszWM 1 miejsca w klasyfikacji województw za wyniki Sportowe w koszykówce m?odzie?owej. Gratulujemy i dzi?kujemy wszystkim mazowieckim klubom które zapracowa?y na taki wynik.
15/06/2013
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w III turnieju cyklu SINGEL BASKET CUP 2013, który odb?dzie si? w dniu 22 czerwca 2013 r. (zmiana terminu z 15 czerwca) na hali GOSiR Teresin, al XX lecia 1, Formularz zg?oszeniowy na www.mipexim.eu
09/06/2013
W zako?czonych dzisiaj w ?arach Mistrzostwach Polski M?odzików MKS PIOTRÓWKA Radom wywalczy?a br?zowe medale a MKS POLONIA Warszawa zaj??a 6 miejsce. Komplet wyników na stronie www.pzkosz.pl
07/06/2013

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego og?asza plebiscyt na najpopularniejszego zawodnika i zawodniczk? - oddzielnie w ka?dej grupie wiekowej. Wybieramy spo?ród nominowanych wytypowanych przez trenerów poprzez oddanie g?osu tylko na jednego zawodnika (zawodniczk?) w ka?dej grupie wiekowej z tego samego komputera.

G?osowa? mo?na do godz. 24:00 dnia 16 czerwca (niedziela). Og?oszenie wyników nast?pi podczas uroczystego zako?czenia sezonu w dniu 20 czerwca (czwartek) w Sali Gimnazjum nr 92 na warszawskim Ursynowie.

07/06/2013
Zapraszamy na V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszcz. Impreza odb?dzie si? w dniach 06-08 wrze?nia 2013 roku dla Kadetek (rocznik 1998) i M?odziczek (rocznik 2000). W za??czniku znajd? Pa?stwo szczegó?owe informacje.
07/06/2013
MON-POL P?ock zaprasza na II Ogólnopolski Festiwal KoszykówkiDziewcz?t. Turniej odb?dzie si? w dniach 28-30.09.2013 r. w dwóchkategoriach wiekowych (1998/1999 oraz 2001/2002). Wi?cej informacji w za??czniku.
05/06/2013

Zespo?y M?odzików MKS Piotrówka Radom i MKS Polonia Warszawa wyjecha?y do dolno?l?skich ?ar walczy? w ostatnich ju? tegorocznych fina?ach Mistrzostw Polski - U14M. Czy przywioz? kolejne medale dla Mazowsza? Zapraszamy do obserwacji zmaga? na stronie www.pzkosz.pl

Relacja na ?ywo na stronie www.chroma.pl/live/

02/06/2013
Po rewelacyjnym spotkaniu koszykarki MKK Soko?ów S.A. OSiR Soko?ów Podlaski pokona?y w finale mistrzostw Polski m?odziczek KS JAS-FBG Sosnowiec i zdoby?y z?ote medale w kategorii U-14. Wi?cej informacji na stronie www.wozkosz.pl
29/05/2013
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w turnieju koszykówki ulicznej "Bemowo Streetball Challenge 2013", który odb?dzie si? w dniu 8 czerwca 2013 r. na terenie Szko?y Podstawowej Nr 321, ul. Szadkowskiego 3.
29/05/2013

M?odziczki Soko?owa Podlaskiego przyst?puj? do rozgrywek fina?owych Mistrzostw Polski w Sierakowicach. Zapraszamy do ?ledzenia na ?ywo poczyna? reprezentantek Mazowsza na stronie www.pzkosz.pl

Fina?y mo?na ogl?da? na www.imprezylive.pl

26/05/2013
MKS Polonia Warszawa zdoby?a z?oty medal w Mistrzostwach Polski Kadetów. W fina?owym spotkaniu zawodnicy Polonii wygrali z UKS Siódemk? Trefl Sopot 59:46. Wszystkie wyniki mo?na znale?? na stronie www.pzkosz.pl W Mistrzostwach Polski Kadetek UKS Trójka ?yrardów wywalczy?a 7 miejsce.
26/05/2013
MKS Polonia Warszawa zwyci??y?a w Turnieju Fina?owym Pierwszego Kroku. Wszystkie wyniki w za??czniku
22/05/2013

W dniu dzisiejszym UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów jako gospodarz rozpoczyna gr? w fina?ach Mistrzostw Polski Kadetek a dru?yny MKS Polonia Warszawa i Gim 92 Ursynów graj? w fina?ach Mistrzostw Polski Kadetów w Opalenicy. Zapraszamy do ?ledzenia zmaga? naszych reprezentantów na www.pzkosz.pl

Organizatorzy MP U-16M (kadeci) umo?liwili ogl?danie meczów na stronie http://www.imprezylive.pl. Zapraszamy do ogl?dania w akcji naszych zespo?ów.

19/05/2013
Reprezentacja Mazowsza ch?opców po zaci?tym meczu wygra?a 58 : 54 z Pomorzem i podobnie jak tydzie? temu dziewcz?ta, awansowa?a z pierwszego miejsca w grupie do fina?ów Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Gratulujemy. Komplet wyników na stronie www.pzkosz.pl
19/05/2013

Mamy przyjemno?? po raz trzeci w tym roku zaprosi? zawodników i zawodniczki, m?odych adeptów/ki koszykówki oraz dotychczasowych campowiczów na III EDYCJ? national basket camp. Ogólnopolski camp koszykarski odb?dzie si? w dniach 30 czerwca - 9 lipca 2013 w ?wi?tej Lipce. Zapraszamy uczestników/czki ROCZNIK 2002 - 2000 i U14 do U18 +

Do zapoznania si? ze szczegó?ami oferty campu i pobrania formularza zg?oszeniowego zapraszamy na stron? www.nbcamp.strefa.pl

18/05/2013

W ubieg?ym tygodniu reprezentacja Mazowsza dziewcz?t awansowa?a do tegorocznych fina?ów OOM z pierwszego miejsca wygrywaj?c w decyduj?cym meczu z Pomorzem. Teraz do walki przyst?puj? ch?opcy, którzy w sobot? i niedziel? w Cz?uchowie rozgrywa? b?d? mecze eliminacyjne. Czy pójd? w ?lady kole?anek?

Zapraszamy do ?ledzenia meczów naszej reprezentacji na stronie www.pzkosz.pl

 

17/05/2013

Dnia 20.04.2013 r. odby? si? w Teresinie I Turniej Koszykówki w Grze 1 x 1 CYKLU SINGEL BASKET CUP. Startowa?o zg?oszonych 36 zawodników w sze?ciu grupach wiekowych.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj? na II Turniej, który odb?dzie si? w dniu 25 maja br. (sobota) na hali CSiR w Warszawie ul. Banacha 2a.
Zapisy do dnia 22.05. br na elektronicznie na stronie www.mipexim.eu

Ponizej wyniki I Turnieju.

14/05/2013
WOZKosz WM w dniach 6 - 8 wrze?nia br. organizuje tradycyjny Memoria? R. i Z. Olesiewiczów dla juniorek i juniorów rocznika 1996 i m?odszych. 
Zg?oszenia zespo?ów do dnia 30.06.2013 r.
14/05/2013
OKK SOKÓ? Ostrów Mazowiecka oraz WOZKoszWM zapraszaj? zespo?y juniorek i juniorów do udzia?u w eliminacjach do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 które odb?d? si? w Ostrowii Mazowieckiej w dniu 19 maja.
14/05/2013
Do fina?ów Mistrzostw Polski Kadetów awansowa?y z pierwszych miejsc dwa warszawskie zespo?y: MKS Polonia i UKS Gim 92 Ursynów.
12/05/2013
Z tarcz? wracaj? dwaj nasi reprezentanci z zako?czonych dzi? pó?fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików Zarówno MKS Polonia w Bydgoszczy jak i MKS Piotrówka grajaca w Radomiu zaj??y w swoich grupach drugie miejsca i awansowa?y do fina?ów tych rozgrywek. Dla MKS POLONIA Warszawa jest to czwarty tegoroczny fina? w rozgrywkach m?odzie?owych, po Juniorach Starszych, Juniorach i Kadetach. Gratulujemy rekordowego osi?gni?cia.
12/05/2013
W zako?czonych dzisiaj Fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów GTK Gdynia pokona? TREFLA Sopot. W meczu o pi?te miejsce rozegrane zosta?y derby Mazowsza w których zwyci??y?a MKS Polonia Warszawa zajmuj?c pi?te miejsce a pokonany UKS Komorów miejsce szóste w?ród najlepszych polskich dru?yn w tej kategorii wieku. Komplet wyników na stronie www.pzkosz.pl
12/05/2013
12/05/2013
Zaproszenie na turniej organizowany dla rocznika dziewcz?t 2001 - " GO?KÓW CUP 2013" w terminie 31.05 -2.06. 2013. Wi?cej informacji w za??czniku
09/05/2013
MKS Piotrówka Radom jako organizator i MKS POLONIA Warszawa w Bydgoszczy od pi?tku do niedzieli walczy? b?d? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików (U-14M). Relacje z turniejów na stronie www.pzkosz.pl. Zapraszamy i trzymamy kciuki
08/05/2013
Dwa mazowieckie zespo?y - MKS Polonia Warszawa i UKS Komorów wyjecha?y do S?upska na rozpoczynaj?ce si? dzi? Mistrzostwa Polski Juniorów (U-18M). Czy wróc? z tarcz? jak ich kole?anki w ubieg?ym tygodniu? Zapraszamy do ?ledzenia na ?ywo ich meczów w Internecie na stronie wwww.pzkosz.pl
05/05/2013
W zako?czonych dzi? Mistrzostwach Polski juniorek (U-18K) z?oto wywalczy? UKS HURAGAN Wo?omin po dramatycznym meczu z GTK Gdynia a br?zowe medale zdoby?y koszykarki UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów, które pokona?y ponownie AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. Obu zespo?om sk?adamy serdeczne gratulacje. Komplet wyników na www.pzkosz.pl
30/04/2013
W dniach 1 - 5 maja ?yrardów go?ci? b?dzie osiem dru?yn - finalistek Mistrzostw Polski U-18K, które walczy? b?d? o najwy?sze trofea w tej kategorii wieku. W?ród nich s? dwa zespo?y z Mazowsza: gospodarz Turnieju - UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów oraz UKS HURAGAN Wo?omin, które pewnie wygra?y swoje grupy pó?fina?owe. Czy zespo?y te wywalcz? kolejne medale Mistrzostw Polski? Zapraszamy do ?ledzenia relacji z meczów na stronie www.pzkosz.pl oraz przekazu internetowego video na www.imprezylive.pl
30/04/2013
Zaj?cia maj? na celu wy?oni? zawodniczki mog?ce zasili? sk?ad dru?yny wyst?puj?cy w przysz?ym sezonie w I lidze kobiet. Treningi poprowadz? Ireneusz Jasi?ski oraz Micha? Mrówczy?ski - trenerzy zespo?u. P?ocki klub pomo?e w zakwaterowaniu oraz wy?ywieniu zawodniczek podczas campu.
27/04/2013
W ten weekend do rozgrywek w ?wier?fina?ach przyst?puj? zespo?y m?odzików (Piotrówka Radom, MKS POLONIA Warszawa, MKS Pruszków i MUKS Piaseczno), pó?fina?y rozgrywaj? m?odziczki (MKK Soko?ów Podlaski i UKS HURAGAN Wo?omin)a seniorzy MKS Polonia Warszawa graj? w finale o wej?cie do 2 ligi. Zapraszamy do ?ledzenia meczów ?na ?ywo" na stronie www.pzkosz.pl
21/04/2013
KS LEGION Legionowo zwyci??y? w tegorocznej edycji Pucharu WOZKosz WM m??czyzn którego fina? rozegrany zosta? w dniu 21 kwietnia w Grodzisku Mazowieckim. Wyniki turnieju fina?owego
21/04/2013
Kadetki UKS TRÓJKA-OSiR ?yrardów po dogrywce w dramatycznym meczu z INEA AZSPozna? awansowa?y z drugiego miejsca w grupie do fina?ów Mistrzostw PolskiU-16K. Nie uda? si? niestety wyjazd do Lublina zespo?u SKS 12 które w swojejgrupie by?y czwarte. Wszystkie wyniki pó?fina?ów na stronie www.pzkosz.pl.
16/04/2013
Kolejne mazowieckie dru?yny przyst?puj? do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski. Kadetki SKS 12 Warszawa (w Lublinie) oraz UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów (w ?yrardowie) od ?rody 17 kwietnia zaczynaj? mecze pó?fina?owe o awans do fina?ów Mistrzostw Polski U-16K. Zapraszamy do ?ledzenia meczów na stronie www.pzkosz.pl.
15/04/2013
UKS ?B??kitny Delfin" zaprasza do wzi?cia udzia?u w V Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki ?Delfin Cup" rozgrywanym w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria 1 - dziewcz?ta urodzone w latach 2000/2001.
15/04/2013
Athletes In Action, Departament Sportowy Uniwersytetu Tennessee oraz Szko?a Mistrzostwa Sportowego SMS ?omianki zapraszaj? do udzia?u w II edycji programu trenerskiego ?Coach-Mentor-Lider", który odb?dzie si? w dniach 13-14 Maj 2013 roku w ?omiankach.
15/04/2013

Zako?czy?y si? mecze eliminacyjne Pucharu WOZKoszWM m??czyzn. Turniej fina?owy odb?dzie si? w dniu 21 kwietnia 2013 r w Grodzisku Mazowieckim.

PUCHAR WOZKOSZ WM
1.WYNIKI MECZY ELIMINACYJNYCH
KS LEGION LEGIONOWO - OKK SOKÓ? OSTRÓW MAZOWIECKA 63:60;  76:78 awans KS Legion Legionowo
MUKS PIASECZNO - GKK GRODZISK MAZOWIECKI 47:66;  58:86 awans GKK Grodzisk Mazowiecki
MKS GRÓJEC - GLKS NADARZYN 69:62;  81:82 awans MKS Grojec

14/04/2013
W dniu  13 kwietnia br. odb?dzie si? turniej o Puchar WOZKosz WM Kobiet. W turnieju wezm? udzia? trzy dru?yny: SKK Polonia Warszawa, UKS 4 Ursus Warszawa, KU AZS Politechnika Warszawa.
14/04/2013
Po trwaj?cych pi?? dni pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów (U-18M) MKS Polonia Warszawa i UKS Komorów wywalczy?y awans do turnieju fina?owego zajmuj?c w swoich grupach drugie miejsca. Gratulujemy obu mazowieckim klubom awansu i ?yczymy udanego wyst?pu w fina?ach.
Do pó?fina?ów Mistrzostw Polski M?odziczek awansowa?y te? MKK Soko?ów Podlaski i UKS Huragan Wo?omin które spotkaj? si? w jednej grupie pó?fina?owej. Szczegó?owe wyniki na stronie www.pzkosz.pl
11/04/2013
MKS Polonia Warszawa og?asza nabór ch?opców z rocznika 2000 do I klasy o profilu koszykówki. Klasa utworzona b?dzie w Gimnazjum Sportowym Nr 35 na ul. Konwiktorskiej 5/7. Wszystkich ch?tnych zapraszamy na zaj?cia i do kontaktu z trenerem prowadz?cym nabór .
10/04/2013
Dzi? rozpoczynaj? si? Pó?fina?y Mistrzostw Polski Juniorów. Mazowsze reprezentuj? w nich trzy dru?yny: MKS Polonia Warszawa, MKS Pruszków i UKS Komorów. Zapraszamy na relacje live na stron? www.pzkosz.pl
07/04/2013
UKS Huragan Wo?omin i UKS Trójka-OSiR ?yrardów, AZS PWSZ Gorzów Wlkp. z kompletem wygranych awansowa?y do turnieju fina?owego mistrzostw Polski juniorek. W gronie finalistów znalaz?y si? te? dru?yny MUKS Widzewa ?ód?, VBW GTK Gdynia, KS Basket 25 Bydgoszcz, WKK Wroc?aw i TS Wis?a Kraków, która o jeden punkt koszowy okaza?a si? lepsza od Stali Stalowa Wola. Nie uda?o si? za to awansowa? do fina?u zespo?owi MUKS Unia Basket Ostro??ka.
07/04/2013
Wyniki Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki Dziewcz?t, który odbywa? si? w Piasecznie. W turnieju zwyci??y?a dru?yna MKK SOKO?ÓW SA OSiR Soko?ów Podlaski.
05/04/2013
I-szy turnieju SINGEL BASKET CUP 2013 zosta? przeniesiony na 20.04.2013 (sobota)od godz. 11.00 i odb?dzie si? na 100% w hali GOSiR

Zapraszamy wszystkich mi?o?ników koszykówki na cykl turniejów koszykówki 1 na 1, ?SINGEL BASKET CUP". Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprez?, która w latach 90-tych ubieg?ego stulecia cieszy? si? du?ym zainteresowanie. Impreza odbywa?a si? cyklicznie od kwietnia do wrze?nia, co dwa tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. Ko?czy?a si? turniejem fina?owym z udzia?em zwyci?zców turniejów eliminacyjnych. W ka?dym z turniejów bra?o udzia? ponad 100 uczestników w ró?nych kategoriach wiekowych, od minikoszykówki, 8 latków do kategorii +20 lat tzw. ?open".
03/04/2013
Dzi? trzy zespo?y z Mazowsza (UKS Huragan Wo?omin, UKS Trójk?-OSiR ?yrardów, MUKS Unia Basket Ostro??ka) rozpocz??y walk? w Pó?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek. Relacje live
29/03/2013
Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych, pe?nych wiary , nadziei i mi?o?ciRadosnego , wiosennego nastroju ,serdecznych spotka? w gronie rodziny i w?ród przyjació?
oraz Weso?ego Alleluja
wszystkim trenerom , zawodniczkom i zawodnikom oraz dzia?aczom
?yczy
Zarz?d WOZKosz WM

 

26/03/2013
UKS LA Basket i CII Liceum Ogólnokszta?c?ce zapraszaj? zawodniczki i zawodników z rocznika 1997 do klasy sportowej.
26/03/2013
Jacek Zaniewski i Piotr Paprocki- PKK ?ubry Bia?ystok zapraszaja na Mi?dzynarodow? Konferencj? szkoleniow? dla trenerów i instruktorów koszykówki w dniach 11 - 12 maja br. w Augustowie.
25/03/2013
Szko?a Mistrzostwa Sportowego im. Gen. W?adys?awa Andersa przy Konwiktorskiej 5/7 og?asza nabór do I klasy liceum o profilu koszykówka kobiet, dziewczynki urodzone w 1997 roku.
25/03/2013
Wyniki rozegranego w dniach 22 - 24 marca XXI Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców, w którym pierwsze miejsce zaj??a dru?yna MKS Polonia Warszawa.
23/03/2013
Zako?czy?y sie mecze grupowe i pó?fina?owe XXI Turnieju Minikoszykówki Ch?opców w sali gimnazjum nr 92 przy ulicy Koncertowej 4.
Zapraszamy kibiców na mecze fina?owe w niedziele 24 marca br. od godz. 10,00 na sali przy ul. Koncertowej.
21/03/2013
WOZKosz WM zaprasza w dniach  22 - 24 marca br. na XXI Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców. Mecze b?d? si? odbywa? w Gimnazjum nr 92, ul. Koncertowa 4
21/03/2013

Ju? odprzysz?ego sezonu tj. 2013/2014 ROSA Radom uruchamiadla zawodników zrocznika 1997 projektonazwieAKADEMIA ROSA Radom. Gor?co zach?camy zainteresowanych, którzy chcieliby uczestniczy? wnaszej nowej inicjatywie. Celem AKADEMII ROSA jest stworzenie szko?y sportowej, która umo?liwi?aby m?odym koszykarzom rozwój pod wzgl?dem sportowym jak iedukacj?.

