Ostatnie 30

17/07/2018

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w wieku 80-ciu lat zmar? Jerzy Piskun zawodnik KKS Polonia Warszawa, wielokrotny reprezentant naszego kraju, dwukrotny olimpijczyk, wicemistrz Europy z 1963 r. wybitny sportowiec.
Cze?? Jego Pami?ci.

 

22/01/2018

Zapraszamy do korzystania z nowej strony Zwi?kzu.

new.wozkosz.pl

16/01/2018
Z ogromnym ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 4 stycznia, w wieku 69 lat zmar? Zbyszek Jedli?ski, "Czarodziej z Bielan", Mistrz Polski z AZS AWF Warszawa w 1967 roku. Nabo?e?stwo ?a?obne odb?dzie si? w pi?tek 19 stycznia o godz. 9.00 w ko?ciele ?w. Marii Magdaleny na warszawskim Wawrzyszewie ul. Wólczy?ska 64. Cze?? Jego pami?ci.
05/01/2018

W zwi?zku ze zwi?kszajac? si? agresj? kibiców podczas meczów, Zarz?d WOZKosz WM wyda? o?wiadczenie.

Link do artyku?u Gazety Wyborczej

30/12/2017
24/12/2017
Do dnia 28.12.2017 czekam na zg?oszenia dru?yn do rozgrywek U11 (2007 i m?odsi). Prosz? wys?a? e-zg?oszenie w systemie ESOR. Prosz? tam wpisa? dane kontaktowe do trenera. Procedura zg?osze? taka sama jak w przypadku innych roczników.

Kluby, które ju? si? zg?osi?y s? widoczne na stronie rozgrywki.wozkosz.pl
23/12/2017
Pomi?dzy ?wi?tami Bo?ego Narodzenia a Nowym Rokiem w ?yrardowie odb?dzie si? Turniej Nadziei Olimpiskich z udzia?em reprezentacji narodowych dziewcz?t U15 W?gier, S?owacji, Czech i Polski. Zapraszamy do ogl?dania.
22/12/2017

Zarz?d WOZKosz WM ?yczy wszystkim zdrowych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia.
18/12/2017
W finale rocznika 2006 podczas XXV Turnieju ?wi?tecznego Minikoszykówki w Pruszkowie MKS Grójec pokona? w finale MKS MOS Katowice, a UKS AK Komorów wygra? z MUKS Pivot Piastów w roczniku 2007.

18/12/2017

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom serdecznie zaprasza na 7 Radom Basket Cup 2018 - Mi?dzynarodowy turniej koszykówki ch?opców dla roczników 2005, 2006, 2007 organizowany w terminie od 17-20.05.2018.

Zg?oszenia prosz? kierowa? na adres mkspiotrowka@wp.pl lub przez formularz zg?oszeniowyna stronie turnieju www.radombasketcup.pl do dnia 31.01.2018.

Szczegó?owe informacje znajdziecie Pa?stwo w za??czniku.

13/12/2017

MKS Polonia Warszawa zaprasza na Turniej Pami?ci Zdzis?awa Jarosza o Puchar Prezesa PZKosz, który odb?dzie si? w dniach 15-17.12.2017 w halach przy Konwiktorskiiej 6 i Konwitorskiej 5/7.

Terminarz

13/12/2017
Zapraszamy na jubileuszowy XXV ?wi?teczny Turniej Mini Koszykówki ch?opców, który odb?dzie si? w dniach 15-17 grudnia w Pruszkowie. Graj? roczniki 2006 i 2007. Po 8 dru?yn w ka?dym roczniku. Mecze b?d? si? rozgrywa?y na trzech salach: MOS, ZSOiS i SP2.
23/11/2017
Polskie Towarzystwo Koszykówki wraz z Warszawskim Okr?gowym Zwi?zkiem Koszykówki Województwa Mazowieckiego zapraszaj? na ?wi?teczne spotkanie ?rodowiska koszykarskiego.
Spotkanie odb?dzie si? w dniu 16 grudnia 2017 r. (SOBOTA) o godz. 12:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 66 w Warszawie.
W zwi?zku ze skromnymi mo?liwo?ciami finansowymi Towarzystwa,?? koszt udzia?u w spotkaniu ustalono na 28 z? na ka?dego uczestnika.
Równocze?nie przypominamy wszystkim cz?onkom Polskiego Towarzystwa Koszykówki o konieczno?ci uregulowania sk?adki cz?onkowskiej. (Numer konta 92 1540 1287 2001 6889 5895 0001.
Serdecznie zach?camy do przybycia na spotkanie.
Prezes Zarz?du

