Start

Spotkanie op?atkowe

23/11/2017
Polskie Towarzystwo Koszykˇwki wraz z Warszawskim Okr?gowym Zwi?zkiem Koszykˇwki Wojewˇdztwa Mazowieckiego zapraszaj? na ?wi?teczne spotkanie ?rodowiska koszykarskiego.
Spotkanie odb?dzie si? w dniu 16 grudnia 2017 r. (SOBOTA) o godz. 12:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.
W zwi?zku ze skromnymi mo?liwo?ciami finansowymi Towarzystwa,?? koszt udzia?u w spotkaniu ustalono na 28 z? na ka?dego uczestnika.
Rˇwnocze?nie przypominamy wszystkim cz?onkom Polskiego Towarzystwa Koszykˇwki o konieczno?ci uregulowania sk?adki cz?onkowskiej. (Numer konta 92 1540 1287 2001 6889 5895 0001.
Serdecznie zach?camy do przybycia na spotkanie.
Prezes Zarz?du

á


Polecamy