21/03/2013
WOZKosz WM i Polskie Towarzystwo Koszykówki serdecznie zapraszaj? na tradycyjne spotkanie wielkoanocne ?rodowiska koszykarskiego w dniu 23.03.2013 r. (sobota) od godziny 12,00
17/03/2013
Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Ksi?cia Mazowieckiego Janusza I w ?om?y, GUKS ?Olimpijczyk" w ?om?y, Urz?d Miasta ?om?a zaprasza w dniach 17-19 maja br. na I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t Rocznika 1997 i m?odsze ??OM?A CUP 2013" o puchar Prezydenta Miasta ?om?y
17/03/2013
Klub Sportowy POGO? Ruda ?l?ska oraz MOSiR w Rudzie ?l?skiej z okazji Dnia Dziecka (31.V.-2.VI.2013) organizuj? I Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Rudy ?l?skiej
17/03/2013
Podlaski Klub Koszykówki ??ubry" Bia?ystok zaprasza w dniach 19-21 kwietnia br. na ?JUNIOR ?UBRY BASKET CUP 2013" rocznika 95/96.

 

17/03/2013
GIMNAZJUM SPORTOWE NR 17 na Ochocie og?asza nabór do klasy I o profilu koszykówka ch?opców na rok szkolny 2012/2013. Spotkanie informacyjne odb?dzie si? 9.04.2013- wtorek o godz.18.00 na ul.Powsta?ców Wielkopolskich 4. Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy.
13/03/2013
Dzi? rozpocz??y si? Fina?y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych, w których bior? udzia? dwie dru?yny z mazowsza, Rosa Sport Radom i MKS Polonia Warszawa. Relacja live na stronie PZKosz.pl
11/03/2013
W dniach 13-17 marca w Sopocie odb?d? si? fina?y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Województwo Mazowieckie reprezentowa? b?d? dwa zespo?y: KS Rosa Sport Radom i MKS Polonia Warszawa. Oba te zespo?y wraz z MKS Dabrowa Górnicz? i Wilkami Morskimi Szczecin trafi?y do grupy B.
11/03/2013
Proponujemy Pa?stwu realizacj? obozów sportowych na terenie m. Zambrów woj. Podlaskie. W zakresie dyscyplin:Koszykówka, Pi?ka R?czna, Siatkówka, LA, P?ywanie, Pi?ka no?na.Tereny ekologicznie czyste. Zupe?ny brak przemys?u. Miejsce rozgrywania Fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w koszykówce M ?Podlaskie 2011".
10/03/2013
W ostatnim meczu Turnieju decyduj?cym o ko?cowej kolejno?ci w Juniorkach, UKS Huragan Wo?omin wygra? z UKS Trójk? ?yrardów 63:57.
09/03/2013
W dniach 9 i 10 marca br. w Wo?ominie odbywa si? turniej, który ustali ostateczn? kolejno?? zespo?ów na Mazowszu do Pó?fina?ów MP U-18. Po pierwszym dniu wiadomo, ?e MUKS Unia Basket Ostro??ka zajmie trzecie miejsce, gdy? przegra?a mecze z UKS Huragan Wo?omin i UKS Trójka-OSiR ?yrardów. Jutro decyduj?cy mecz o pierwszym miejscu mi?dzy UKS Huragan Wo?omin a UKS Trójka-OSiR ?yrardów o godz.10.00, Wo?omin, ul.Korsaka 4. Zapraszamy do kibicowania
06/03/2013
Klub Koszykarski ?Astoria" i Zespó?Szkó? nr 25 Mistrzostwa Sportowego zapraszaj? w dniach 19 - 21 kwietnia br. na VII OGÓLNOPOLSKI Turniej Koszykówki ch?opców ?Bydgoszcz Cup 2013"
06/03/2013

WOZKosz WM informuje ,?e do Pucharu WOZKosz WM zg?osi?o si? 6 zespo?ów : 1.GKK Grodzisk Mazowiecki
2.MUKS Piaseczno
3.KS Legion Legionowo
4.OKK Sokó? Ostrów Mazowiecka
5.MKS Grójec
6.GLKS Nadarzyn

System - trzy pary - mecz i rewan?. Zwyci?zcy dwumeczu awansuj? do fina?u. Fina? - kazdy z ka?dym.

06/03/2013
WOZKosz WM zaprasza do kibicowania w dniach 5 - 7 kwietnia br. na Wielkanocny Turniej Dziewcz?t.
06/03/2013
Mamy przyjemno?? po raz trzeci w tym roku zaprosi? zawodników i zawodniczki, m?odych adeptów/ki koszykówki oraz dotychczasowych campowiczów na III EDYCJ? national basket camp Ogólnopolski camp koszykarski odb?dzie si? w dniach 30 czerwca - 9 lipca 2013 w ?wi?tej Lipce
03/03/2013
Towarzystwo Sportowe Koszykówki ?Ro?" w Piszu oraz Burmistrz Pisza maj? zaszczyt zaprosi? na I Turniej Mini Koszykówki Ch?opców (rocznik 2002 i m?.) z okazji Dni Miasta Pisz o Puchar Burmistrza Pisza w dniach 21-23 czerwca 2013 roku.
28/02/2013
Szko?a Podstawowa nr 4 w Warszawie i UKS ?4 Ursus" Warszawa zapraszaj? dziewczynki urodzone w roku 2003 do IV klasy sportowej - koszykówka. Nabory odbywaj? si? na zaj?ciach treningowych w sali gimnastycznej Szko?y Podstawowej nr 4ul. Walerego S?awka 9, 02-495 Warszawa.

 

18/02/2013
WOZKosz WM informuje, ?e w roku bie??cym planuje organizacj? rozgrywek o Puchar WOZKosz WM dla zespo?ów seniorskich z naszego województwa.
17/02/2013
W dniach 13 -17 marca 2013 r. w Sopocie obd?d? si? fina?y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych, w których zagraj? dwa zespo?y z Mazowsza (MKS Polonia Warszawa, KS Rosa Sport Radom).
17/02/2013
Zaproszenie na III Mi?dzynarodowy Turniej Minikoszykówki o Puchar Genera?a Jerzego Zi?tka, który odb?dzie si? w dniach 17-19 maja 2013 r.

 

17/02/2013
MOSiR Bochnia zaprasza w dniach 7 - 9 czerwca 2013 r. na IV Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcz?t BOCHNIA CUP 2013 z okazji 760-lecia Miasta Bochnia.
31/01/2013

Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 31.01.2013 r. zmar? Janusz Wichowski
Najwi?ksze sukcesy w rozgrywkach klubowych ?wi?ci? b?d?c zawodnikiem KKS Polonia Warszawa i CWKS Legia Warszawa.
Dwukrotny olimpijczyk (Rzym - 1960r. i Tokyo - 1964r.), uczestnik Mistrzostw ?wiata (Montevideo - 1967r.) oraz srebrny i br?zowy medalista Mistrzostw Eurody (Wroc?aw - 1963r. i Moskwa - 1965r.)

Cze?? Jego Pami?ci.

22/01/2013
WOZKosz WM zaprasza na XXI WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH?OPCÓW i DZIEWCZ?T rocznik 2002 i m?., który odb?dzie si? w dniach 22 - 24 marca 2013 r.

 

22/01/2013
W imieniu Prezydenta Miasta Gniezna - pierwszej stolicy Polski oraz Towarzystwa Sportowego "Basket" Gniezno witam i uprzejmie zapraszam do udzia?u w XI Mi?dzynarodowym Turnieju Koszykówki Gniezno 2013 (11th International Basketball Tournament Gniezno 2013). Turniej odb?dzie si? w Gnie?nie w czterech pe?nowymiarowych halach sportowych.
18/01/2013
Uczniowski Klub Sportowy Trójka ?yrardów oraz Kolegium S?dziów Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na kurs na s?dziego koszykówki.
18/01/2013

15/01/2013

V Basket Camp w Wa?czu, którego organizatorem jest trener Wojciech Zeidler odb?dzie si? w dniach 21-31.07.2013. Baz? treningow? ponownie b?dzie Centralny O?rodek Przygotowa? Olimpijskich, który go?ci? koszykarzy podczas trzech edycji obozu. Camp kierowany jest do zawodników urodzonych w latach 1994 - 1998 trenuj?cych w klubach sportowych.

09/01/2013
WGiD WOZKosz WM informuje ,?e do 3 lutego przyjmuje zg?oszenia zespo?ów do rozgrywek Pierwszego Kroku Dziewcz?t i Ch?opców ur. 2002 r i m?odsi.
04/01/2013
PZKosz oraz MKKS ??AK" Koszalin informuje, ?e og?aszaj? nabór dru?yn do udzia?u w XI Ogólnopolskim Festiwalu Minikoszykówki Dziewcz?t i Ch?opców Koszalin ?CAMP 2013". Impreza b?dzie odbywa?a si? w terminie I turnus 30.06-11.07.2013 oraz II turnus 14.07-25.07.2013.

 

19/12/2012
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WOZKosz WM wybra?o w dniu 18 grudnia w?adze na kolejn? kadencj?. Prezesem zosta? ponownie Micha? Lesi?ski.
16/12/2012
Zaproszenie na XVI Mi?dzynarodowy Turniej Minikoszykówki Ch?opców rocznik 2000 i m?. "?om?y?ska Zima 2013", który odb?dzie si? w dniach 1 - 3 marca 2013 r.
16/12/2012
Wyniki XX Swi?tecznego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców, w którym zwyci??y?a dru?yna UKS Nenufar 5 I E?k, pokonuj?? w finale WKK Wroc?aw
12/12/2012
W dniach 7 - 9.12.2012 r. w Wo?ominie odby? si? XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t "Miko?ajki z koszykówk?". Zwyci??y?a ekipa z Sierakowic pokonuj?? w finale zespó? ?yrardowa II. Zobacz wszystkie wyniki.
10/12/2012
WOZKosz WM zaprasza w dniach 14 - 16 grudnia na XX ?wi?teczny Turniej Minikoszykówki Ch?opców.
05/12/2012
Stowarzyszenie Grupa Przyjació? Sportu ?bik zaprasza na Turniej Koszykówki Ch?opców o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych w Pruszkowie (rocznik 1998 i 1999), który odb?dzie si? w dniach 21 - 23 grudnia br.
03/12/2012

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 2.12.2012 r. odesz?a od nas kole?anka Jagoda Chojnacka wieloletni dzia?acz, Cz?onek Zarz?du WOZKosz.

Msza ?a?obna odb?dzie sie w dniu 10.12.2012 r. o godzinie 12,00 w ko?ciele drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Zarz?d WOZKosz WM

22/11/2012
UKS Huragan Wo?omin organizator Turnieju Dziewcz?t "Miko?ajki z koszykówk?" organizowanego w dniach 7 - 9 grudnia 2012 r. przedstawia uczestniczacym zespo?om terminarz zawodów.
21/11/2012
W dniach 16 - 18 listopada br. odby? si? XII Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ?yrardów Dziewcz?t i Ch?opców, rocznik 1997.
11/11/2012
MKK SOKO?ÓW S.A. Soko?ów Podlaski i OSiR w Soko?owie Podlaskim zapraszaj? na na IX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t "SOKÓ? 2013", który odb?dzie si? w dniach 4 - 6 stycznia 2013 r.
11/11/2012
Wyniki Turnieju z okazji Dnia Niepodleg?o?ci, który odby? si? w dniach 9 - 11 listopada br. Zwyci?zc? turnieju zosta?a dru?yna MKS Piotrówka Radom, kolejne miejsca zaj??a MKS Polonia Warszawa i MKS Pruszków.
30/10/2012

Kolegium S?dziów WOZKosz W.M. zaprasza do udzia?u w kursie s?dziowskim. Zg?oszenie nale?y wys?a? drog? mail-ow? na adres: kursnasedziego@gmail.com
Przewidywany termin rozpocz?cia kursu: druga po?owa listopada 2012 roku.

29/10/2012
UKS Jar zaprasza w dniach 14 - 17 marca 2013 roku na XVII ELBASKET Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t i Ch?opców, rocznik 2001.
12/10/2012
UKS Huragan Wo?omin zaprasza na XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewczat dla roczników 1999 i m?odsze w dniach 7 - 9 grudnia br.
06/10/2012
Warszawska koszykówka ponios?a kolejn? bolesn? strat?. W dniu 3 pa?dziernika br. odszed? z naszego grona Leszek Kami?ski zawodnik AZS AWF i LEGII Warszawa, wielokrotny reprezentant Polski.
Uroczysto?ci ?a?obne rozpoczn? si? Msz? ?wiet? w ?rod? 10.10.br o godzinie 14,00 w ko?ciele drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Cze?? Jego Pami?ci.
02/10/2012

MUKS P?ock oraz Zespó? Szkó? Nr 2 w P?ocku zapraszaj? w dniach 23 - 25 listopada br. na XII Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej Koszykówki Dziewcz?t o Puchar Prezydenta Miasta P?ocka.

28/09/2012
W listopadzie 2012 roku planowane jest rozpocz?cie trzeciej edycji Akademii Trenerów Polskiego Zwi?zku Koszykówki i Wy?szej Szko?y Kadr Mened?erskich w Koninie. Edycja b?dzie prowadzona niezale?nie do drugiej sesji.
27/09/2012

UKS SP 27 Katowice zaprasza M?odzików rocznik 1999 i m?odszych na II Mi?dzynarodowy Turniej Barbórkowy, który odb?dzie si? w dniach 30.XI-2.XII 2012 r. w Katowicach.

27/09/2012

W turnieju uczestniczy?o 130 zawodników z 10 o?rodków koszykarskich z trzech województw: warmi?sko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Rozegrano 20 spotka? w systemie ?ka?dy z ka?dym" na dwóch obiektach sportowych I Liceum Ogólnokszta?c?cego i Gimnazjum Nr 1 w M?awie. Nagrody, puchary, medale i statuetki ufundowa?: Burmistrza Miasta M?awa, Dyrektor MOSiR M?awa, Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, Urszula i Miros?aw Ko?lakiewicz, Prezes KS ZAWKRZE M?awa.

23/09/2012
Zespó? Szkó? nr 11 w Koszaliniw i MKKS "?AK" zapraszaj? w dniach 9 - 11 pa?dziernika na VIII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewczat i Ch?opców urodzonych w 2000 roku i m?odszych.
23/09/2012
UKS Jagiellonka Warszawa zaprasza do udzia?u w VI Turnieju Koszykówki M?odziezowej w dniach 05 - 07 pa?dziernika br. w kategoriach: Kadetki i Kadeci rocznika 1997/1998,  M?odzik M?odszy rocznik 2000/2001.
23/09/2012

W zako?czonym turnieju Mazovia Cup najlepszy okaza? si? zespó? Znicz Basket Pruszków. Kolejne miejsca zaj??y dry?yny PWiK Piaseczno i SKK Siedlce.

22/09/2012

Wyniki z pierwszych dwóch dni turnieju Mazovia Cup:

21.09.2012 r.
SKK Siedlce - Legia Warszawa 73:67 - statystyki
PWiK Piaseczno - Znicz Basket Pruszków 85:76 - statystyki

22.09.2012 r.
Znicz Basket Pruszków - Legia Warszawa 93:60 - statystyki
PWiK Piaseczno - SKK Siedlce 88:97 - statystyki

22/09/2012

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, Klub Sportowy Piaseczno, GOSiR Piaseczno, MUKS Piaseczno oraz PWiK Piaseczno serdecznie zapraszaj? na TURNIEJ KOSZYKÓWKI M??CZYZN MAZOVIA CUP 2012, który odb?dzie si? w dniach 21-23 wrze?nia 2012 roku.
Relacja live

21/09/2012

WOZKosz WM z g??bokim smutkie zawiadamia, ?e w dniu 19 wrzesnia br. zmar?a nasza kole?anka Janina Ch?odzi?ska-Urbaniak wieloletnia zawodniczka koszykarskich  klubów warszawskich  AZS AWF, KKS Polonia oraz Znicza Pruszków. Wielokrotna reprezentantka Polski.  Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 27 wrzesnia br. o godz. 14,15 (czwartek) msz? ?wi?t? w ko?ciele ?w. Jozafata przy ul. Pow?zkowskiej 90 po czym nast?pi wyprowadzenie na cmentarz komunalny (dawny wojskowy).
Zarz?d WOZKosz WM

 

20/09/2012
Konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów odb?dzie si? w dniu 30 wrze?nia w godzinach 12:00 - 16:00 w ?omiankach w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno -Sportowym, ul. Staszica 2.
17/09/2012

WOZKosz WM informuje, ?e 54 Turniej Koszykówki M??czyzn MAZOVIA CUP 2012 odb?dzie sie w dn. 21 - 32.wrzesnia 2012 r. w Piasecznie.
Zobacz wi?cej.

 

17/09/2012

W dn. 14 - 16.09. br odby? sie VII Memoria? Kadetów im. Wac?awa Dziugie?a. Zwyci??y? zespó? MKS Polonia I W-wa przed MKS Ochota W-wa.
Zobacz wyniki koncowe turnieju.

 

17/09/2012

W dniach 14 - 16.09. br. w Wo?ominie odby?y si? Otwarte Mistrzostwa Warszawy Kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina.
Trumf odniós? zespó? UKS Trójka OSiR ?yrardów, który pokona? w finale UKS Gimbasket 15 Bia?tstok.
Zobacz wszystkie wyniki.

 

10/09/2012

Stowarzyszenie ?KS Basket Women zaprasza do udzia?u w II Ogólnopolskim Turnieju Kadetek "B?d? Mistrzem 2012"

Zobacz zaproszenie

10/09/2012

UKS "B??kitny Delfin" zaprasza na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek w dniach 5 - 7 pa?dziernika br.

Zobacz zaproszenie.

09/09/2012

Po trzydniowych zmaganiach zako?czy? si? XIV Memoria? R. i Z. Olesiewiczow zwyci?stwem zespo?ów juniorek Szko?y Sportowej z Wilna i juniorów TKM W?oc?awek.
Zobacz wszystkie wyniki fina?ów.

 

08/09/2012

W dniu dzisiejszym zako?czy?y si? mecze w grupach. Zobacz zestawienie par fina?owych:
godz.   9,00 juniorki o III m. SMS PZKosz ?omianki : MUKS Pozna?
godz. 11,00 juniorzy o III Stenhus Basketball Colege (Dania) : Szk. Sportowa z Wilna
godz. 13,00 juniorki  o I m. UKS Huragan Wo?omin  : Szk. Sportowa z Wilna (Litwa)
godz. 15,00 juniorzy o I m. MKS Polonia : TKM W?oc?awek

godz. 10,00 juniorki o VII m. OSiR ?yrardów : MUKS Unia Basket Ostro??ka
godz. 12,00 juniorki o V m. BMK Junior UKF NItra  : UKS Gimbasket 15 Bia?ystok

godz. 10,00 juniorzy o VII m. MKS Ochota  : MKS Pruszków
godz. 12,00 juniorzy o V m. UKS Komorów : AZS PW Skierniewice

Mecze o I i III miejsca odbywaj? si? w halu przy ul. Staffa 3/5

Mecze juniorek o miejsca V i VII odbywaja sie w hali przy ul. Przybyszewskiego 45

Mecze juniorów o miejsca V i VII odbywaj? si? w hali przy ul. Gwia?dzistej 35

Organizatorzy serdecznie zapraszaja na mecze fina?owe.