 

12/11/2017
Bez pora?ki zako?czyla udzia? w turnieju w Szczyrku reprezentacja Mazowsza ch?opców, która rozstawina b?dzie w grupie fina?owej z Kujawsko-Pomorskim (4) i Dolno?l?skim (5) oraz drugim zespo?em z turnieju bara?owego. Nie uda?o si? to dziewcz?tom, które zaj??y w swoim turnieju 3 miejsce (pora?ki z Wielkopolsk? i Pomorzem) i w grupie fina?owej OOM gra? b?d? z Wielkopolskim (2) i ?odzkim (6). Turieje potwierdzi?y du?y potencja? naszych kadr i mo?liwo?ci walki o najwy?sze trofea w fina?ach OOM. Obu reprezentacjom gratulujemy udanych wyst?pów.
12/11/2017

W zako?czonych dzi? Turniejach M?odziczek (Piaseczno) i M?odzików (Ochota) dla rocznika 2005 i m?. zwyci??yli:

- dziewcz?ta (gra?o 5 zespo?ów) - MUKS I Piaseczno przed UKS Nowa Wie? i UKS Huragan Wo?omin

- ch?opcy (gra?o 8 zespo?ów) - MKS Polonia Warszawa przed MKS Ochota i MKS Pruszków.

Turnieje te by?y jednocze?nie przegl?dem rocznika pod k?tem naboru do Kadr Wojewódzkich na 2018 rok.

10/11/2017
Od wygranych rozpocz??y udzia? w turniejach o rozstawienie w fina?ach Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y nasze reprezentacje. Dziewcz?ta graj?ce w Cz?uchowie pokona?y ?od? 54:46 oraz Wroc?aw 85:50. Ch?opcy w Szczyrku wygrali ze ?l?skiem 57:55 oraz ze Szczecinem 104:46. Gratulujemy. Kolejne mecze jutro i w niedziel? - zach?camy do ?ledzenia ich przebiegu na stronie PZKosz.
07/11/2017
Uczniowski Klub Sportowy Huragan zaprasza na Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcz?t z rocznika 2005 i m?odszych. Turniej odb?dzie si? w dniach 08-10.12.2017 r. w Wo?ominie na sali OSiR Huragan ul. Korsaka 4. Zaproszenie
30/10/2017
Warszawski Okr?gowy Zwi?zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XXV ?WI?TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH?OPCÓW o Puchar Starosty Pruszkowksiego Pana Maksyma Go?osia rocznika 2006 oraz 2007, który odb?dzie si? w dniach 15 - 17 grudnia 2017 w Pruszkowie.

 

29/10/2017

Ostatnie sprawdziany Kadr Wojewódzkich Mazowsza r. 2004 i m?. przed turniejami o rozstawienie w fina?ach OOM zakoczy?y si? efektownymi wygranymi naszych reprezentacji.

Kadra dziewcz?t graj?ca w Paw?owicach pokona?a Ma?opolsk? 69:30, ?l?sk 79:41 oraz Dolny ?l?sk 73:30 (trenerzy - Krzysztof Iwa?ski i Magda Lewandowska). Kadra ch?opców zaj??a 1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Krakowa z okazji 90-lecia KOZKosz wygrywaj?c z województwem ma?opolskim 89:52, ?laskim 90:60 i dolno?l?skim 99:57 (trenarzy - Wojciech Rogowki i Jaros?aw ?ukasiewicz). MVP zosta? wybrany Eryk G?si?ski, a królem strzelców zosta? Oliwer Szcz?sny.

Gratulujemy i ?yczymy utrzymania formy do fina?ów OOM oraz jak najwi?cej powo?a? do kadry Polski tego rocznika.