Zobacz wyniki meczy w grupach.

 

08/09/2012

Wdniach 28 - 30 wrze?nia 2012 w Zespole Szkó? Publicznych Nr 3 w ?yrardowie przy ul. Kacperskiej 6b, odb?dzie si? konsultacja szkoleniowa Kadry Mazowsza Dziewcz?t rocznika `98.

07/09/2012

W dniu dzisiejszym odby?y si? w grupach pierwsze mecz Memoria?u.
Zobacz wyniki.

 

06/09/2012

MKS Polonia Warszawa kontynuuj?c tradycj? si?gaj?c? ju? ponad 100-lat og?asza nabory do sekcji koszykówki. Wszystkich ch?opców ch?tnych rozwijania pasji zwi?zanej z najpi?kniejsz? dyscyplin? sportow? jak? jest koszykówka zapraszamy na treningi.

02/09/2012

W dniach 7 - 9 wrze?nia odb?dzie si? XIV Memoria? R. i Z. Olesiewiczów - otwarte Mistrzostwa Warszawy Juniorek i Juniorów.
W za??czeniu terminarze.

 

31/08/2012
Terminarz VIII Memoria?u im. Wac?awa Dziugie?a, który odb?dzie si? w dniach 14 - 16 wrze?nia.
22/08/2012

Wydzia? Gier i Dyscypliny WOZKosz WM informuje ,?e tradycyjne przedsezonowe spotkanie trenerów odb?dzie si?: rozgrywki m?skie - 04.09 /wtorek / godz.15.00 - 17.00,rozgrywki ?e?skie - 05.09 / ?roda / godz. 15,00 - 17,00 na obiektach MKS Polonia Warszawa ul.Konwiktorska w pawilonie.

08/07/2012
Mimo braku mo?liwo?ci treningowych oraz finansowania przygotowa? do fina?ów OOM przez Warszawsko-Mazowieck? Federacj? Sportu, reprezentacja Mazowsza ch?opców wywalczy?a br?zowe medale a dziewcz?ta zaj??y 5 miejsce w zako?czonych dzi? fina?ach Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w koszykówce.
08/07/2012
Dobra wiadomo?? dla wielbicieli koszykówki - ju? 18 lipca o godzinie 19.30 odb?dzie si? otwarty trening reprezentacji Polski w pi?k? koszykow? m??czyzn z udzia?em Marcina Gortata. Reprezentacja przez tydzie? b?dzie trenowa? w hali widowiskowo sportowej Arena Legionowo .
19/06/2012

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje, ?e w dniach 7-8 lipca 2012 organizuje Eliminacje do MP w koszykówce ulicznej 3x3. Zg?oszenie /za??cznik/ nale?y przes?a? do 05.07 godz.14.00 na adres zdzislawjarosz@o2.pl

19/06/2012

Reprezentacje Anglii, Czech, Szwecji i Polski do lat 16 zagraj? o zwyci?stwo w I Mi?dzynarodowym M?odzie?owym Memoriale Ma?gorzaty Dydek, który odb?dzie si? w dniach 22 - 24 czerwca w Wo?ominie. Wszystkie mecze odbywa? si? b?d? hali wo?omi?skiego O?rodka Sportu i Rekreacji "Huragan", w której swoje pierwsze koszykarskie kroki stawia?a nasza wybitna reprezentantka Ma?gorzata Dydek.

19/06/2012
Burmistrz Miasta M?awy oraz Klub Sportowy ZAWKRZE M?awa zapraszaj? na Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Ch?opców ZAWKRZE CUP, który odb?dzie si? w dniach 22-23 wrze?nia 2012r.

 

19/06/2012

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje, ?e w dniach 14-16 wrze?nia 2012 organizuje tradycyjne coroczne turnieje : X Turniej Kadetek i VIII Turniej Kadetów im.Wac?awa Dziugie?a.

Zg?oszenia zespo?ów nale?y przesy?a? do dnia 13 lipca 2012 pod adres e-mail :
Turniej kadetek - ryszard.zahn@wp.pl
Turniej kadetów - zdzislawjarosz@o2.pl

11/06/2012
MON-POL P?ock zaprasza na I Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Dziewcz?t. Turniej odb?dzie si? w dniach 05-07.10.2012 r. w dwóch kategoriach wiekowych (1999/2000 oraz 2001/2002). Wi?cej informacji w za??czniku.
10/06/2012
Zarz?d Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawiadamia, ?e tradycyjne Zako?czenie Sezonu odb?dzie si? w dniu 14 czerwca /czwartek/ o godz. 15.00 w Hali Sportowej UKS Gim 92 Ursynów Warszawa ul.Koncertowa 4.
08/06/2012
MON-POL P?ock organizuje dwudniowy camp koszykarski. Zaj?cia, które maj? na celu wy?oni? zawodniczki mog?ce zasili? sk?ad dru?yny walcz?cej o awans do I ligi kobiet poprowadzi Ireneusz Jasi?ski oraz Micha? Mrówczy?ski - trenerzy zespo?u.
08/06/2012
W dniach 24 - 30 maja br ekipa Pivot'a , czyli 18 zawodników z rocznika 2000, trener, kierownik techniczny, piel?gniarka oraz kierowca reprezentowa?a Piastów oraz Polsk? w XXXIV. Europejskim Turnieju Minikoszykówki pod egid? FIBA w Brukseli a tak?e z?o?y?a wizyt? w Parlamencie Europejskim zorganizowan? przez biuro europos?a Wojciecha Olejniczaka.
03/06/2012

Kolejny medal dla dru?yny mazowieckiej na Mistrzostwach Polski. Tym razem srebro wywalczy? zespó? OSiR-Trójka ?yrardów w kategorii m?odziczek (U-14).

Serdecznie gratulujemy.

Wi?cej szczegó?ów na stronie www.pzkosz.pl

28/05/2012

Pierwsze medale w tegorocznych m?odzie?owych mistrzostwach Polski zdobyli kadeci UKS Gim 92 Ursynów i kadetki UKS TRÓJKA OSiR ?yrardów - srebrne oraz kadetki UKS HURAGAN Wo?omin - br?zowe.

Serdecznie gratulujemy mazowieckim medalistom.

Szczegó?y na stronie  www.pzkosz.pl

 

23/05/2012

Po trzy mazowieckie zespo?y kadetek (UKS Huragan Wo?omin, UKS Trójka OSiR ?yrardów i MUKS UNIA Basket Ostro?eka) oraz kadetów (Gim 92 Ursynów, MKS Polonia Warszawa i MKS Grójec) graj? z powodzeniem w wyczerpuj?cych, dziewi?ciodniowych Fina?ach Mistrzostw Polski. Zapraszamy do ?ledzenia ?na ?ywo" meczów naszych dru?yn.

22/05/2012
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Koszykówce - XIV Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów dla juniorek i juniorów rocznika 1995 - 96 odb?dzie si? w dniach 7 - 9 wrze?nia br. Zg?oszenia zespo?ów do 20 czerwca do WOZKosz WM
17/05/2012

Kolejny ju? III Baltic Cup Gda?sk 2012 odb?dzie si? w dniach 19-20 maja 2012r przy Ergo Arenie w Gda?sku.Mecze rozgrywane b?d? w dziewi?ciu kategoriach wiekowych w tym turniej wprowadzanej w Polsce odmiany koszykówki Piterbasket w którym udzia? we?mie 5 zespo?ów koszykarzy na wózkach z Warszawy, Konstancina i Olsztyna.

24/04/2012
Gimnazjum Sportowe nr 17 (Warszawa-)chota) og?asza nabór do I klasy gimnazjum o profilu koszykówka ch?opców.
23/04/2012

Wyj?tkowe wydarzenie, do Polski przybywa legendarny trener Ganon Baker, jeden z najlepszych trenerów na ?wiecie od rozwoju indywidualnych umiej?tno?ci koszykarskich. Ganon Baker poprowadzi camp w CRiS ?OAZA" pod Poznaniem dla ch?opców i dziewcz?t z roczników 1996, 1997 oraz 1998, trenuj?cych w klubach sportowych. Trener Baker wspó?pracuje z wieloma gwiazdami ligi NBA takimi jak: Kobe Bryant, LeBron James, Derrick Rose, Kevin Durant i wielu innych.

23/04/2012

Zapraszam serdecznie do wzi?cia udzia?u w V Mi?dzynarodowej Konferencji Szkoleniowej ?Basket 2012? oraz odwiedzenia urokliwego Podlasia. Tutaj jak w tyglu mieszaj? si? historia i obyczaje wielu narodów i kultur. Czekaj? na Pa?stwa niepowtarzalne skarby przyrody, parki narodowe unikatowe w skali Europy, serdeczna staropolska go?cinno?? oraz przyja?ni i otwarci ludzie.

Przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego
Jacek Zaniewski

23/04/2012
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Klub Sportowy AZS AWFKatowice oraz Polski Zwi?zek Koszykówki zapraszaj? na konferencj? szkoleniow? dlatrenerów i instruktorów koszykówki. Udzia? w konferencji uprawnia do uzyskania licencjiPZKosz na sezon 2012/13
23/04/2012

Stowarzyszenie ?KS Basket Women ?ód? zaprasza w dniach  18 - 20 maja br. na turniej kadetek (rocznik 1997 i 1998)

17/04/2012

W zwi?zku z prowadzonymi naborami do sekcji koszykówki ch?opców z rocznika 1996 do 1 klasy liceum MKS Polonia Warszawa prowadzi? b?dzie treningi selekcyjne.

17/04/2012
Wyniki VIII Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki Dziewcz?t, który odby? si? w dniach 13 - 15 kwietnia br. w Piasecznie. W turnieju zwyci??y?a dru?yna La Basket Warszawa, która w meczu fina?owym pokona?a MKK OSiR Soko?ów Podlaski.
16/04/2012
WOZKosz WM powo?a? zawodniczki na pó?fina?y OOM 2012, które odb?d? si? w dniach 20-22 kwietnia br. w Olsztynie
13/04/2012
Terminarz Pucharu WOZKosz. Pierwsze mecze odb?d? si? 20 kwietnia br., a turniej fina?owy zostanie rozegrany dnia 28 kwientnia w Grójcu.
02/04/2012
W dniach 30 marca - 1 kwietnia odby? si? XX Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców pod Honorowym Patronatem Pana Piotra Guzia?a Burmistrza Dzielnicy Ursynów Miasta Sto?ecznego Warszawy. W turnieju zwyci??y?a dru?yna UKS Wojan Paw?owice.
28/03/2012
Athletes In Action oraz Departament Sportowy Uniwersytetu Tennessee zapraszaj? do udzia?u w pierwszej edycji programu trenerskiego Coach - Mentor - Lider.
16/03/2012
W dniach 4-07.04.2012 w ?yrardowie (kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA, przy ul. Stefana Jod?owskiego 25/27) odb?dzie si? konsultacja startowa Reprezentacji Polski Kadetek U16, która stanowi kolejny etap przygotowa? naszego zespo?u do startu w Fina?ach Mistrzostw Europy Dywizji B (Tallin, Estonia, 12 - 22.07.2012).
16/03/2012
Terminarz XX Wielkanocnego Turnieju Minikoszyków Ch?opców, który odb?dzie si? w dniach 30 marca - 1 kwietnia w Gimnazjum Nr 92 (Warszawa Ursynów).
07/03/2012
Od 4 do 19 lutego przebywali?my (Marek Ruci?ski, Jaros?aw Zimek i Wojciech Dubniewski) w USA na sta?u trenerskim w Oakland University u trenera Grega Kampe prowadz?cego dru?yn? m?sk? GOLDEN GRIZZLIES. Coach Kampe prowadzi dru?yn? 28 sezon odnosz?c wiele sukcesów.
05/03/2012
Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zaprasza na tradycyjne spotkanie wielkanocne ?rodowiska koszykarskiego w dniu 31 marca (sobota) o godz. 12,00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.
04/03/2012
W zwi?zku z og?oszon? ?a?ob? narodow? przez Prezydenta RP w dniach 5 i 6 marca, wszystkie mecze w tych dniach zostaj? odwo?ane.
22/02/2012
Polski Zwi?zek Koszykówki udost?pnia nowy projekt na stronie internetowej. Od teraz ka?dy zawodnik oraz klub mo?e za po?rednictwem pzkosz.pl sprawdzi? numer licencji sta?ej zawodników, bez potrzeby kontaktu zbiurem PZKosz.

 

21/02/2012
MKS Polonia Warszawa og?asza nabór ch?opców rocznika 1996 do I klasy liceum o profilu - koszykówka w Zespo?u Szkó? Sportowych nr 72
19/02/2012
Zdobywca Super Pucharu Polski Polpharma Starogard Gda?ski lepsza od Znicza Basket Pruszków w charytatywnym meczu pod has?em Wszyscy Gramy dla Patryka! Podopieczni Wojciecha Kami?skiego wygrali 89:66.Wszystkie pieni?dze zebrane podczas tego spotkania przeznaczone b?d? na rzecz leczenia chorego Patryka.
14/02/2012
MKS Piotrówka zaprasza w dniach 27 - 29 kwietnia br. ch?opców urodzonych w 1999r. i m?odszych na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców
13/02/2012
Polpharma Starogard Gda?ski i Znicz Basket Pruszków zapraszaj? 18 lutego o godz. 17.00 (Hala Znicz, Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4) na mecz charytatywny. Ca?kowity dochód z meczu zostanie przekazany na pomoc w leczeniu Patryka Koz?owskiego.
13/02/2012
MMKS Pirniki Toru? zapraszaj? w dniach  24 - 26 lutego na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opcówz rocznika '98 i ?99 o PUCHAR - ?KRYSZTA?" PREZESA KRAJOWEJ SPÓ?KI CUKROWEJ
13/02/2012
Proponujemy Pa?stwu realizacj? obozów sportowych na terenie m. Zambrów woj. Podlaskie. W zakresie dyscyplin: Koszykówka, Pi?ka R?czna, Siatkówka, LA, P?ywanie.Tereny ekologicznie czyste. Zupe?ny brak przemys?u. Miejsce rozgrywania Fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w koszykówce M ?Podlaskie 2011".
08/02/2012
WOZKosz WM zaprasza w dniach 30 marca - 1 kwietnia na XX Wielkanocny Turniej Koszykówki Ch?opców i Dziewcz?t rocznik 2001 i m?odsi.
07/02/2012
WGiD WOZKosz WM informuje ,?e do 18 lutego przyjmuje zg?oszenia zespo?ów do rozgrywek Pierwszego Kroku Dziewcz?t i Ch?opców ur.2001 r i m?odsi. Zg?oszenie / za??czik / nale?y przes?a? poczt? elektroniczn? na adres zdzislawjarosz@o2.pl z podaniem adresu sali na ,której rozgrywane b?d? mecze, dni oraz godz. rozpocz?cia spotka?
06/02/2012
Z wielkim smutkiem ?egnamy prof.dr hab. TADEUSZA ULATOWSKIEGO by?ego zawodnika AZS AWF, trenera CWKS LEGIA Warszawa, dzia?acza PKOL, Rektora AWF Warszawa cz?onka honorowego WOZKosz WM. Pogrzeb odb?dzie si? w poniedzia?ek 6 lutego 2012r. o godz. 13,15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym "Pow?zki" Zarz?d WOZKosz WM
05/02/2012
Komisja Medyczna PZKosz Serdecznie zaprasza na II Konferencj? Medyczn? nt. "MedycynaOrtomolekularna w sporcie i aktywno?ci fizcznej" 13 lutego 2012 wWarszawie w Centrum Olimpijskim.
27/01/2012
Zak?ad Gier Sportowych oraz Studia Podyplomowe Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pi?sudskiego w Warszawie serdecznie zapraszaj? na kurs instruktora sportu (a nie instruktora rekreacji ruchowej) z KOSZYKÓWKI (zgoda Ministerstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie kursu DRP-450/29449/6/2011/Mas z dnia 07.10.2011 link - strona 10). Szczegó?owe informacje pod numerem telefonu: (22) 834-56-16 oraz na stronie internetowej link
27/01/2012
Zarz?d WOZKoszWM zawiadamia ?e uwzgl?dniaj?c sytuacj? finansow? klubów postanowi? przed?u?y? do dnia 15 czerwca 2012 roku wp?at? nale?no?ci za licencje okresowe zawodników i zawodniczek w sezonie 2011/2012.
11/01/2012
WOZKosz WM powo?uje na zgrupowanie w dniach 15-21.01.2012r kadr? mazowsza ch?opców urodzonych w 1997 roku.
02/01/2012
UKS Bryza Kolbudy zaprasza na turniej koszykówki o Puchar wójta gminy Kolbudy, który odb?dzie si? w dniach 09-12.01.2012 w Kolbudach
02/01/2012
Mi?dzyszkolny Klub Sportowy w Grójcu serdecznie zaprasza w dniach 27 - 29 stycznia na:Turniej Koszykówki Ch?opców Kadet 96
18/12/2011
W zako?czonym XIX Turnieju ?wi?tecznym Minikoszykówki Ch?opców o Puchar Prezydenta Pruszkowa zwyci??y?a dru?yna UKS Pivot Piastów, która w meczu fina?owym pokona?a zespó? UKS Jagiellonka Warszawa.
16/12/2011

WALNE ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW WARSZAWSKIEGO OKREGOWEGO ZWIAZKU KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO odb?dzie sie w dniu 20 grudnia 2011r. (wtorek) o godz. 16,00 (I termin) lub o godz. 16,15 (II termin) w sali "C" TORWARU Warszawa, ul. ?azienkowska 6a.

Prezes
Warszawskiego Okr?gowego
Zwiazku Koszykówki WM

mgr in?. Micha? Lesi?ski

 

12/12/2011
W imieniu Prezydenta Miasta Gniezna - pierwszej stolicy Polski oraz Towarzystwa Sportowego "Basket" Gniezno uprzejmie zapraszam w dniach 6 - 8 lipca 2012 roku do udzia?u w X Mi?dzynarodowym Turnieju Koszykówki Gniezno 2012 (10th International Basketball Tournament Gniezno 2012).
12/12/2011
WOZKosz WM zaprasza w dniach 16 - 18 grudnia na XIX Turniej Minikoszykówki Ch?opców o Puchar Prezydenta Pruszkowa.
05/12/2011
Mazowsze po raz kolejny najlepsze w klasyfikacji wspó?zawodnictwa sportowego w koszykówce w 2011 roku prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
05/12/2011
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki zaprasza w dniach 13 - 15 stycznia 2012 r. na turniej kadetów "Wis?a Cup II".
05/12/2011
Zakonczy? si? turniej koszykówki dziewcz?t "Miko?ajki z Koszykówk?" organizowany w dniach 2 - 4 grudnia br. przez UKS Huragan Wo?omin.
04/12/2011
Polskie Towarzystwo Koszykówki i Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na spotkanie wigilijne, które tradycyjnie odb?dzie sie w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w dniu 18 grudnia br. o godzinie 12,00
22/11/2011
WOZKosz WM powo?w? kadr? województwa mazowieckiego rocznika 1997 na konsultacj? startow? w Wo?ominie podczas X Turnieju Koszykówki Dziewczat w dniach 2 - 4 grudnia 2011r.
Zobacz terminarz.
21/11/2011
MKS Start Lublin oraz Urz?d Miasta Lublin zaprasza w dniach 9 - 12 grudnia na Miko?ajkowy Turniej Lublin 2011.
19/11/2011
WOZKosz WM zaprasza na XIX Swi?teczny Turniej Minikoszykówki Ch?opców w dniach 16 - 18 grudnia br. rocznika 2000 i m?odsi.
16/11/2011
Powo?ania do GOSSM PZKosz Warszawa Dziewcz?t na Turniej M?odziczek "Miko?ajki z Koszykówk?" w Wo?ominie w dniach 2-4. 12. 2011.
13/11/2011

Wyniki z turnieju z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci, w którym w finale MKS Polonia Warszawa pokona?a MKS Pruszków.

13/11/2011

Z ogromnym ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 8 listopada 2011r. zmar? nagle w wieku 55 lat Jerzy Leszczy?ski - "Junior".  Zawodnik, absolwent AWF Warszawa, trener koszykówki I klasy.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? sie w ?rod? 16 listopada o godz. 12,30 na Cmentarzu Bródnowskim w ko?ciele murowanym p.w. ?w. Wincentego a Paolo.


13/11/2011
Wyniki Turnieju Kadr Wojewódzkich z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci w dniach 10-13.11.2011r. w Wo?ominie.
08/11/2011
UKS Huragan Wo?omin zaprasza w dniach 2 - 4.12. br. na X Turniej Koszykówki Dziewcz?t roczników 1997/98
05/11/2011
Stowarzyszenie ?KS Basket Women ?ód? zaprasza dziewczynki z roczników U-12, U-14, U-16 w dniach 2 - 4 grudnia br. na Turniej Miko?ajkowy.
04/11/2011
MKS Ochota i GOSSM Warszawa zapraszaj? na turniej EYBL w dniach 11 - 13 listopada na obiektach MOS nr 7 przy ul. Geodetów 1.
26/10/2011
UKS Huragan Wo?omin w dniach 10 - 13.10.2011r. organizuje turniej dla kadr wojewódzkich dziweczat roczników 1997 i 1998 w O?rodku Sportu i Rekreacji przy ul. Korsaka 4
26/10/2011
Wydzia? Sportowy Polskiego Zwi?zku Koszykówki nied?ugo przedstawi list? trenerów zakwalifikowanych na sta?e w SMS PZKosz ?omianki i SMS PZKosz W?adys?awowo. Ci z Pa?stwa, którzy si? nie zakwalifikowali lub nie wys?ali formularzy zg?oszeniowych w wyznaczonym terminie, mog? obserwowa? treningi, tylko bez mo?liwo?ci zakwaterowania i wy?ywienia.
24/10/2011
Zapraszam na XVI Elbasket - Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t i Ch?opców urodzonych w 2000 roku. Impreza odb?dzie si? w terminie 22 - 25.03.2012r. w Zespole Szkó? nr 1 w Elbl?gu przy ul. Korczaka 34.
18/10/2011
WOZKosz WM powo?uje na konsultacj? szkoleniowa kadry województwa mazowieckiego ch?opców rocznika 1997, która odb?dzie sie w dn. 31.10.2011r. na hali MOS Ochota.
16/10/2011

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Koszykówki wybra?o nowe w?adze.

Zarz?d PTK ukonstytuowa? sie w sk?adzie:

Prezes - Urbaniak Wojciech,
V-ce Prezes - Pawlak Agnieszka,
Sekretarz - Strejmer Ewa,
Skarbnik - Kocerka Hanna,
Cz?onkowie - Dulnik Katarzyna, Lis Krystyna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy - ?ukasiewicz Jerzy
Sekretarz - Mateja Krzysztof
Cz?onek - Przywarski Bohdan

?yczymy powodzenia w dzia?aniu.
WOZKosz WM

05/10/2011
W dniach 14-16 pa?dziernika br. w Wo?ominie odb?d? sie konsultacje szkoleniowe dla roczników 1996 oraz 1997/98.
05/10/2011
Zarz?d WOZKoszWM przypomina ?e zgodnie z Regulaminem Rozgrywek oraz wcze?niejszymi komunikatami warunkiem udzia?u dru?yn w rozgrywkach sezonu 2011/12 jest uregulowanie zaleg?o?ci za sezon 2010.2011 oraz wp?ata wpisowego na sezon bie??cy.
03/10/2011

?ódzki fina? by? zwie?czeniem ogólnopolskich elimacji, które odbywa?y si? w w pi?ciu polskich miastach: Lublinie, Warszawie, Trójmie?cie, Poznaniu i ?ódzi. Do ogólnopolskiego fina?u rozgrywanego pod nazw? Siemens AGD 3x3 awansowa?o 16 najlepszych dru?yn z ca?ego kraju. Owa impreza odby?a si? 2. pa?dziernika na specjalnych boiskach na terenie przepi?knego centrum handlowego Manufaktura w ?odzi.

29/09/2011
Wyniki z turnieju Zawkrze Cup 2011, który odby? si? w dniach 24 - 25 wrze?nia br. w M?awie.
29/09/2011
17. wrze?nia na boiskach przy Agrykoli odby?y si? Mistrzostwa Warszawy w Koszykówce Ulicznej 3x3. Po niezwykle emocjonuj?cym finale tytu? zdoby?a dru?yna Polibuda 2013.

 

26/09/2011
W dniach 23 - 25 wrze?nia odby? si? IX Turnieju Kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omin, w którym w finale zespó? UKS Huragan Wo?omin pokona? OSiR Trójk? ?yrardów.
26/09/2011
W rozegranym w dniach 23 - 25 wrze?nia turnieju im. Marka Sobczy?skiego zwyci??y?a dru?yna MKS Polonia Warszawa.
26/09/2011
W turnieju Mazovia Cup 2011 odbywaj?cego si? w dniach 23 - 25 wrze?nia zwyci?stwo odnios?a dru?yna Siarka-Jezioro Tarnobrzeg.
24/09/2011
Zapraszamy na relacj? LIVE meczy turnieju Mazovia Cup.
22/09/2011

Organizatorzy VIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Koszykówki ?PIVOT CUP 2011" maj? przyjemno?? zaprosi? do wzi?cia udzia?u w naszej imprezie. Festiwal odb?dzie si? w dniach 12-16.10.2010 na terenie Piastowa.
Przewidujemy udzia? 32 zespo?ów z kraju i zagranicy w 2 kategoriach:
- dziewcz?ta urodzone 2000/2001 i m?odsze
- ch?opcy urodzeni 2000/2001 i m?odsi.

21/09/2011
Wydzia? Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów zaprasza w dniu 24.09.2011 r. (sobota) w godzinach 9,00 - 17,00 na Mokotowski Turniej Koszykówki Ulicznej - Trio Basket
20/09/2011
Konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów odb?dzie si? w dniu 24 wrze?nia w godzinach 12,00 - 15,00 w Legionowie
16/09/2011

W dniach 23 - 25 wrze?nia na hali widowiskowo-sportowej "Arena Legionowo" odb?dzie si? 53 Turniej Koszykówki M??czyzn "Mazovia Cup 2011" / jeden mecz w ?omiankach/ oraz VII Turniej m?odzików im. Marka Sobczy?skiego, na które to imprezy organizatorzy serdecznie zapraszja kibiców koszykówki.
Zobacz terminarze.

 

14/09/2011
Wozkosz WM i UKS Huragan Wo?omin przedstawiaja terminarz turnieju kadetek w dn. 23 - 25 .09.2011r.
12/09/2011
Dolno?l?ski Zwi?zek Koszykówki we Wroc?awiu serdecznie zaprasza dru?yny klubowe (rocznik 1996) lub reprezentacje wojewódzkie (rocznik 1997), do wzi?cia udzia?u w VI TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW (U-16M) UPAMI?TNIAJ?CYM PONTYFIKAT PAPIE?A JANA PAW?A II Wroc?aw w dniach 14 - 16.10.2011r. z udzia?em Reprezentacji Województwa Dolno?l?skiego.
12/09/2011
W dniach 2 - 4 wrze?nia odby? si? turniej Ursynów Cup 2011. Zapraszamy do zapoznania si? z wynikami.
11/09/2011
XIII Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów zako?czony.
W niedziel? 11.09.11 zosta?y rozegrane mecze fina?owe. W?ród juniorek po ostrej  walce zwyci??y? SMS PZKosz ?omianki przed UKS Huragan Wo?omin. W?ród juniorów równie? walka trwa?a do ostatniego gwizdka. Lepsi okazali si? zawodnicy Rosy-Sport Radom od zawodników MKS Polonia Warszawa.
Zobacz pozosta?e wyniki.
10/09/2011
W pi?tek i sobot? na czterech halach odby?y si? mecze eliminacyjne Memoria?u. Zostali wy?onieni finali?ci. Mecze fina?owe odb?d? sie w niedziel? na hali gier warszawskiej AWF ul. Marymoncka 34.
godz. 9,00 mecz o III m. juniorek     Szko?a Sportowa z Wilna : Malbas Malme
godz. 11,00 mecz o III m. juniorów  Szko?a Sportowa z Wilna : Malbas Malme
godz. 13,00 mecz o I m. juniorek     SMS PZKosz ?omianki    : UKS Huragan Wo?omin
godz. 15,00 mecz o I m. juniorów    MKS Polonia Warszawa : Rosa-Sport Radom
po którym nast?pi uroczyste zako?czenie turnieju, wr?czenie pucharów i drobnych upominków dla najlepszych. Serdecznie zapraszamy
08/09/2011
Uczniowski Klub Sportowy " TRÓJKA" ?yrardów przedstawia mo?liwo?ci udzia?u w turniejach organizowanych przez ich klub.
06/09/2011
WOZKoszWM zaprasza do udzia?u w Mistrzostwach Warszawy - eliminacjach do I Mistrzostw Polski w Koszykówce Ulicznej 3 x 3.
30/08/2011
Coroczny organizowany przez WOZKosz WM Memoria? R. i Z. Olesiewiczów odb?dzie sie w dn. 9 - 11 wrze?nia br.
28/08/2011
WOZKosz WM zaprasza na VII Memoria? im. Wac?awa Dziugie?a w dniach 16 - 18 wrze?nia ch?opcy U-16. Wac?aw Dziugie? to dzia?acz spo?eczny wspieraj?cy swoj? prac? i du?ym autorytetem sport szkolny na terenie Pruszkowa , wielki przyjaciel m?odzie?y i zagorza?y zwolennik wychowania poprzez sport ,a w szczególno?ci poprzez koszykówk?.
28/08/2011
UKS Gim 92 Ursynów zaprasza w dniach 2 - 4 wrze?nia na turniej koszykówki Ursynów Cup.
28/08/2011

WGiD WOZKosz WM informuje ,?e w dniach 6.09 i 7.09 odb?d? si? zebrania przedsezonowe :
- 06.09 wtorek godz.15.00 - 17.00 zespo?y m?skie
- 07.09 ?roda godz.15.00 - 17.00 zespo?y ?e?skie


18/08/2011

UKS "Gimbasket 15" OZKosz Bia?ystok i Urzad Miejski w Bia?ymstoku zaprasza na
I Memoria? H. Lenczewskiego w dn. 23-25.09.2011 ch?opców rocznika 1996 i m?odsi.

12/08/2011
UKS Jagiellonka Warszawa zaprasza w dniach 23- 25 wrze?nia 2011 r. na V edycj? turnieju Praga Cup 2011.
11/08/2011
Po rocznej przerwie WOZKosz WM wraca do prowadzenia rozgrywek MKLS?. Termin zg?aszania zespo?ów up?ywa 8 wrze?nia 2011r.
11/08/2011
WOZKosz WM powo?a? KWM na konsultacj? szkoleniow? w dn. 31.08 - 4.09.2011r. w ?ochowie.
31/07/2011
WOZKosz WM informuje, ?e Turniej Kadetek w Wo?ominie planowany na 16-18 wrzesnia zosta? przesuniety na 23-35 wrzesnia br.
29/07/2011
Klub Sportowy MKS ?NOVUM" i Zespó? Szkó? nr 21 w Bydgoszczy zapraszaj? na VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów M?odszych (rocznik 1997) O Puchar Prezydenta Bydgoszczy w dniach 30.09-02.10.2011

 

08/07/2011

UKS G-26 Astoria Bydgoszcz zaprasza w dniach 7 - 9 pa?dziernika br. na IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców - Bydgoszcz Cup 2011.

05/07/2011
Mon-Pol P?ock zaprasza w dniach 16 - 18 wrze?nia br. na II Ogólnopolski Turniej Dziewcz?t o Puchar Mon-Pol P?ock.
27/06/2011
KS Zawkrze M?awa zaprasza w dniach 24 - 25 wrze?nia br. na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców "Zawkrze Cup 2011"
22/06/2011

Jak co roku WOZKosz WM tradycyjnie we wrze?niu organizuje przedsezonowe turnieje dziewczat i ch?opców. W tym roku s? to:

Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów - juniorki i juniorzy w dniach 9 -11.09.11

Turniej kadetek w dn. 16 - 18.09.11 w Wo?ominie
WOZKosz WM zwróci? sie do rodziny niedawno zmar?ej Ma?gorzaty Dydek, która pierwsze kroki stawia?a na parkiecie w Wo?ominie  o mo?liwo?? nadania turniejowi Jej imienia.

Turniej kadetów im. W. Dziugie?a w dn. 16 - 18.09.11 w Pruszkowie i na MOS Ochota

22/06/2011
WOZKosz Wm i sklep sportowy KICKS w dniach 2-3 lipca na boiskach Agrykoli organizuj? podobnie jak w poprzednim roku Warsaw MadBall Classic.
16/06/2011
UKS Trójeczka Olszty zaprasza na Turniej im. A. Grzegorzewskiego ch?opców z rocznika 1998 i 1994 w dn. 23-25.09.2011.
13/06/2011
Srebrny medal zespo?u MKS Polonia Warszawa i 5 miejsce UKS Jagiellonki Warszawa w Mistrzostwach Polski M?odzików ko?cz?cych rozgrywki mistrzowskie PZKosz w sezonie 2010/2011.
09/06/2011
WOZKosz WM - R. Zahn - powo?a? na konsultacje zawodniczki kadry wojewódzkie juniorek i m?odziczek
07/06/2011
OKK SOKÓ? Ostrów Mazowiecka triumfatorem tegorocznej edycji Pucharu WOZKosz.
06/06/2011
W zako?czonych rozgrywkach Pierwszego Kroku Ch?opców, w turnieju fina?owym zwyci??y?a dru?yna UKS Pivot Piastów, pokonuj?c w finale zespó? UKS Jagiellonka Warszawa. Natomiast trzecie miejsce zaj??a dru?yna MKS Ochota Warszawa.
06/06/2011
W dniach 8 - 12 czerwca UKS Jagiellonka Warszawa oraz MKS Polonia Warszawa b?d? walczy? w Opalenicy o tytu? Mistrza Polski M?odzików. Zapraszamy na relacj? na ?ywo na stron? PZKosz.
06/06/2011
W zako?czonych Mistrzostwach Polski Kadetów w Krakowie, zespó? UKS Medagro Komorów zaj?? czwarte miejsce, przegrywaj?c w meczu o trzecie miejsce z MKK Pyra Pozna? 59:40. Ósme miejsce zaj?? drugi zespó? reprezentuj?cy Mazowsze, OSiR Trójka ?yrardów.
03/06/2011
Zako?czenie sezonu WOZKosz WM 2010/2011 odb?dzie si? w dniu 15 czerwca br. na hali klubu MKS Polonia Warszawa.
31/05/2011
W dniach 1 - 5 czerwca zespo?y OSiR Trójka ?yrardów oraz UKS Medagro Komorów b?d? walczy? w Krakowie w fina?ach o tytu? Mistrza Polski Kadetów. Zapraszamy do ogl?dania relacji na ?ywo na stronie PZKosz.
29/05/2011
OSiR Trójka ?yrardów w finale Mistrzostw Polski Kadetek U-14 pewnie pokona? zespó? WKK Wroc?aw 83:37, tym samym zawodniczki zrewan?owa?y si? za przegran? w turnieju pó?fina?owym 75:76. W meczu o o br?z UKS Huragan Wo?omin wygra? z VBW GTK Gdynia 61:53. MVP turnieju zosta?a Angelika Stankiewicz z zespo?u ?yrardowa.
29/05/2011
Dwa warszawskie zespo?y awansowa?y do fina?ów MP Mlodzików MKS Polonia i UKS Jagiellonka Warszawa. Graj?ce w pó?fina?ach MP M?odzków mazowieckie dru?yny awansowa?y ju? do fina?ów i dzi? graj? mecze decyduj?ce o miejscu w grupie.Zapraszamy do ogladania meczów na stronie PZKosz.
27/05/2011
W nocy z czwartku na pi?tek zmar?a w Australii jedna z najlepszych europejskich koszykarek, wychowanka klubu HURAGAN Wo?omin, Ma?gorzata Dydek.
23/05/2011

UKS Trójka ?yrardów i UKS HURAGAN Wo?omin walczy? b?d? o tytu? Mistrza Polski Kadetek w turnieju fina?owym organizowanymw ?yrardowie (plakat) w dniach 25 - 29 maja. Zach?camy do ?ledzenia relacji na ?ywo na stronie PZKosz.

23/05/2011
Akademia trenerska organizuje sesje wyk?adów-najnowszy program szkoleniowy dla trenerów i zawodników powy?ej 16 roku ?ycia
22/05/2011
Zespó? SKS 12 Warszawa wywalczy? br?z na Mistrzostwach Juniorek pokonuj?c w meczu o 3 miejsce MUKS Pozna? 61:57, tym samym rewan?uj?c si? poznaniankom za przegran? w fazie grupowej. Z?oto zdoby? zespó? Basket 25 Bydgoszcz, który w meczu fina?owym pokona? VBW GTK Gdynia 84:78. Wi?cej na stronie PZKosz.
18/05/2011
W dniach 20 - 22 maja UKS Medagro Komorów (u siebie) i OSiR Trójka ?yrardów (w Gdyni) gra? b?d? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Kadetów.
17/05/2011
W dniach 18 - 22 maja SKS 12 Warszawa we?mie udzia? w turnieju fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek. Zapraszamy na relacje online na stron? PZKosz.
13/05/2011
Polski Zwiazek Koszykówki informuje, ?e EuroBasket Women 2011 odb?dzie si? w dniach 18.06 - 3.07.2011r. na obiektach  w Bydgoszczy, Katowicach i ?odzi.
Sprzeda?? biletów w PZKosz zajmuje si? Pan Marcin ?wietlik email: m.swietlik@pzkosz.pl
Zapraszamy kibiców koszykówki do zakupu biletów. WOZKosz WM.
12/05/2011
W dniach 13 - 15 maja zespo?y UKS Jagiellonka Warszawa, UKS Gim. 92 Ursynów, MKS Polonia Warszawa oraz OSiR Trójka ?yrardów b?d? walczy? o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików U-14. Zapraszamy do ?ledzenia relacji na stronie PZKosz.
12/05/2011
W dniach 13 - 15 maja zespo?y MUKS Unia Basket Ostro??ka, SKS 12 Warszawa, Huragan Wo?omin oraz OSiR Trójka ?yrardów b?d? walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Kadetek. Zapraszamy do ?ledzenia relacji na stronie PZKosz.
12/05/2011
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki W.M. informuje, ?ew dniach 21-22.05.2011 odb?dzie si? konsultacja selekcyjna do kadry woj.mazowieckiego ch?opców dla rocznika 1997.
08/05/2011
Klub sportowy koszykówki dziewcz?t SKS 12 Warszawa, wielokrotny finalista i medalista Mistrzostw Polski og?asza nabór do I klasy licealnej (rocznik '95 i ewentualnie '96). Zapraszamy na zaj?cia naborowe do Zespo?u Szkó? Sportowych nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 ch?tne dziewczynki (graj?ce tak?e w rozgrywkach szkolnych) w poniedzia?ek 16.05 o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie. Kontakty telefoniczne dotrenerów odpowiedzialnych za nabór - Maciej Gordon -tel. 501 866 429 i Micha? Gulan 503 141416
04/05/2011
W dniach 6 - 8 maja SKS 12 Warszawa, KS Mon-Pol P?ock oraz MUKS Unia Basket Ostro??ka b?d? walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorek U-18. Wi?cej na stronie PZKosz
04/05/2011
W dniach 6 - 8 maja zespo?y OSiR Trójka ?yrardów, UKS Huragan Wo?omin, UKS Jagiellonka Warszawa oraz UKS La Basket Warszawa b?d? walczy? o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski Kobiet U-14. Wi?cej na stronie PZKosz
04/05/2011
W dniach 6 - 8 maja UKS Medagro Komorów, OSiR Trójka ?yrardów oraz MKS Polonia Warszawa b?d? walczy? o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski Kadetów U-16. Wi?cej na stronie PZKosz
04/05/2011
W rozgrywaj?cych si? w dniach 29 kwietnia - 3 maja fina?ach OOM Kadra Mazowsza dziewcz?t w Bydgoszczy wywalczy?a z?oty medal, natomiast w Zambrowie Kadra Mazowsza ch?opców srebrny medal.
29/04/2011

Od 29 kwietnia do 3 maja potrwa rywalizacja w fina?ach Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w sportach halowych, podczas której rozgrywane s? turnieje koszykówki dziewcz?t i ch?opców. Impreza odbywa si? jako rywalizacja kadr wojewódzkich, zapraszamy do ?ledzenia transmisji i wyników z OOM na stronie PZKosz.