25/10/2017

- Spotkania 3 x w tygodniu w godzinach wieczornych

- Zaczynamy 14 listopada

- wpisowe 350 z?- zaj?cia na Ursynowie - Koncertowa (przy metrze Ursynów)

- mail do kontaktu: szkolenie.sedziowie@wozkosz.pl

- telefon: 504879579

24/10/2017

Warszawski Okr?gowy Zwi?zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego zaprasza na Turnieje z okazji Dnia Niepodleg?o?ci.

W dniach 10-12.11.2017r. dziewcz?ta zagraj? w Piasecznie, a ch?opcy na Ochocie.

B?d? to sprawdziany selekcyjno - naborowe do KWM na rok 2018 (rocznik 2005).

Zg?oszenia prosz? przesy?a? na adres biuro@wozkosz.pl do 30 pa?dziernika.

 

02/10/2017
UKS Trójka ?yrardów zaprasza na IV Amatorski Turniej Koszykówki, który odb?dzie si? w dniach 27-28.10. Zg?oszenia prosz? przesy?a? na adres: janisz.r@wp.pl
18/09/2017
Elektrobud-Investment ZB Pruszków pokona? w finale SKK Siedlce 82-75 i wygra? turniej Mazovia Cup 2017. W meczu o 3. miejsce ?ubry Bia?ystok pokonuj? KK Warszawa 62-53.
13/09/2017
11/09/2017
WOZKosz WM zaprasza do ogl?dania Mi?dzynarodowego Turnieju Juniorów "ROSA CUP" w dniach 14-17 wrze?nia podczas którego w sobot?, 16 wrze?nia odb?dzie si? klinika trenerska. Udzia? w tej klinice potwierdzony stosownym za?wiadczeniem jest równowa?ny z zaliczeniem przedsezonowej konferencji licencyjnej co warunkuje otrzymanie licencji okresowej na sezon 2017/18. Zapraszamy.
10/09/2017
Katarzyna Dulnik mistrzyni Europy z 1999 roku wraz z mam? Halin? Gruszczy?sk? znalza?a si? w Galerii S?aw polskiej koszykówki w Polanicy obok Witolda Zagórskiego. Gratulujemy.
10/09/2017

SKK Polonia Warszawa zaprasza na I edycj? turnieju koszykówki kobiet. W ramach wydarzenia pragniemy uczci? pami?? wybitnego koszykarza Polonii, wicemistrza kraju, br?zowego medalisty Mistrzostw Europy z 1939 roku oraz wieloletniego trenera koszykarek Czarnych Koszul, Bohdana "Bartka" Bartosiewicza.

W turnieju udzia? wezm? zespo?y KU AZS Uniwersytet Warszawski, SMS PZKosz ?omianki, Gdy?skie Towarzystwo Koszykówki oraz SKK Polonia Warszawa.

06/09/2017
Fundacja Kasi Dulnik zaprasza na XIX Memoria? Romy i Zygmunta Olesiewiczów, który odb?dzie si? w dniach 8 - 10 wrze?nia 2017 r. Miejsce i terminarz meczy w za??cznikach.

31/08/2017
Organizatorzy XIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Koszykówki PIVOT CUP2017 maj? przyjemno?? zaprosi? Wasz Klub do wzi?cia udzia?u w imprezie, która po raz kolejny zawita w dniach 29.09-01.10 do ?yrardowa. Na tegoroczn? edycj? Festiwalu zapraszamy zespo?y ch?opców i dziewcz?t z roczników 2005 i 2006. Przewidujemy udzia? 48 zespo?ów. Szczegó?y w rozwini?ciu.
29/08/2017

Zebranie przedsezonowe, konferencja trenerska oraz Walne Nadzyczajne Zgromadzenie Statutowe odb?dzie si? w sobot? 02.09.2017 w Warszawie przy ulicy Polnej 7A (OSiR Polna).

13:30 - Walne Nadzyczajne Zgromadzenie Statutowe

14:00 - Konferencja trenerska


Szczegó?owy program

 


Polecamy