Polecana przegl?darka Internet Explorer.

28/04/2011
W dniach 29 kwietnia - 1 maja br. MKS Polonia Warszawa i KS Rosa Sport Radom b?d? walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów U-18. Wi?cej na stronie PZKosz
20/04/2011
Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych,
pe?nych wiary , nadziei i mi?o?ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka? w gronie rodziny i w?ród przyjació? oraz Weso?ego Alleluja
?yczy
Zarz?d WOZKosz WM

 

20/04/2011
W dniach 20 - 22 kwietnia br. zespo?y MUKS Unia Basket Ostro??ka, OSiR Trójka ?yrardów, SKS 12 Warszawa oraz UKS Huragan Wo?omin b?d? walczy? o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski Kadetek U-16. Wi?cej na stronie PZKosz
17/04/2011
W odbywaj?cych si? w dniach 15 - 17 kwietnia ?wier?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek U-18 trzy zespo?y mazowieckie SKS 12 Warszawa, KS Mon-Pol P?ock oraz MUKS Unia Basket Ostro??ka wywalczy?y awans do pó?fina?ów. Wiecej na stronie PZKosz.
17/04/2011
W dniach 15 - 17 kwietnia zespo?y KS Rosa Sport Radom oraz Biatrans Bia?ystok wywalczy?y awans do fina?ów o wej?cie do 2 ligi m?skiej. Wi?cej na stronie PZKosz.
17/04/2011
UKS Gimbasket 15 Bia?ystok zaprasza w dniach 20 - 22 maja br. na I Ogólnopolski Memoria? im Henryka Lenczewskiego w Koszykówce Dziewcz?t.

 

17/04/2011
W dniach 15 - 17 kwietnia odby? si? VII Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t o Puchar Burmistrza Wo?omina. Pierwsze miejsce wywalczy? zespó? MKK Soko?ów Podlaski.
14/04/2011
W dniach 15 - 17 kwietnia br. zespo?y KS Mon-Pol P?ock, MUKS Unia Basket Ostro??ka, SKS 12 Warszawa oraz MKK OSiR Soko?ów Podlaski b?d? walczy? o awans do Pó?fina?ów Mistrzostw Polski Juniorek U-18. Zapraszamy do ?ledzenia na ?ywo meczów na stronie PZKosz.
14/04/2011
Wydzia? Sportowy Polskiego Zwi?zku Koszykówki informuje, ?e rozpoczyna si? nabór dru?yn do udzia?u w VII Festiwalu Minikoszykówki. W tym roku impreza odb?dzie si? na Helu w dwóch turnusach: 27.06-08.07 oraz 08.07-19.07.
Wi?cej informacji na stronie PZKosz
14/04/2011

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki i Polskie Towarzystwo Koszykówki serdecznie zapraszaj? koszykarki i koszykarzy by?ych i obecnych, trenerów, dzia?aczy i sympatyków koszykówki na tradycyjne spotkanie z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy, które odb?dzie si? tradycyjnie w Bibliotece Rolniczej ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w dniu 17 kwietnia o godzinie 12,00.

12/04/2011
UKS "JEDYNKA" Ko?cian zaprasza na IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców rocznika 1966 i m?odsi w dniach 10 - 12.06.2011r.
11/04/2011

Uczniowski Klub Dziewi?tka zaprasza na II Ogólnoposki Turniej Ch?opców rocznik 1999 i m?odsi w dniach 27 - 29 maja br. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

11/04/2011
W odbywaj?cych si? w dniach 8 - 10 kwietnia ?wier?fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów U-18 awans do pó?fina?ów zapewni?y sobie dwie dru?yny mazowiecki MKS Polonia Warszawa oraz KS Rosa Sport Radom.
11/04/2011
W dniach 8 - 10 kwietnia oby? si? XIX Praski Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców. Pierwsze miejsce zaj?? zespó? MUKS Pivot Piastów.
09/04/2011
Zespo?y MKS Polonia Warszawa, MKS Pruszków oraz KS Rosa Sport Radom walcz? o awans do pó?fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów U-18. Zapraszamy do ?ledzenia wyników oraz relacji na ?ywo na stronie PZKosz
03/04/2011
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego oczekuje na zg?oszenia zainteresowanych zespo?ów do udzia?u w Pucharze WOZKosz WM.
01/04/2011
Podlaski Klub Koszykówki "?ubry" Bia?ystok organizuje w dniach 14 - 15 maja 2011r. konferencj? szkoleniow? z udzia?em wybitnego ameryka?skiego szkoleniowca Terrego Laytona na któr? zaprasza trenerów i instruktorów koszykówki.
30/03/2011
WOZKosz W.M. zaprasza w dniach 8 - 10 kwietnia br. na XIX Praski Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców rocznik 2000 i m?odsi.
24/03/2011
MKK Soko?ów S.A. i MKK Siedlce w dniach 25 - 27 marca br. b?d? walczy? o awans do fina?ów do 1 Ligi Centralnej Kobiet. Zapraszamy na transmisje z meczy na stron? PZKosz.
24/03/2011
W dniach 26 - 27 marca br. w Zambrowie odb?d? si? pó?fina?y OOM Ch?opców, w których we?mie udzia? Kadra Mazowsza. Zapraszamy na relacj? na stron? PZKosz
24/03/2011
Akademia Wychowania Fizycznegi w Katowicach i Polski Zwiazek Koszykówki w dniach 27 - 29 maja 2011 r. w Katowicach organizuj? konferencj? szkoleniow? dla trenerów  i instruktorów koszykówki. Udzia? w konferencji uprawnia do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2011/12.
20/03/2011
W zako?czonych dzi? we Wrc?awiu fina?ach Mistrzostw Polski juniorów Starszych MKS Polonia Warszawa zaj??a drugie miejsce i zdoby?a srebrne medale. Drugi nasz reprezentant - MKS Pruszków zaj?? 8 miejsce w Polsce.
Gratulujemy.
Szczegó?y na stonie PZKosz
19/03/2011
Zapraszamy do ?ledzeniaw dniach 19 - 20 marca br. meczy z pó?fina?ów OOM Dziewcz?t na stron? PZKosz, gdzie o godz. 12.00 b?dzie mo?na obejrze? relacj? z meczu Kadry Mazowsza zmierzy si? w pierwszym meczu z Pomorskiem.
19/03/2011
Zaproszenie na Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki Dzieci i M?odzie?y "Katowice Euro 2011", który odb?dzi? si? w dniach 17 - 19 czerwca br.
19/03/2011
MKS T?cza Leszno serdecznie zaprasza na turniej koszykówki dziewcz?t w kategoriach: m?odziczka m?odsza (ur.1998/99) oraz juniorka (ur.1993/94).
19/03/2011
Gimnazjalny O?rodek Sszkolenia Sportowego M?odzie?y PZKosz og?asza nabór do klasy I Gimnazum Sportowego Nr 17 o profilu koszykówka ch?opców w roku szkolnym 2011/2012.

 

16/03/2011
Na otwarcie turnieju fina?owego Mistrzostw Polski Juniorów Starszych MKS Polonia Warszawa pokona?a MKS Pruszków. Obie dru?yny walcz? o awans do fina?u. Zapraszamy do ?ledzenie meczy na stronie PZKosz.
14/03/2011
Nie uda?o si? niestety wywalczy? medalu w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych koszykarkom SKS12 AZS UW Warszawa. Sczegó?y na stronie PZKosz
12/03/2011
Koszykarki SKS 12 AZS UW Warszawa graj? o medal Mistrzostw Polski Juniorek Starszych. Zapraszamy do ?ledzenia meczy na stronie PZKosz
10/03/2011
W dniach 25-27.03.2011 odb?dzie si? turniej koszykówki dziewcz?t, na którym wyst?pi po raz pierwszy Kadra Mazowsza rocznika `98 i m?odsze. Powo?ane zawodniczki zosta?y wy?onione w drodze wst?pnej obserwacji meczowej.
10/03/2011
W dniach 04 - 06. 03. 2011r. w Wilnie odby? si? turniej EEGBL w którym uczestniczy?a kadra województwa mazowieckiego.


08/03/2011

 

Kolegium S?dziów informuje, ?e tegoroczny kurs na s?dziego koszykówki rozpoczyna si? 29/03/2011 i trwa? b?dzie oko?o 2 miesi?cy. Zaj?cia odbywa? si? b?d? we wtorki i czwartki w godzinach 18.00 - 20.00 w Gimnazjum nr 92 na ul. Koncertowej 4 na Ursynowie (blisko stacji metra)....

06/03/2011
WOZKoszWM podaje sk?ad Kadry Mazowsza ch?opców r.1996 oraz plan przygotowa? do pó?fina?ów OOM.
05/03/2011
WOZKosz WM zaprasza w dniach 8 - 10 kwietnia na XIX Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Ch?opców oraz w dniach 15 - 17 kwietnia na VII Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t.
20/02/2011
W imieniu organizatorów zbli?aj?cych si? wielkimi krokami Mistrzostw Polski S?dziów Koszykówki, mi?o nam poinformowa?, i? w tym roku odb?d? si? one w dniach 20-22 maja w Dziwnowie.
15/02/2011

Kolegium S?dziów serdecznie zaprasza wszystkich mi?o?ników koszykówki na kurs s?dziowski, który z pewno?ci? pos?u?y lepszemu poznaniu tej dyscypliny, a przed najlepszymi i najpilniejszymi otworzy drog? kariery s?dziowskiej. Kurs ruszy w po?owie marca. Zaj?cia odbywa? si? b?d? w Warszawie, 2 razy w tygodniu w godzinach wieczornych. Koszt 350 pln. Zg?oszenia prosimy wysy?a? na adres:  szkolenie@wozkosz.pl - odpowiedzialny za kurs Adam Wierzman.

13/02/2011
Podlaska Federacja Sportu przedstawi?a komunikaty dotycz?c? Pó?fina?owych Turniejów OOM Ch?opców i Dziewcz?t.
09/02/2011
Trener koordynator Kadry Wojewódzkiej Mazowsza Juniorek Ryszard Zahn przedstawi? ko?cowy plan przygotowa? do OOM 2011 oraz sk?ad kadry zawodniczek.
30/01/2011
Grzegorz Bacha?ski zosta? nowym prezesem Polskiego Zwi?zku Koszykówki. Bacha?ski pokona? dotychczasowego prezesa Romana Ludwiczuka w g?osowaniu delegatów 129:99. M.Lesi?ski i M.Widomski cz?onkami Zarz?du.
25/01/2011
Grzegorz Bacha?ski - kandydat z Mazowsza na Prezesa PZKosz o swojej wizji polskiego basketu.
16/01/2011
Mazowsze po raz kolejny najlepsze w klasyfikacji wspó?zawodnictwa sportowego w koszykówce prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2010 roku
16/01/2011
Polski Zwi?zek Koszykówki opracowa? ranking województw za 2010 r.  W rankingu punktowane by?y: liczba zawodników w kadrze, liczba zespo?ów w rozgrywkach, miejsca w fina?ach Mistrzostw Polski.
08/01/2011
Urz?d Miasta i Gminy Wrze?nia, Mi?dzyszkolny Klub Sportowy we Wrze?ni oraz Samorz?dowa Szko?a Podstawowa nr 6 zapraszaj? na Majowy Turniej Koszykówki M?odzików (ch?opcy urodzeni w roku 1998 i m?odsi) o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wrze?nia z okazji 110 rocznicy strajku Dzieci Wrzesi?skich, który odb?dzie si? w dniach 20-22 maja 2011 r.

 

08/01/2011
UKS Dwójka oraz Gimnazjum Nr 2 zapraszaj? na Turniej Koszykówki M?odzików Rocznik 97 o Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 2 W E?ku "Dwójka Cup '', który odb?dzie si? w dniach 18-20 marca 2011 r.

 

20/12/2010
UKS Dziewi?tka ?om?a zaprasza na turniej ?om?y?ska Zima 2011 o Puchar Prezydenta ?om?y, który odb?dzie si? w dniach 4 - 6 marca 2011 r.
19/12/2010
W zako?czonym ?wi?tecznym Turnieju Minikoszykówki o Puchar Prezydenta Pruszkowa, zwyci??y? zespó? UKS Nenufar 5 E?k, który w finale pokona? zespó? MKS Piotrówk? Radom.
19/12/2010

Prezes wraz z Zarz?dem Warszawskiego Okr?gowego Zwiazku Koszykówki Województwa Mazowieckiego sk?ada najserdeczniejsze ?yczenia zawodnikom, trenerom, dzia?aczom oraz sympatykom koszykówki z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2011.

Micha? Lesinski - Prezes WOZKosz WM

18/12/2010
W dniu 15 grudnia 2010 r. odby?o si? Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego.
09/12/2010

Polskie Towarzystwo Koszykówki oraz Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na tradycyjne spotkanie op?atkowe ca?ego ?rodowiska koszykarskiego - zawodników, trenerów, dzia?aczy i sympatyków.

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 19 grudnia 2010 r. (niedziela) o godz. 12.00 tradycyjnie w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.

09/12/2010
O?rodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Klub Koszykówki w Soko?owie Podlaskim zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI DZIEWCZ?T ?SOKÓ? 2011", który odb?dzie si? w dniach 7 - 9 stycznia 2011 r.

 

19/11/2010
Zapraszamy w dniach 19-21 listopada br. na Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ?yrardowa Ch?opców i Dziewcz?t.
17/11/2010
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego uprzejmie zaprasza na XVIII ?wi?teczny Turniej Minikoszykówki Ch?opców o Puchar Prezydenta Pruszkowa rocznik 1999 i m?odsi w dniach 17 - 19 grudnia 2010 r.

 

15/11/2010
W dniach 11 - 14.11.2010 w Wo?ominie odby? sie Turniej Kadr Wojewódzkich Dziewcz?t rocznika 1996.
Turniej wygra?a dru?yna Mazowsza.
14/11/2010
WOZKosz WM podaje wyniki zako?czonego Turnieju Niepodleg?o?ci M?odzików.
05/11/2010
WOZKosz W.M. zaprasza w dniach 12 - 14 listopada br. na XII Turniej M?odzików z okazji Dnia Niepodleg?o?ci.
18/10/2010
UKS "HURAGAN" Wo?omin zaprasza na X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewczat roczników 1996/97
15/10/2010

Harlem Globtrotters gwiazdy mi?dzynarodowego formatu po ponad 30 latach nieobecno?ci w Polsce wracaj? by przez 6 dni w 6 miastach bawi? i zachwyci? tysi?ce widzów 19 - 24.10.2010.

13/10/2010
Najstarszy klub sportowy w stolicy MKS Polonia Warszawa zaprasza wszystkich ch?tnych ch?opców na zaj?cia do sekcji koszykówki. Zaj?cia odbywaj? si? w Zespole Szkó? Poligraficznych na ul. Stawki 14 oraz w hali Polonii na ul. Konwiktorskiej 6.
12/10/2010
W zwi?zku z wprowadzeniem przez Wojewod? Mazowieckiego Jacka Koz?owskiego trzydniowej ?a?oby po wypadku drogowym do jakiego dosz?o dzisiaj rano WOZKosz WM odwo?uje rozrgrywnie  meczy w dniach od 12 pa?dziernika do 14 pa?dziernika br.
05/10/2010

Klub MKS Ochota Warszawa og?asza nabór do sekcji koszykówki ch?opców urodzonych w latach 1996 i m?odszych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zaj?cia lub prosimy o kontakt: MKS Ochota Warszawa, ul.Geodetów 1, tel.022-822-66-07

Wi?cej informacji w za??czniku.

29/09/2010
Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Ch?opców Zawkrze Cup 2010.
29/09/2010
Zapraszamy do obejrzenia klipu z turnieju Warsaw MadBall Classic 2010.
26/09/2010

W dniach 24 - 26 wrze?nia odby? si? Turniej Kadetów im. Wac?awa Dziugie?a.

26/09/2010
W dniach 24-26 wrze?nia WOZKosz WM odby?a si? VIII edycja turnieju kadetek o Puchar Burmistrza Wo?omina
23/09/2010

Interesujesz si? koszykówk?? Jeste? trenerem, zawodnikiem lub po prostu kibicem tej dyscypliny sportu? Chcesz j? jeszcze lepiej zrozumie?? ...To zaproszenie jest skierowane w?a?niedo Ciebie!!!

21/09/2010
Wyniki turnieju Mazovia Cup 2010 odbywaj?cego si? w dniach 17 - 19 wrze?nia na Hali Arena w Legionowie.
21/09/2010
Zawodnicy powo?ani na konsultacj? startow? Kadry 1996 na Turniej Kadetów w dniach 24-26 wrze?nia.
17/09/2010
Bia?o??cki O?rodek Sportu zaprasza na turniej Streetball o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bia?o??ka w dniu 18 wrze?nia.
12/09/2010
W dniu 12.09.2010r. na boiskach AWF-u odby?y sie mecze o miejsca w XII Memoriale R. i Z. Olesiewiczów
11/09/2010
Wyniki II dnia Memoria?u oraz zestaw par fina?owych.
10/09/2010
Wyniki I dnia Memoria?u
09/09/2010
Pierwszy turniej koszykówki ulicznej WARSAW MADBALL CLASSIC z udzia?em dru?yn 5-cio osobowych rozegrany zosta? w dniu 4 wrze?nia na boiskach w parku "Agrykola".
08/09/2010
TKKF Goc?aw zaprasza mi?o?ników koszykówki na turniej w najblizsz? sobot? 11 wrzesnia w godzinach 12,30 do 16,00 na boiska przy Gimnazjum nr 27 ul Abrahama 10
07/09/2010
Zwyci?zc? turnieju Ursynów Cup 2010 zosta?a dru?yna MKS Polonia Warszawa, która w finale pokona?a zespo? MKK MDK Kielce.
06/09/2010
W dniach 10 - 12 wrze?nia br WOZKosz WM organizuje Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Juniorek i Juniorów - XII Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów. Eliminacje odbywa? sie b?d? na pi?ciu halach, a fina?y tradycyjnie na hali gier AWF. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki do obejrzenia ciekawych pojedynków z udzia?wm zespo?ów ze Szwecji, Litwy oraz krajowych.
03/09/2010

Terminarz turnieju Ursynów Cup 2010 odbywaj?cego si? w dniach 2 - 5 wrze?nia.

03/09/2010

Organizatorzy VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Koszykówki ?PIVOT CUP 2010" maj? przyjemno?? zaprosi? Wasz Klub do wzi?cia udzia?u w naszej imprezie, która z racji swojego zasi?gu jest najwi?kszym przedsi?wzi?ciem tego typu w Polsce.

02/09/2010
Przedsezonowa konferencja licencyjna dla trenerów i instruktorów WOZKosz WM odb?dzie si? 18 wrze?nia w Legionowie.
01/09/2010

Mimo wielu trudno?ci i braku dofinansowania ze strony Urz?du M. St. Warszawy i Urz?du Marsza?kowskiego, które w latach ubieg?ych by?y g?ównymi ?sponsorami" naszej pi??dziesioletniej imprezy, 52 Turniej Koszykówki M??czyzn ?MAZOVIA CUP 2010" zostanie jednak w bie??cym roku zorganizowany w dniach 17 - 19 wrze?nia.

31/08/2010

Serdecznie dzi?kujemy ni?ej wymienionym firmom za zaanga?owanie i pomoc w organizacji Turnieju Fina?owego Pierwszego Kroku Ch?opców, a tak?e za promocje koszykówki na Mazowszu.

26/08/2010
Komunikat WGiD Nr 2/2010/2011 dotycz?cy terminów zebra? przedsezonowych dla zespo?ów m?skich i ?e?skich
26/08/2010

Co ??czy nowojorski Rucker Park, paryski Quai 54 i warszawsk? Agrykol? ..?
Odpowied? jest prosta, to mi?o?? do koszykówki!
Po raz pierwszy w Polsce WOZKosz WM i sklep KICKZ zapraszaj? na niecodzienne wydarzenie: Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej Pi?cioosobowej pod nazw?
Warsaw Mad Ball Classic 2010.

Impreza odb?dzie si? w sobot? 4 wrze?nia br. w godz. 10,00 - 18,00 na boisku warszawskiej AGRYKOLI

 

26/08/2010

Komunikat WGiD nr 3 dotyczy weryfikacji klubów, trenerów i zawodników na sezon 2010/2011

 

13/08/2010
Komunikat WGiD WOZKosz WM o prowadzonych cyklach rozgrywkowych w sezonie 2010/2011.
02/08/2010
WGiD WOZKosz WM informuje,?e termin zg?oszenia zespo?ów do 1 Regionalnej Ligi Kobiet up?ywa 27 sierpnia 2010.
15/07/2010
W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? meczami towarzyskimi oraz kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Europy 2011 m??czyzn PZKosz uprzejmie prosi o przes?anie zapotrzebowania na bezp?atne bilety w nast?puj?cych miastach i terminach :

 

01/07/2010
Serdecznie zapraszamy na kolejn? ods?on? wakacyjnej imprezy koszykarskiej dla najm?odszych Marcin Gortat Camp 2010. Tak jak w ubieg?ych latach, nie zabraknie na niej sportowych emocji, ?wietnej zabawy, prezentów a przede wszystkim okazji do spotkania si? z jedynym Polakiem graj?cym w lidze NBA - Marcinem Gortatem.
29/06/2010
UKS Jagiellonka Warszawa zaprasza na IV edycj? m?odzie?owego turnieju koszykówki Praga Cup 2010, który odb?dzie si? w dniach 17-19 wrze?nia 2010r.
29/06/2010
Burmistrz miasta M?awy i KS Zawkrze M?awa zapraszaj? na Ogólnoposli Turniej Minikoszykówki Ch?opców ZAWKRZE CUP w dniach 25-26 wrze?niea 2010 r.
19/06/2010
Polski Zwi?zek Koszykówki og?asza nowy nabór do programu Szko?a Trenerów PZKosz 2010 - 2012, której celem jest podniesienie umiej?tno?ci polskich trenerów i przygotowanie ich do pracy na najwy?szym poziomie kwalifikacji trenerskich.
17/06/2010
W dniu 15 czerwca odby?o si? na Torwarze podsumowanie sezonu koszykarskiego 2009/2010.
13/06/2010
Zespo?y mazowsza w zako?czonych Mistrzostwach Polski U-14 zdoby?y srebro - UKS Huragan Wo?omin oraz br?z - OSiR Trójka ?yrardów. MUKS Pozna? pokona? Huragan Wo?omin 74:65 w fina?owym spotkaniu Mistrzostw Polski Kobiet U14. Podopieczne ?ukasza Pucha?y pokona?y MKS Sirmax Kutno 77:72.
13/06/2010

W Fina?ach Mistrzostw Polski U-14 zespo?y MKS Pruszków i MKS Ochota Warszawa zako?czy?y odpowiednio na czwartym i pi?tymmiejscu. Mistrzem Polski zosta? zespó? GTK Gdynia.

07/06/2010

OSiR TRÓJKA ?yrardów b?dzie gospodarzem fina?ów Mistrzostw Polski M?odziczek (U-14), w których zagraj? jeszcze MUKSUNIA-BASKET Ostro??kai UKS HURAGAN Wo?omin z du?ymi sznsami na medale.
Tak?e w fina?ach Mistrzostw Polski M?odzików organizowanych w Warszawie przez MKS Ochota gdzie gra? b?dzie jeszcze MKS Pruszków nasze zespo?y powinny liczy? si? w walce o krajowy prymat. Wszystkie mazowieckie dru?ny przyst?puj? bowiem do rywalizacji z zaliczonymi zwyci?stwami z pó?fina?ów.

07/06/2010
W dniach 2-6 czerwca odby?y si? Fina?y Mistrzostw Polski U-16, w kadetach zespó? MKS Polonii Warszawa zaj?? pi?te miejsce, w kadetkach zespo?y SKS 12 Warszawa oraz MUKS 21 P?ocka zako?czy?y rywalizacj? odpowiednio na siódmym i ósmym miejscu.
07/06/2010
Zarz?d Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawiadamia, ?e tradycyjne Zako?czenie Sezonu odb?dzie si? w dniu 15 czerwca (wtorek) o godz. 14.30 w sali A COS "TORWAR" ul. ?azienkowska 6a.
07/06/2010
Klub koszykarski MKS Polonia Warszawa organizuje nabór ch?opców z rocznika 1996. Wszyscy ch?tni sprawdzenia swoich umiej?tno?ci i skonfrontowania ich z zawodnikami trenuj?cymi w klubie proszeni s? o kontakt z trenerem - Dariusz Sworst - 600196317 lub mailowo: dariusz.sworst@gmail.com
07/06/2010
Wykaz klas sportowych nadanych przez WGiD WOZKosz WM w sezonie 2009/2010.
31/05/2010
Mazowieckie dru?yny m?odziczek i m?odzików w komplecie awansowa?y do fina?ów Mistrzostw Polski U-14 wygrywaj?c w pó?fina?ach wszystkie mecze.
31/05/2010
W zako?czonych w ten weekend fina?ach Mistrzostw Polski U-18 zespo?y UKS Huragan Wo?omin i MKS Pruszków zdoby?y br?zowe medale a MKS Polonia Warszawa ostatecznie zaj??a 7 miejsce. Gratulujemy.
31/05/2010
W dniu 9 czerwca odb?dzie si? fina? Pierwszego Kroku Ch?opców.
30/05/2010

Klub sportowy MON-POL P?ock oraz Zespó? Szkó? Nr 1 w P?ocku og?aszaj? nabór do nowo powsta?ej klasy sportowej o profilu koszykówka na rok szkolny 2010/2011.

27/05/2010

W dniach 26 czerwca - 4lipca w Radomiu odb?dzie si? camp mi?dzywojewódzki ch?opców rocznika 1995 na który powo?ani zostali...

27/05/2010
W dniach 28-30 maja m?odziczki ( 3 zespo?y ) i m?odzicy ( 2 zespo?y ) z Mazowsza walcz? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski.
24/05/2010
Trzy dru?yny mazowieckie b?d? walczy? w dniach 26-30 maja w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek (UKS Huragan Wo?omin) i Juniorów (MKS Pruszków, MKS Polonia Warszawa).
20/05/2010
W dniach 27.06 - 04.07.2010 odb?dzie si?    Camp Mi?dzywojewódzki Dziewcz?t.
Zobacz list? powo?anych.

 

 

20/05/2010

Awans do pó?fina?ów wywalczy?y zespo?y MKS Ochota Warszawa i MKS Pruszków. Odpad?a niestety Polonia, po minimalnych pora?kach z Gdyni? i Kasprowiczank? Ostrów Wlkp.oraz MKS Grójec który musia? uzna? wy?szo?? Bryzy Kolbudy i Pyry Pozna?.

18/05/2010
W miniony weekend dwa zespo?y: SKS 12 Warszawa i Huragan Wo?omin, reprezentowa?y nasze województwo w pó?fina?ach MP U18 kobiet. Turnieju w Polkowicach nie zalicz? do udanych koszykarki z Warszawy, które z trzema pora?kami zaj??y czwarte miejsce w swojej grupie i odpad?y z dalszych rozgrywek.
18/05/2010
Cztery nasze zespo?y walczy?y w turniejach ?wier?fina?owych U14 kobiet: UKS Huragan Wo?omin, MUKS Unia Basket Ostro??ka, OSiR Trójka ?yrardów i SKS 12 Warszawa. Dziewcz?ta potwierdzi?y, ?e s? bardzo silne w tym roczniku w Polsce. Awans do pó?fina?ów wywalczy?y trzy pierwsze zespo?y.
13/05/2010
Klub MKS Ochota Warszawa zaprasza na turniej ?wier?fina?owy ch?opców rocznik 1996 w ramach Mistrzostw Polski M?odzików U-14. w dniach 14-16.05.2010 r.
10/05/2010

W dniach 7-9.05.2010 odby?y si? ?wier?fina?y Mistrzostw Polski U-16 dziewcz?t i ch?opców, w których startowa?y dru?yny z naszego województwa. U dziewcz?t do pó?fina?ów awansowa? komplet trzech zespo?ów, czyli MUKS 21 P?ock, SKS 12 Warszawa i OSiR Trójka ?yrardów. Awans ?yrardowianek jest wielk? sensacj? ?wier?fina?ów, w zespole tym bowiem nie ma ?adnej zawodniczki z rocznika wiod?cego w tej kategorii wiekowej.
U ch?opców z czterech startuj?cych zespo?ów awansowa?a do dalszej fazy rozgrywek tylko MKS Polonia Warszawa. Pozosta?ym czyli: UKS Jagiellonka Warszawa, MKS Pruszków i UKS 40 Radom, zabrak?o szcz??cia.Gratulujemy awansu i ?yczymy powodzenia w pó?fina?ach.

05/05/2010
W dniach 29.04 - 3.05 w Ostro??ce odby?y si? fina?y Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y, w których reprezentacja województwa Mazowieckiego zaj??a trzecie miejsce, zwyci??y?a dru?yna z Pomorskiego.
04/05/2010
UKS "Sokó?" Dzia?dowo przy Zespole Szkó? nr 2 im. Jana Paw?a II zaprasza na turniej koszykówki ch?opców "Sokó? Cup 2010". Szczegó?owe informacje w za??czniku.
04/05/2010
W dniach 29.04 - 3.05 w Pruszkowie odby?y si? fina?y Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y, w których reprezentacja województwa Mazowieckiego zaj??a trzecie miejsce, zwyci??y?a dru?yna z Wielkopolskiego.
27/04/2010
Obie reprezentacje Mazowsza (ch?opcy z 1-go miejsca a dziewcz?ta z 2-go) zakwalifikowa?y si? do fina?ów XVI OOM w koszykówce które rozegrane zostan? w dniach 29.04-3.05.2010 w Pruszkowie i Ostro??ce. Zapraszamy na relacj? na ?ywo.
23/04/2010
Reprezentacje dziewcz?t i ch?opców województwa mazowieckiego walcz? o awans do fina?ów Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y. Zapraszamy na relacj? na ?ywo
23/04/2010
W dniach 23-25 kwietnia 2010 r. juniorzy MKS Ochota Warszawa, MKS Polonia Warszawa oraz MKS Pruszków b?d? walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski U-18.
22/04/2010
W dniach 23-25 kwietnia 2010 r. juniorki SKS 12 Warszawa, MKK OSiR Soko?ów Podlaski oraz UKS Huragan Wo?omin  b?d? walczy? o awans do fina?ów Mistrzostw Polski U-18.
22/04/2010
Zaproszenie na Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki w ramach Europejskiego Tygodnia Europejskiego o Puchar Prezydenta ?om?y w dniach 28-30 maja 2010 r.
22/04/2010
MKS Grójec zaprasza na III Ogólnopolski Turniej Koszykarski ch?opców z okazji ?wi?ta Kwitn?cej Jab?oni ch?opców dla rocz. 97 i 98 , który odb?dzie si? w dniach 21 - 23 maja 2010r.
22/04/2010
Zaproszenie na turniej Country Basket ?adzice, który odb?dzie si? w dniach 10-12 wrze?nia 2010 r.
14/04/2010
WGiD WOZKosz WM informuje ,?e wszystkie mecze i turniej minikoszykówki zaplanowane na 17-18.04.2010 r. zostaj? odwo?ane w zwi?zku na zaplanowane w tym terminie uroczysto?ci ?a?obne i pogrzebowe ofiar tragicznej katastrofy lotniczej.
10/04/2010

W zwi?zku z tragedi? narodow? informujemy ?e rozgrywki WOZKosz WM odbywaj?ce si? w dniach 10/04/2010-16/04/2010 zostaj? odwo?ane.

Zespo?y zainteresowane proszone s? o kontakt z WGiD w celu ustalenia innych terminów meczy.

 

06/04/2010
Siedlce walcz? w fina?ach o wej?cie do 1 Centralnej Ligi Kobiet a juniorki Wo?omina,SKS 12,Soko?owa i P?ocka rozpoczynaj? ?wier?fina?y Mistrzostw Polski
26/03/2010
Terminarze pó?fina?owych OOM Ch?opców i Dziewcz?t, które odb?d? si? w dniach 16-18 kwietnia 2010 r.
25/03/2010
Zespó? MKK Siedlce walczy o awans do turnieju fina?owego o wej?cie do 1 Ligi Centralnej Kobiet.
24/03/2010

Warszawski Zwi?zek Koszykówki zaprasza w dniach 9-11 kwietnia 2010 r. na Wielkanocne Turnieje Minikoszykówki Ch?opców i Dziewcz?t.

22/03/2010

Warszawski Okr?gowy Zwiazek Koszykówki Województwa Mazowieckiego i Polskie Towarzystwo Koszykówki zapraszaj? na tradycyjne spotkanie wielkanocne ?rodowiska koszykarskiego.
Spotkanie odb?dzie si? w dniu 28 marca 2010r. o godz. 12,00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmie?ciu 66 w Warszawie.


22/03/2010
Polonia 2011 Warszawa po raz trzeci zdoby?a z?oty medal na Mistrzostwach Polski U20. Trzecie miejsce i br?z dla Polonii Warszawa.
09/03/2010
Po?udniowopraski oddzia? TKKF zaprasza m?odzie? do nauki koszykówki pod has?em "Graj jak Gortat"
08/03/2010

Zapraszamy do ?ledzenia na ?ywo od 10 marca meczów AZS UW i UNII BASKET Ostro??ka w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorek Starszych

07/03/2010
Zespó? Szkó? Nr 3 im. Marii Curie Sk?odowskiej w Wiskitkach ko?o ?yrardowa prowadzi nabór do klasy sportowej w roku szkolnym 2010/2011 o profilu koszykówka.
07/03/2010

Gimnazjalny O?rodek Szkolenia Sportowego M?odzie?y Polskiego Zwi?zku Koszykówki Og?asza nabór do klady I Gimnazjum Sportowego nr 17 oraz Gimnazjum nr 30 o profilu koszykówka ch?opców w roku szkolnym 2010/2011.

 

02/03/2010
WOZKosz WM zaprasza do udzia?u w Wielkanocnych Turniejach Minikoszykówki Ch?opców i Dziewcz?t.
01/03/2010
Klub SKS - 12 og?asza nabór do sekcji koszykówki dziewcz?t urodzonych w 1997 roku i m?odsze...
27/02/2010
Turnieje pó?fina?owe Mistrzostw Polski Juniorek Starszych na ?ywo
23/02/2010
Terminarze Pó?fina?ów Mistrzostw Polski Juniorek Starszych odbywaj?ce si? w Warszawie i Ostro??ce w dniach 26-28 lutego 2010 r.
18/02/2010
Komunikat WGiD PZKosz w sprawie organizacji turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek Starszych (U-20)
17/02/2010
Zespó? MUKS Unia Basket Ostro??ka zaj?? IV miejsce na turnieju EEGBL, odbywaj?cego si? w dniach 12-15 lutego 2010 r. w Ostro??ce.
14/02/2010
WOZKosz WM zaprasza zainteresowane kluby do udzia?u w organizowanych w 2010 roku turniejach m?odzie?owych.
03/02/2010
Kolegium S?dziów Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki WM organizuje kurs dla osób, które chcia?yby zosta? s?dziami koszykówki.
02/02/2010

Komunikat WGiD nr 3/2010 PZKosz dotycz?cy losowania grup ?wier?fina?owych i fina?owych rozgrywek szczebal centralnego we wszystkich klasach rozgrywkowych.

01/02/2010
MUKS Unia Basket Ostro??ka zaprasza w dniach 12-14 luty 2010 r. na Turniej Eastern Europe Girl Basketball League's Ostro??ka.
26/01/2010
MKS Ochota Warszawa by? gospodarzem turnieju rozegranego w ramach LIGI BA?TYCKIEJ ?EYBL" WARSZAWA w dniach 15-17.01.2010
18/01/2010
WOZKosz WM podobnie jak w latach poprzednich planuje zorganizowa? turnieje towarzyskie w 2010r. Poni?ej planowane terminy.
18/01/2010
Uczniowski Klub Sportowy "Gim 92 Ursynów" og?asza nabór do sekcji koszykówki dziewcz?t i chlopców.
18/01/2010
WOZKosz WM powo?uje na zgrupowanie zawodniczki kadry wojewódzkiej juniorek w dniach 31.01-07.02.2010r. w Wo?ominie
08/01/2010
Trenerzy koordynatorzy przedstawili sk?ady kadr wojewódzkich i plany przygotowa? do OOM 2010.
06/01/2010
Mazowsze okaza?o si? najlepsze we wspó?zawodnictwie sportowym w koszykówk? w roku 2009 r.
06/01/2010

UKS MEDAGRO Komorów zaprasza do ogl?dania zmaga? naszej dru?yny w rozgrywkach Europejskiej Ligii M?odych EYBL w terminie 14 - 17.01.2010.

05/01/2010

Klub MKS Ochota Warszawa zaprasza wszystkich sympatyków koszykówki na mi?dzynarodowy turniej koszykówki ch?opców rocznik 1996 w ramach Ligii Ba?tyckiej "EYBL" 15-17.01.2010, mecze rozgrywane b?d? na hali MOS Nr 7 ul. Geodetów 1.

24/12/2009

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia

wielu g??bokich i radosnych prze?y?,

wewn?trznego spokoju, wytrwa?o?ci i rado?ci

oraz b?ogos?awie?stwa Bo?ego

w ka?dym dniu nadchodz?cego Roku.

22/12/2009

Wyniki XVII ?wi?tecznego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców o Puchar Prezydenta Pruszkowa rocznik 1998 i m?odsi odbywaj?cego si? w dniach 18-20 grudnia 2009 r.

08/12/2009

W dniach 18 - 19.12 2009 r. odb?dzie si? camp szkoleniowy dla kandydatów na S?dziów Szczebla Centralnego w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4. W campie uczestnicz? najlepsi s?dziowie z województw: mazowieckiego, warmi?sko - mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Rywalizuj? oni o udzia? w egzaminie fina?owym na wiosn? 2010, który bezpo?rednio zdecyduje o awansie na Szczebel Centralny.

08/12/2009

Towarzystwo Sportowe "Basket" Gniezno i Prezydent Gniezna zapraszaj? do udzia?u w jednym z najwi?kszych w Polsce VIII Mi?dzynarodowym Turnieju Koszykówki Gniezno 2010. Turniej odbedzie si?w Gnie?nie w czterech pe?nowymiarowych halach sportowych w dniach 2-4 lipca 2010 r.

03/12/2009
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego i Polskie Towarzystwo Koszykówki serdecznie zaprasza na coroczne spotkanie op?atkowe zawodników by?ych i aktualnych, s?dziów, dzia?aczy i sympatyków koszyówki w dniu 20.12.09r. /niedziela/ na godz. 12,00 do Centralnej Biblioteki Rolniczej w W-wie ul. Krakowskie Przedmie?cie 66
23/11/2009
Sekcja koszykówki w UKS "Wawa Sport" organizuje nabór ch?opców i dziewczynek do grup szkoleniowych.
08/11/2009
Wyniki odbywaj?cego si? w dniach 6-8 listopada 2009 r. Ogólnopolskiego Turnieju Kadr Wojewódzkich Dziewcz?t z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.
06/11/2009

Pierwsze wyniki Turnieju M?odzików rocznik 1997 z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci organizowany przez WOZKosz WM odbywaj?cego si? w dniach 6-8 listopada .

28/10/2009
MUKS 21 P?ock zaprasza na IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t o Puchar Prezydenta P?ocka rocznik 1998 i 1996 w dniach 27-29.11.2009 r.
05/10/2009

Wy?sza Szko?a Trenerów Sportu w Warszawie zaprasza do podj?cia studiów...

04/10/2009
W dniach 2 - 4 pa?dziernika odby? si? 51 MTKM "MAZOVIA CUP - 2009".
30/09/2009
Miejski Klub Sportowy ?Jurand" Ciechanów zaprasza w dniach 9-11.10.2009 r. na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców rocznik 1997 i m?odsi.
27/09/2009
W dniach 25 - 27 wrze?nia odbywa? sie V Memoria? im. Wac?awa Dziugie?a w koszykówce kadetów (1994 r. i m?odsi)
27/09/2009
Zwyci?zc? Turnieju o Puchar Burmistrza Wo?omina zosta? zespó? SKS 12 Warszawa, miejsce drugie zaj??y zawodniczki z MUKS 21 P?ock, a trzecie Kadra PZKosz U-15.
24/09/2009
Konferencja szkoleniowo-licencyjna dla trenerów i instruktorów koszykówki WOZKosz WM pt. "Rozwijanie umiej?tno?ci techniczno-taktycznych uzdolnionej koszykarsko m?odzie?y poprzez praktyczny pokaz zastosowania wybranych elementów, form, metod i ?wicze? podczas zaj?? treningowych" odb?dzie si? w dn. 3 pa?dziernika /sobota/ w godz. 11,30 - 16,00 na hali "KO?O" W-wa ul. Obozowa
24/09/2009

Organizatorzy VI Mi?dzynarodowego Festiwalu Koszykówki ?PIVOT CUP 2009" maj? przyjemno?? zaprosi? Kluby do wzi?cia udzia?u w naszej imprezie, która z racji swojego zasi?gu jest najwi?kszym przedsi?wzi?ciem tego typu w Polsce.

14/09/2009
XI Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów zosta? rozegrany w dniach 11-13 wrze?nia..
10/09/2009
Koszykarska Liga Szkó? ?rednich rusza. Zg?oszenia..
10/09/2009
W dniu 6 wrze?nia 2009 we Wroc?awiu odby?a si? Gala 100-lecia Polskiej Koszykówki
08/09/2009
Ju? od pi?tku 11.09.09 na pi?ciu salach rozpoczynaj? sie mecze XI Memoria?u Romy i Zygmunta Olesiewiczów..
03/09/2009
KS ?YRARDOWIANKA zaprasza w dniach 11-13 wrzesnia na Turniej Koszykówki Kobiet z udzia?em dru?yn ekstraklasy i I CLK.
03/09/2009
GKK zaprasza na Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu grodziskiego w dniach 18-20 wrzesie? dla juniorów m?odszych 93 - m?odsi
02/09/2009

WOZKosz WM informuje, ?e jest w posiadaniu pewnej ilo?ci biletów na 8 wrze?nia 2009 na mecze Hiszpania - Wielka Brytania i S?owenia - Serbia po 60 z? i 80 z?.

01/09/2009

GOSiR Piaseczno informuje, ?e planowany na 19 - 20.09.09 Turniej Koszykówki Ch?opców R 96' o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno ze wzgl?du na remont hali zosta? przeniesiony na termin 7 - 8.11.br.
Organizatorzy przepraszaj? zainteresowane kluby i zapraszaj? do udzi?u w nowym terminie.

31/08/2009
KK POLONIA AZBUD Warszawa w meczu z POLITECHNIK? Lwów dnia 2 wrze?nia sprawdzi przygotowania sali "TORWARU" do meczów EUROBASKETU 2009.
28/08/2009
TKKF ,,VARSOVIA" przy wspó?pracy z Wydzia?em Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga Po?udnie m.st. Warszawy zaprasza serdecznie 12 wrze?nia 2009 dzieci i m?odzie? oraz mi?o?ników koszykówki do udzia?u w GOC?AWSKIM TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ ?TRIO-BASKET".
28/08/2009
UKS Basket w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza dziewczynki urodzone w 1994 oraz 1996 w dniach 24 - 27.09.09 na Turniej o Puchar Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.
24/08/2009

WGiD WOZKosz WM informuje,?e zebranie przedsezonowe 2009/2010 odb?dzie si?:
02.09.2009 godz.14.00-17.00 dla zespo?ów m?skich oraz 03.09.2009 godz.14.00-17.00 dla zespo?ów ?e?skich.

24/08/2009
Podczas zbli?aj?cych si? Mistrzostw Europy Koszykarzy - EuroBasket 2009 Poland Polski Zwi?zek Koszykówki organizuje we Wroc?awiu szkolenie dla s?dziów koszykarskich oraz klinik? trenersk?.
18/08/2009
MUKS "PIOTRKOVIA" zaprasza zespo?y juniorów na Turniej o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 18 - 20 wrze?nia br.
18/08/2009

4 wrze?nia organizatorzy EuroBasket 2009 zapraszaj? na tureniej Streetball dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych, gimnazjów oraz szkó? ponadgimnazjalnych.

01/07/2009
Up?ywa termin zg?osze? zespo?ów do udzia?u w XI Memoriale R. i Z. Olesiewiczów - Otwartych Mistrzostw Warszawy Juniorek i Juniorów, które odb?d? si? w dniach 11-13 wrze?nia br.
22/06/2009
W dniach 20-21 czerwca pod Pa?acem Kultury i Nauki odby?y si? fina?y EuroStreetball 2009. Zwyci?zc? w kategorii Gimnazjum zosta? zespó? JMKS, w katogrii Szkó? ?rednich dru?yna OWP 1, natomiast w kategorii Open wygra?y Dzikie W??e.
11/06/2009
Kadetki VBW GTK Gdynia zdoby?y tytu? Mistrza Polski podczas rozgrywanego w Sosnowcu turnieju fina?owego. W ostatnim spotkaniu gdynianki pewnie pokona?y lokalnego rywala Bryz? Kolbudy 71:32. Dla gdy?skiego klubu to ju? trzeci tytu? w tym roku, przypomnijmy, ?e VBW GTK triumfowa?o wcze?niej w juniorkach starszych i m?odziczkach. Br?zowe medale przypad?y ekipie Szprotavii Szprotawa, która pokona?a SKS 12 Warszawa 73:50.
10/06/2009
Zarz?d WOZKosz WM zawiadamia, ?e tradycyjne Zako?czenie Sezonu odb?dzie si? w dniu 16 czerwca (wtorek) o godz. 14.30 w sali A COS "TORWAR" ul. ?azienkowska 6a.
09/06/2009

Warszawa wraz z 6 miastami, organizatorami Mistrzostw Europy "EuroBasket 2009" b?dzie uczestniczy? w próbie bicia rekordu GUINESSA w koz?owaniu pi?ki do koszykówki. M?odzie? szkó? warszawskich zapraszamy na ulic? Agrykola 17 czerwca (?roda) od godz. 9.00.

08/06/2009
Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 roku Zarz?d Polskiego Zwi?zku Koszykówki uchwali? nowy regulamin wspó?zawodnictwa sportowego.
08/06/2009
VBW GTK Gdynia pokona?o w fina?owym spotkaniu Mistrzostw Polski M?odziczek zespó? Górnika Wieliczka i tym samym zdoby?o z?ote medale. Trzecia lokata przypad?a Bryzie Kolbudy, która pokona?a AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 56:53.
08/06/2009
Szko?a Podstawowa nr 152 na Ochocie zdoby?a srebrny medal Mistrzostw Polski w ramach Igrzysk M?odzie?y Szkolnej w minikoszykówce ch?opców - Olimpijska Energa.
03/06/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny Polskiego Zwi?zku Koszykówki podaje weryfikacj? rozgrywek o Mistrzostwo Polski Juniorek U-18
31/05/2009
Koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz drugi pokonali w finale Mistrzostw Polski kadetów WKK Wroc?aw 79:65. Trzecia lokata przypad?a zespo?owi ?KS KM ?ód?, który pokona? w ma?ym finale TKM W?oc?awek 81:57.
26/05/2009
Zako?czy?y si? turnieje pó?fina?owe Mistrzostw Polski m?odziczek. Awans do fina?u wywalczy?y zespo?y MKS MOS Konin, UKS Przemków, Górnik Wieliczka, Bryza Kolbudy, OSiR ?yrardów, Basket Janikowo, VBW GTK Gdynia i Lotnik Wierzawice.
25/05/2009
W dniach 18-20.09.2009 na terenie Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. WESTFALA 3a w Grodzisku Mazowieckim odb?dzie si? Ogólnopolski Turniej Koszykówki juniorów m?odszych 93-m?odsi o puchar Starosty powiatu grodziskiego, pod patronatem AND1.
25/05/2009
Turnieje pó?fina?owe wy?oni?y osiem najlepszych zespo?ów w kategorii m?odzików. W fina?owym turnieju zagraj? zespo?y: Kormoran Uniwersal Sieraków, WKK Wroc?aw, AZS Katowice, Turów Zgorzelec, Pyra Pozna?, Wis?a Kraków, Novum Bydgoszcz i GTK Gdynia. Impreza fina?owa odb?dzie si? w dniach 5 - 7 czerwca.
21/05/2009
Zespó? Korony Kraków po emocjonuj?cym spotkaniu pokona? gospodarzy imprezy ?l?sk Wroc?aw 62:59 i zdoby? tytu? Mistrza Polski 2009 w kategorii juniorów. Trzeci? lokat? i br?zowe medale zdobyli koszykarze Czarnych S?upsk, którzy pokonali Turów Zgorzelec 82:70. Medale i nagrody podczas uroczystego zako?czenia imprezy wr?cza? m?odym koszykarzom wicepremier RP Grzegorz Schetyna.
21/05/2009
Dru?yna MUKS Pozna? po raz trzeci z rz?du zdoby?a z?oty medal Mistrzostw Polski juniorek. W fina?owym meczu poznanianki pokona?y AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 85:44. Br?zowe medale po zwyci?stwie 59:50 nad Lotnikiem Wierzawice zdoby?y koszykarki Korony Kraków.
21/05/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny Polskiego Zwi?zku Koszykówki podaje organizatorów, uczestników i terminarz turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Kadetek.
16/05/2009
Ruszy?a sprzeda? biletów na mecze grupowe, pó?fina?y i fina?y Mistrzostw Europy Koszykówki.
15/05/2009
Znamy ju? osiem najlepszych zespo?ów w kategorii kadetów, które w dniach 27 - 31 maja b?d? rywalizowa?y o medale Mistrzostw Polski. W najlepszej ósemce zagraj?: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp., Polonia Warszawa, WKK Wroc?aw, FRE Trefl Sopot, ?KS KM ?ód?, Stal Stalowa Wola, TKM W?oc?awek i Zastal Zielona Góra.
15/05/2009
Rywalizacj? w ?wier?fina?ach Mistrzostw Polski zako?czy?y zespo?y kadetek. Szesna?cie najlepszych zespo?ów w dniach 29 - 31 maja b?dzie rywalizowa?o o osiem miejsc w finale Mistrzostw Polski.
15/05/2009
Polski Zwi?zek Koszykówki informuje, ?e wszystkie kluby prowadz?ce szkolenie koszykówce i posiadaj?ce w statucie zapis o upowszechnianiu sportu dzieci i m?odzie?y mog? sk?ada? wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki (Departament Sportu Powszechnego) o przydzia? sprz?tu sportowego (tablice, pi?ki do koszykówki).
07/05/2009
Fundacja Polonia 2011 i MKS Polonia W-wa w dniu 16 maja zapraszaj? na turniej streetballa przy Komwiktorskiej
07/05/2009
Komisja Dzieci i M?odzie?y przy Polskim Zwi?zku Koszykówki informuje, ?e w roku 2009 w ramach programu "Sportowe Wakacje", organizuje w Koszalinie VII edycj? festiwalu sportowego "Wakacje z minikoszykówk?" dla dziewcz?t i ch?opców z roczników 1997 i m?odszych w terminie 21 czerwca - 02 lipca 2009.
07/05/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny Polskiego Zwi?zku Koszykówki podaje organizatorów, uczestników i terminarz turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorek.
06/05/2009
Wydzia? Sportowy PZKosz informuje o mo?liwo?ci dofinansowania turniejów organizowanych przez UKS-y.
06/05/2009
Na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego odby?a si? Ogólnopolska Olimpiada M?odzie?y w sportach halowych podczas której rywalizowa?y reprezentacje województw.
05/05/2009
UKS MEDAGRO Komorów przekazuje terminarz turnieju m?odzików U-14
05/05/2009
PZKosz przekazuje komunikat nr 3 dotycz?cy konferencji szoleniowej dla trenerów i instruktorów w Katowicach 22 - 24 maja br.
30/04/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny podaje terminarz, organizatorów i uczestników turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorów.
30/04/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny Polskiego Zwi?zku Koszykówki podaje organizatorów, terminarz i uczestników Mistrzostw Polski M?odziczek i M?odzików (U-14). Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? wyk?adni? dotycz?c? zapisów regulaminowych w tych turniejach.
30/04/2009
Wydzia? Gier i Dyscypliny Polskiego Zwi?zku Koszykówki podaje organizatorów, uczestników i terminarz turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Kadetów.
29/04/2009
AZS Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni trenera koszykówki kobiet. Zainteresowanych prosimy o kontakt po numerem (022) 55 22 600, (022) 55 20 453.
26/04/2009
Informacje o turniejach fina?owych M?odzików rocznik 1996 oraz Minikoszykówki Dziewcz?t rocznik 1997 w Rozgrywkach.
26/04/2009
Trwaj? turnieje ?wier?fina?owe Mistrzostw Polski Juniorek. Zespo?y walcz? o przepustki do pó?fina?ów.
26/04/2009
Osiem zespo?ów walczy o sze?? miejsc premiowanych awansem do II ligi m?skiej.
23/04/2009
Trener koordynator kadr m?odzie?owych PZKosz Tomasz Jankowski zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla trenerów kadr wojewódzkich oraz wszystkich pracuj?cych z m?odzie?? w dn. 1.05.2009r.
23/04/2009
PZKosz wprowadza program dzia?an selekcyjnych dzieci i m?odzie?y w okr?gach.
22/04/2009
GOSSM - PZKosz og?asza nabór ch?opców ur. w 1996r. do I klasy Gimnazjum graj?cych w koszykówk?.
22/04/2009
W dniach 25-27.04.2009 roku odb?d? si? ?wier?fina?y Mistrzostw Polski Juniorek w Ostro??ce.
22/04/2009
W dniach 29-31.05.2009 GOSiR oraz SP 3 w Piasecznie zapraszaj? na II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz?t rocznik 1996 i m?odsze.
22/04/2009
Gmina ?odzice zaprasza na turniej ch?opców w rocznikach U-12, U-14, U-16 w terminie 19 - 21 czerwca 2009 r.
19/04/2009

O awans do fina?ów Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w kategorii ch?opców i dziewcz?t walcz? reprezentacje województw w czterech turniejach pó?fina?owych.

 

18/04/2009
Walk? o awans do II ligi rozpocz?li Panowie, w czterech turniejach pó?fina?owych rywalizuj? o dwa miejsca w fina?ach o awans do II ligi m?skiej.
17/04/2009
Wyniki XVII Swi?tecznego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców oraz V Wielkanocnego Turnieju Minikoszykówki Dziewcz?t.
16/04/2009

Gimnazjum Sportowe nr 17 na Ochocie og?asza nabór ch?opców urodzonych w 1996 roku do klasy pierwszej o profilu koszykówki na rok szkolny 2009/2010.

13/04/2009
Wyniki po trzeciej kolejce
11/04/2009
?eby ?mia?y si? pisanki, u?miecha?y si? baranki,
mokry ?migus skrapia? skronie, du?o szcz??cia sypi?c w d?onie.
10/04/2009
Dnia 8 kwietnia w Komorowie po meczu o awans do ?wier?fina?ów Mistrzostw Polski M?odzików starszych UKS Medagro Komorów - MOSIR Bielsk Podlaski ( 131 : 38 ) odby?a si? ceremonia wr?czenia medali za 1 miejsce na Mazowszu.
06/04/2009
Pó?fina?y Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y w koszykówce ch?opców odb?d? si? w Radomiu w dniach 17 - 19 kwietnia 2009 roku. Pó?fina?y dziewcz?t odb?d? si? w tym samym terminie w P?ocku.
06/04/2009
Informacje o wynikach z lig regionalnych kadetów i juniorów w zak?adce Rozgrywki. Podobnie terminarze i wyniki meczy bara?owych juniorek, kadetek i Pucharu PZKosz M?odzików.
01/04/2009

Informacje dotycz?ce turniejów pó?fina?owych o wej?cie do 2 LM.

31/03/2009
AWF Katowice, KS AZS AWF Katowice, PZKosz wspólnie z Athlets in Action zapraszaj? na konferencj? szkoleniow? w terminie 22 - 24 maja 2009 r.
30/03/2009
UKS 'Trójeczka " Olsztyn zaprasza ch?opców ur. w 1994 r. na IX Mi?dzynarodowy Turniej im. A. Grzegorzewskiego w dniach 22 - 24.05.2009r.
29/03/2009
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje, ?e dla dru?yn III ligi, które nie b?d? bra? udzia?u w turniejach o awans do II ligi oraz dru?yn drugoligowych zamierza po ?wi?tach Wielkanocnych zorganizowa? rozgrywki "Puchar WOZKosz WM"
28/03/2009
Koszykarki AZS AP Siedlce walcz? w pó?finale o awans do 1 ligi centralnej kobiet.
28/03/2009
Po 50 latach od zdobycia Mistrzostwa Polski przez KKS POLONIA koszykarze spotkali si? znowu na Konwiktorskiej 6.
28/03/2009
Polskie Towarzystwo Koszykówki wraz z Warszawskim Okr?gowym Zwi?zkiem Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na tradycyjne ?jajeczko" ?rodowiska koszykarskiego .
27/03/2009
W dniu 09.04.2009 (czwartek) o godzinie 12:00 w Zespole Szkó? Sportowych nr 72 w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 5/7 odb?dzie si? trening selekcyjny do Warszawskiego O?rodka Szkolenia Sportowego M?odzie?y.
26/03/2009

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XVII WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH?OPCÓW rocznik 1998 - 1999 w dniach 17 - 19 kwietnia 2009r.

26/03/2009

Do fazy regionalnej Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów awansowa?y odpowiednio trzy i dwa zespo?y z województwa mazowieckiego.

26/03/2009
78 LO im. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej /Bemowo, ul. A. Krzywo? 3/ og?asza nabór do klasy sportowej o profilu koszykówki ch?opców.
26/03/2009
V WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ?T O PUCHAR BURMISTRZA WO?OMINA POD PATRONATEM WOZKOSZ w dniach 17-19.04.2009 r.
26/03/2009
Urzad Miasta w Sosnowcu i Klub Sportowy JAS - FBG zapraszaj? dziewczeta  z roczników 1995/96, 1997,1998,1999 - cztery kategorie wiekowe na turniej  w dniach 17 - 20 wrze?nia 2009
26/03/2009
Gimnazjalny O?rodek Szkolenia Sportowego M?odzie?y - Polskiego Zwi?zku Koszykówki, dzia?aj?cy przy Gimnazjum nr 30 w Warszawie ul. Szanajcy17/19 zaprasza 16 maja br. w godz. 10,00 - 12,00 na konsultacj? szkoleniowo-naborow? dla ch?opców ur. w 1996 r. /ko?cz?cych szko?? podstawow?/
25/03/2009
Dyrekcja Zespo?u Szkó? nr 45 ul. Jagiellonska 7 w Warszawie og?asza nabór do IV klasy szko?y podstawowej o profilu - koszykówka oraz do I klasy gimnazjiu o profilu sportowym / koszykówka - p?ywanie/.
23/03/2009
Rozegrane zosta?y dwie pierwsze kolejki ligi regionalnej "Pó?noc" kadetów i juniorów.
23/03/2009
Klub MUKS "SZOK" BOJANOWO zaprasza na turniej m?odziczek rocznik 1995 i m?odsze, który odb?dzie si? w dniach 24-26.04.2009 roku.
20/03/2009
Terminarze regionalnych rozgrywek kadetów i juniorów, oraz dane adresowe klubów.
16/03/2009
Wielicka Fundacja na rzecz rozwoju koszykówki organizuje w dniach 12 - 14.06 br. turniej dla dziewczat rocznika 1994 i m?odsze.
13/03/2009
Wydzial d/s Sportowych Polskiego Zwi?zku Koszykówki przedstawia sk?ady kadr narodowych U-20, U-18, U-16, oraz programy przygotowa? do Mistrzostw Europy.
11/03/2009
UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz zaprasza na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch?opców rocznika '94
09/03/2009
Trener Dick Helm w Warszawie...
08/03/2009
W zako?czonym w go?cinnym Sopocie finale Mistrzostw Polski Juniorów Starszych zespo?y warszawskie zaj??y trzy pierwsze miejsca. Polonia 2011 Warszawa po bardzo emocjonuj?cym spotkaniu pokona?a Poloni? Warszawa 81:74 w finale Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Dla zawodników Arkadiusza Mi?oszewskiego to ju? drugi z rz?du tytu? w tej kategorii wiekowej. Trzecia lokata i br?zowe medale przypad?y sto?ecznej Legii, która wygra?a z gospodarzami imprezy - Asseco Prokomem Sopot 67:61.
06/03/2009
MKS "NOVUM" i ZS nr 21w Bydgoszczy zapraszaj? zespo?y na IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki M?odzików
04/03/2009
Trzy zespo?y warszawskie bior? udzia? w Sopocie w fina?ach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych...
27/02/2009

Rusza kurs na s?dziego koszykówki. Zapisy i pierwsze zaj?cia odb?d? si? w dn.10.03.2009 godz.18.30 na ul. Siemie?skiego 6 - Gimnazjum nr 15. Kurs ko?czy si? egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem do otrzymania uprawnie? do s?dziowania meczów koszykówki Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki WM. S?dzi? mo?e zosta? osoba pe?noletnia. Dok?adne informacje mo?na uzyska? telefonicznie lub mailowo. Odsy?am do zak?adki Kolegium S?dziów/Kontakt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych.

Kolegium S?dziów WOZKOSZ WM

22/02/2009
Znamy ju? osiem zespo?ów, które mi?dzy sob? rozstrzygn? spraw? tytu?u Mistrza Polski Juniorów Starszych. W tym gronie s? a? trzy zespo?y z Warszawy - Polonia 2011, Polonia i Legia, które b?d? rywalizowa?y ze Stal? Ostrów Wlkp., Czarnymi S?upsk, ?l?skiem Wroc?aw i Pyr? Pozna? i Asseco Prokom Sopot. Turniej fina?owy zaplanowano w dniach 4 - 8 marca 2009 roku.
22/02/2009
MKS Grójec w dniach 22-24.05.2009 r. organizuje II Ogólnopolski Turniej Koszykówki z Okazji ?wi?ta Kwitn?cej Jab?oni 2009.
20/02/2009

W dniach 20-22.02.2009 roku MKS POLONIA Warszawa jest organizatorem turnieju pó?fina?owego Mistrzostw Polski Juniorów Starszych.
20/02/2009
Polska Akademia Sportu organizuje kurs na instruktora koszykówki...
20/02/2009
SP nr 5 i UKS "Nenufar" w E?ku zapraszaj? na turniej minikoszykówki dziewcz?t..
17/02/2009
Szczegó?owe informacje dotycz?ce turniejów pó?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorów Starszych, jednym z organizatorów b?dzie MKS POLONIA Warszawa.
13/02/2009
W dniach 12-14.02.2009 roku "POLONIA 2011" Warszawa oraz w dniach 13-15.02.2009 roku  MKS "Polonia" Warszawa b?d? organizatorami  ?wier?fina?owych turniejów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych.
11/02/2009
Zarz?d WOZKosz WM postanowi? wyznaczy? termin ostatecznego rozliczenia finansowego z tytu?u op?at licencji i wpisowego do rozgrywek w sezonie 2008/09 do dnia 28 lutego 2009 r.
05/02/2009
Szczegó?owe informacje dotycz?ce turniejów ?wier?fina?owych Mistrzostw Polski Juniorów Starszych
02/02/2009
Wyniki losowania grup ?wier?fina?owych i pó?fina?owych rozgrywek centralnych.
31/01/2009
W Gdyni zako?czy? si? turniej fina?owy Mistrzostw Polski Juniorek Starszych. Mistrzyniami Polski Juniorek Starszych zosta? zespó? VBW GTK Gdynia, natomiast zawodniczki PTS Lider Pruszków zaj??y szóste miejsce.
29/01/2009
Zarz?d Warszawskiego Okr?gowego Zwi?zku Koszykówki zawiadamia, ?e w dniu dzisiejszym odby?o si? uroczyste podsumowanie rywalizacji sportu m?odzie?owego w sezonie 2008/2009.

 

21/01/2009

Zarz?d WOZKosz WM informuje o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

19/01/2009
WOZKosz WM informuje, ?e przed?u?a zapisy w cyklu "Pierwszy Krok Dziewcz?t" do dnia 6 lutego br. /1998 i m?odsze/.
18/01/2009
Znamy ju? osiem najlepszych zespo?ów w kategorii juniorek starszych, które w dniach 28 stycznia - 1 lutego stocz? fina?ow? batali? o tytu? mistrza Polski 2009. Awans do fina?u zapewni?y sobie zespo?y: Chrobry Basket G?ucho?azy, Korona Kraków, Orze? Polkowice, PTK Pabianice, AZS PWSZ Gorzów Wlkp., TS Wis?a Kraków, MUKS Pozna? i VBW GTK Gdynia. Poni?ej przedstawiamy wyniki i statystyki wszystkich turniejów pó?fina?owych.
16/01/2009

EKK DWUTAKT E?k zaprasza na II DWUTAKT CUP w dniach 01-03.05.2009 r.

30/12/2008
Informuj?, ?e z dniem 05.01.2009 r. ulega zmianie adres siedziby WOZKosz WM.
30/12/2008
Aby obejrze? lub pobra? terminarze, kliknij TUTAJ
25/12/2008
Aby pobra? lub obejrze? komunikat, kliknij TUTAJ
18/12/2008

W dniu 17 grudnia 2008 r. odby?o si? walne Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WOZKosz WM...

17/12/2008

Aby pobra? lub obejrze? sprawozdanie, kliknij TUTAJ

14/12/2008

Wyniki i zdj?cia XVI ?wi?tecznego Turnieju Minikoszykówki Ch?opców, aby obejrze? lub pobra? kliknij

26/11/2008
VII Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Miko?ajki z koszykówk?"
21/11/2008
Spotkanie op?atkowe
20/11/2008

WOZKosz WM informuje ,?e w dniach 12-14.12.2008 r organizuje turniej minikoszykówki ch?opców ur. 97' i m?odszych.

19/11/2008
Grodziski Klub Koszykówki oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zapraszaj? dnia 07.12.2008 r. na turniej seniorów.

 

18/11/2008
Zarz?d UKS OLIMP Rawicz zaprasza w dniach 13-15.02.2009 r. na Ogólnopolski Walentynkowy Turniej Koszykówki Dziewcz?t dla rocznika 1992 i m?odsze o Puchar KOZBUD-u oraz 1996 i m?odsze o Puchar ROTOMAT-u.

 

11/11/2008
Aby obejrze? lub pobra? wyniki i komunikat ko?cowy kliknij TUTAJ
28/10/2008

Turniej M?odzików z okazji Dnia Niepodleg?o?ci rozegrany zostanie w dniach 9 - 11 listopada na salach WOSiR "POLONIA" i MOS Ochota. Terminarz (do pobrania)

20/10/2008
Aby obejrze? lub pobra? wyniki kliknij  TUTAJ
17/10/2008
Aby pobra? terminarz kliknij TUTAJ
07/10/2008
Prezentujemy nowe (poprawione) terminarze oraz druki delegacji s?dziowskich.
07/10/2008

Polska Akademia Sportu zaprasza na pa?stwowy kurs instruktora koszykówki. Szzegó?owe informacje i zapisy na stronie: KursyInstruktorskie.edu.pl/koszykowka_koszykowki.htm

03/10/2008

Przedstawiamy prezentacje nowych przepisów gry w koszykówk?

02/10/2008

Koszykarska Liga Szkó? ?rednich ju? rusza do sezonu 2008/09. Zobacz terminarze!

30/09/2008

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki W.M. informuje, i? w dniach 14-15.10.2008 w godzinach 16.00-18.00 odb?d? si? sprawdziany w ramach Mi?dzynarodowego Testu Sprawno?ci Fizycznej obowi?zkowe dla zawodników b?d?cych w kadrach wojewódzkich.

23/09/2008

Przedsezonowa konferencja licencyjna dla trenerów-zmiana miejsca i terminu 28 wrze?nia sala Polonii Konwiktorska 6

18/09/2008

Zespo?y do udzia? w XVI KLS? na sezon 2008/09 mo?na zg?asza? do dnia 26.09.08r. na zamieszczonych drukach.

16/09/2008

W dniach 19-21 wrze?nia zostanie rozegrany turniej kadetek i kadetów. Przedstawiamy terminarz tych imprez.

15/09/2008

Przedstawiamy wyniki turnieju oraz kilka zdj?? z fina?owego dnia.

12/09/2008

WOZKosz W.M. zaprasza na przedsezonow? licencyjn? konferencj? szkoleniow? w dniu 26 wrze?nia 2008 r.

11/09/2008

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze S?dziów oraz Konferencj? przedsezonow?, które odb?dzie si? w dniach 23-24 wrze?nia 2008 r. w OSiR ?ródmie?cie ul. Polna 7. Wszystkie informacje dost?pne na ten temat s? w za??cznikach.

09/09/2008
Wyniki z pierwszego dnia rozgrywek Ursynów Cup do pobrania TUTAJ
08/09/2008

Fundacja "Polkosz" oraz Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki organizuj? w dniach 18-19 pa?dziernika 2008 r. VII Turniej Minikoszykówki Dziewcz?t z warszawskich szkó? podstawowych (rocznik 1996 i m?odsze) "O Puchar Prezydenta Warszawy".

05/09/2008

WOZKosz WM informuje ?e 50 Mi?dzynarodowy Turniej Koszykówki "MAZOVIA CUP 2008" rozegrany zostanie w dniach 5 - 7 wrze?nia b.r.

05/09/2008

X Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce juniorek i juniorów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sto?ecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

01/09/2008

Poni?ej szczegó?owe informacje na temat mo?liwo?ci uzyskania obu licencji.

27/08/2008

Pivot CupZapraszamy na V Mi?dzynarodowy Festiwal Koszykówki Pivot Cup 2008.

18/08/2008
Zebrania przedsezonowe odb?d? si? w dniach 3 i 4 wrze?nia 2008, w salce Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6.
31/07/2008

Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka oraz Gimnazjum Sportowe Nr 57 W Warszawie zapraszaj? Na II Ogólnopolski Turniej Koszykówki

29/07/2008

Weryfikacje wszystkich cykli za zesz?y sezon sa dost?pne w dziale WGiD/Komunikaty

21/07/2008

WGiD WOZKosz W.M. informuje, ?e w sezonie 2008/2009 b?dzie prowadzi? rozgrywki 1 Ligi Kobiet seria B.

17/07/2008

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego oraz Polski Zwi?zek Koszykówki serdecznie zapraszaj? wszystkich kibiców na mecze reprezentacji Polski z Bu?gari?, które odb?d? si? 25 i 27 lipca w Warszawie w hali Torwar.

17/07/2008

Polski Zwi?zek Koszykówki uprzejmie informuje, ?e zgodnie z opini? wi?kszo?ci WZKosz, system rozgrywania 1/4 Fina?ów rozgrywek m?odzie?owych w przysz?ym sezonie pozostaje bez zmian. Obowi?zuje system turniejowy.

16/07/2008

WGiD WOZKosz W.M. informuje, ?e w sezonie 2008/2009 b?dzie prowadzi? rozgrywki 1 Ligi Kobiet seria B...

30/06/2008

W dniu 24 czerwca odby?o si? w PZKosz spotkanie Prezesów Okr?gowych Zwi?zków, na którym ustalono...

26/06/2008

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawiadamia, ?e w sezonie 2008/2009 planowane s? rozgrywki o awans do I ligi centralnej kobiet...

26/06/2008

Klub UKS Gim 92 Ursynów Warszawa informuje, ?e ju? po raz trzeci organizuje turniej Juniorów Ursynów Cup 2008...

16/06/2008

W fina?owym turnieju M?odzików o Puchar PZKosz rozegranym w Radomiu, mazowieckie zespo?y zaprezentowa?y si? poni?ej oczekiwa?...

16/06/2008

Trzem mazowieckim zespo?om bior?cym udzia? w finale Pucharu PZKosz M?odziczek nie uda?o si? zdoby? medalu...

13/06/2008

Kadeci MKS MOS Pruszków zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski. W fina?owym meczu ulegli ?KS-owi ?ód?...

11/06/2008

Kadeci MKS MOS Pruszków wystapi? w finale Mistrzostw Polski Kadetów. W meczu o z?oty medal zagraj? z...

10/06/2008

Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego informuje, ?e zebranie zako?czenia sezonu odb?dzie si?...

10/06/2008

Zako?czy? si? turniej fina?owy kadetek rozgrywany w ?odzi. Dwa zespo?y z Mazowsza...

07/06/2008

W niedziel? 8 czerwca rozpoczyna si? turniej fina?owy o Mistrzostwo Polski Kadetów. Osiem najlepszych zespo?ów... 

07/06/2008

Trwa turniej fina?owy Mistrzostw Polski Kadetek, który rozgrywany jest w ?odzi. W stawce o?miu finalistek s? dwa mazowieckie zespo?y... 

02/06/2008
Dru?yny MKS Polonii Warszawa i UKS 40 Radom zagraj? w turnieju fina?owym o Puchar PZKosz M?odzików...
02/06/2008
Juniorzy zako?czyli zmagania fina?owe o Mistrzostwo Polski. S?abo w turnieju fina?owym zaprezentowa?y si? dru?yny z Mazowsza. Z?oty medal wywalczyli...
02/06/2008

Dekoracja mistrzów - M?odzicy r. 1995

28/05/2008

Od pi?tku 28 maja do niedzieli 1 czerwca b?dzie rozgrywany w Radomiu Pó?fina? M?odzików o Puchar PZKosz...

28/05/2008

Wnajbli?szy pi?tek rozpoczyna si? w P?ocku turniej pó?fina?owy M?odziczek o Puchar PZKosz...

27/05/2008

Niestety nie uda?o si? koszykarkom PTS Lider Pruszków awansowa? do ekstraklasy kobiet. W decyduj?cym o awansie spotkaniu pruszkowianki uleg?y Koronie Kraków.

26/05/2008

Przedstawiamy statystyki meczowe z 2 i 3 dnia turnieju pó?fina?owego o Mistrzostwo Polski Kadetów w Pruszkowie.

25/05/2008

Tegoroczna edycja Pucharu WOZKosz W.M. zako?czy?a si? zwyci?stwem zespo?u...

25/05/2008

Pó?fina?y Mistrzostw Polski Kadetek - wyniki

25/05/2008

?wier?fina?y M?odzików o Puchar PZKosz - wyniki

23/05/2008

Statystyki z 1 dnia pó?fina?u MP Kadetów w Pruszkowie.

23/05/2008

W dniu dzisiejszym w Wo?ominie rozpoczyna si? turniej pó?fina?owy o Mistrzostwo Polski Kadetek...

21/05/2008

Od pi?tku 23 maja do niedzieli 25 maja b?dzie rozgrywany w Pruszkowie w hali MKS MOS pó?fina?owy turniej o Mistrzostwo Polski Kadetów...

20/05/2008

W niedziel? 25 maja odb?dzie si? w Piastowie turniej fina?owy o Puchar WOZKosz W.M...

19/05/2008

Zako?czy? si? turniej fina?owy o Mistrzostwo Polski Juniorek, który rozgrywany by? od ?rody do niedzieli w Poznaniu...